Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9843

1,30€

www.ethnos.gr

πολυνομοσχεδιο

Συντάξεις
ΠΕΜΠΤΗ 2014
Y
31 IOYΛIO

ΧΡΥΣΩΝΟΥΝ
ΤΟ ΧΑΠΙ
ΜΕ «ΡΗΤΡΑ
ΑΞΙΟΜΑΧΟΥ»

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ:

τΟΥ ΓΙΑΝΝΗ

ΦΩΣΚΟΛΟΥ

ματα και
Ψαλίδι σε μερίσνστόλων
νε

φώνεται
έο τοπίο διαμορ
τα εφάπαξ
για τα μερίσματα,
ρικές συντάκαι τις επικου
ων, όπως
ξεις των ενστόλ
των
τα μερίσματα
επίσης και για
με το πολυίων Υπαλλήλων,
στη
Δημοσ
κατατέθηκε χθες
νομοσχέδιο που
ειδινα με εκτιμήσεις
οι
Βουλή. Σύμφω
ική ασφάλιση,
κών στην κοινων
νουν
πρέπει να περιμέ
δημειώσεις που θα
ι -ένστολοι και
οι μερισματούχο
από
ηλοι- κυμαίνονται
μόσιοι υπάλλ
. «Ψαλίδι» αναμέ
10% ως και 30-35%
ξ των
και στα εφάπα
νεται να πέσει
γίνει με
που όμως θα
ενστόλων, κάτι
χου»,
λισης του αξιόμα
«ρήτρα διασφά
υ 10εσε βάθος χρόνο
σταδιακά και
, για
με πληροφορίες
ρήτίας, σύμφωνα
ν μαζικές αποχω
και
να αποφευχθού
πές κινδυνεύουν
σεις. Με ανατρο
μικών
συντάξεις αστυνο
οι επικουρικές
ουν
ν που μπαίν
και πυροσβεστώ

Ν

174

επικουρικές τω

Οι μειώσεις σε μερίσματα,
επικουρικές και εφάπαξ

»40-42

ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΩΝ 1.000€

▶Στρατιωτικοί που
τους

το μέρισμά
ι
σήμερα κυμαίνετα
από 140 - 190 ευρώ
και
μπορεί να δουν
μείωση 50 ευρώ

ΕΤΕΑ
«κορβανά» του
.
πλέον στον ίδιο
επικουρικά Ταμεία
με τα υπόλοιπα
το ΕΤΕΑ
πως πρόσφατ
Σημειώνεται
5,2% στις επικου
αποφάσισε μείωση χορηγεί.
που
ρικές συντάξεις
έδιο
πολυνομοσχ
Ειδικότερα, το
ή συντελεστή
έπει την επιβολ
προβλ
Ταμεία
στα Μετοχικά
ιβιωσιμότητας
κλάδων Πρόνο
των
στα πρότυπα

ΕΝΣΤΟΛΟΙ - ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ

ις
τις προϋπόθεσε
όρια ηλικίας και
όσον αφορά τα
ιστικά δικαιώματα λιστικού Δικαίου
περίπτωση ασφαλ
και ασφα
θίγονται σε καμία ειδικός σε θέματα εργατικού
ο την
διατάξεις δεν
ούν στο ακέραι
«Με τις εν λόγω , σημειώνει ο Διονύσης Ρίζος,
Ταμεία διατηρ
ισης της υφιστά
πάνω από 100
συνταξιοδότησης»

ές τους
αυτονομία διαχείρ
σίας
ός,
με τις εισφορ
ντικής περιου
δημοσίο Μάριος Κρητικ
μενης και μελλο
οιχα για τους
εποχρόνια», τονίζει
συμβους
50 ευρώ. Αντίστ
ένουν υπό την
του γενικού
εισοδήτο ποσό μείωση
τους και παραμ
γείων
αντιπρόεδρος
α στήριξης του
οιχων υπουρ
ους υπαλλήλους
με μεγάχάδεύτερο πυλών
.
ιπτεία των αντίστ
από 5-20 ευρώ
εύουν έτσι να
λίου της ΑΔΕΔΥ
ι ο δικηγόρος
υπολογίζεται
ς, Ναυτιλίας, Δημόσ
ρίες που
τους, στρατιωτικοί,
ματός τους. Κινδυν λόγω παροχή.
Oπως υπογραμμίζε σε θέματα ερΕθνικής Αμυνα
υς τις κατηγο
συντεΑπό την πλευρά
ς την εν
ές τους
και
λους χαμένο
ειδικός
εφαρμογή του
χές
σουν εντελώ
δει τις παροχ
, «η
Διονύσης Ρίζος,
ας Τάξης. Στην
υψηλές αποδο
ι «ρής περικοπές μετά
που έχουν ήδη
ιστικού δικαίου
αίνουν -στη
αμείβονταν με
ότητας θα υπάρξε
Οι συγκεκριμένε
εις, δηλαδή ειπιθανό να
ίζονται», επισημ
γατικού και ασφαλ
λεστή βιωσιμ
πρόκρατήσ
α είναι
βινα «ψαλιδ
εστή βιωσιμότητας
παείχαν υψηλές
δηλαδή ειδική
τις μελέτες μάλιστ
ς του συντελεστή
διόπως καθηγητές
εφαρμογή συντελ
μα του 2015
ήδη
τρα αξιομάχου»
βάση της λογική
νει υπόψη τη
δικά μισθολόγια,
νται οι εισαφορείς οι οποίοι
οστούν στο ξεκίνη εκδοθεί η
κ.ά.».
λαμβά
μειώνο
εφαρμ
στους εν λόγω
νοια που θα
ματα
γιατροί του ΕΣΥ
Ενόπλων
ωσιμότητας- πως
που
έπεται να έχει
νεπιστημίου,
υν σοβαρά ελλείμ
αξιομάχου των
καθώς προβλ
τικές σχολές, κάτι
μέχρι
αντιμετωπίζο
ασφάλιση του
μεταξύ
Ασφακτέοι σε στρατιω
γική Απόφαση
από ειχαμηλή σχέση
των Σωμάτων
με
σχετική Υπουρ
μειωμένα έσοδα
και έχουν πολύ
Δυνάμεων και
ρμογές
νται και
συνεπάγεται
Επομένως βλέπου
Το έλλειμμα
η περιωόποιες προσα
ν που εργάζο
κά
τον Οκτώβριο.
νεται η ακίνητ
ρθεί πως -σύμφ
μερισματούχω
λείας, ώστε οι
χρόμέρισμα
σφορές, απαξιώ
ν οι
μείωση στα Μετοχι
Αρκεί να αναφε
κά και σε βάθος
λαμβάνουν το
εσμα να πέφτου
μια σημαντική
αυτή
- ο προϋπολογιά
εκείνων που
να γίνουν σταδια
κοινωουσία, με αποτέλ
απειοδόν. Η μείωση
ι πλέον οριστικ
να με πληροφορίες Ταμείου Πολιτιμε τη στέρηση
να είναι καθ’
ακινήτων, ενώ
από τουλάσε συνδυασμό
κού
νου. Διασφαλίζετα
ια να
ώστε
αποδόσεις των
σμός του Μετοχι
εται να έχει εύρος
των ταμείων έτσι
θα έχει ως συνέπε
εμφαπόροι που χρηικοί
Μεαναμέν
για το 2015
πενικών πόρων
η βιωσιμότητα
απρόκαι 30-35% στα
λούνται οι κοινων
ρα την ακόμη
κών Υπαλλήλων
να λαμβάνουν
τους.
245 εκατ.
χιστον 10% μέχρι
δούμε πολύ γρήγο του μερίσματος
οι νέες γενιές
τούν τα Ταμεία
της τάξης των
εμφανίσουν τα
ματοδο
που θα
νίζει έλλειμμα
νωση
ιους
τις παροχές».
ενστόλους το
τοχικά Ταμεία
Ετσι στρατιραιτέρω συρρίκ
σκοπτα αυτές
. Κάύμε τους δημόσ τη
Ειδικά για τους
ευρώ. «Καλο
τερα ελλείμματα.
οι εν λόγω φορείς
η για
τονίζει πως: «Τα
ίας
μεγαλύ
σήμερα
που χορηγούν
α ειδισε επαγρύπνησ
υπουργείο Εργασ
μέρισμά τους
ισχυρό πλήγμ
υπάλληλους
ούν
ωτικοί που το
μποτι τέτοιο θα είναι
Ταμείου που συντηρ
140 - 190 ευρώ
τικούς, οι οποίοι
σωτηρία ενός
κυμαίνεται από
των
κά για τους στρατιω ρική σύνταξη
μείωση της τάξης
επικου
ρεί να δουν και
δεν λαμβάνουν
α ως
εν λόγω μέρισμ
παρά μόνο το

ας.

για ρύθμιση σε κάρτες - δάνεια

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ

Στο Παρίσι το
πρώτο τεστ
για το χρέος
Βήμα για τη διαπραγμάτευση για το χρέος
η συνάντηση στο Παρίσι. »6

Μ

ε τηλεφωνικές κλήσεις οι τράπεζες
καλούν τους δανειολήπτες να ρυθμίσουν τις οφειλές από στεγαστικά και
καταναλωτικά δάνεια καθώς και πιστωτικές κάρτες, ακόμα και για ποσά που
δεν ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ. Προσφέρουν ελκυστικά πακέτα διακανονισμού,
που περιλαμβάνουν πάγωμα δόσεων,
επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής και μείωση επιτοκίων. »31

οι προτασεισ
Πάγωμα δόσεων για 6-12
μήνες και επιμήκυνση της
διάρκειας αποπληρωμής
Μείωση επιτοκίων από το
18% στο 5% με προσημειώσεις

φραουλεσ και αιμα

«κατηγορω» για
τις ποινές - χάδι »13

L’ UNITΑ

Εκλεισε
η εφημερίδα
του Γκράμσι
»17

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΒΙΝΤΕΟ - ΣΟΚ ΣΤΟ ΤΕΛ ΑΒΙΒ »20, 29

Αποτροπιασμός για τη σφαγή των
νηπίων και τους πανηγυρισμούς
στανταρ - παο 0-0

ΤΗΝ κυριακη
μαζι με το

Η πρόκριση περνά
από τη Λεωφόρο
Ο ΠΑΟ άγγιξε τη νίκη και διατηρεί το
προβάδισμα για πρόκριση. »24-25

Μαγικές
εκδηλώσεις για
την πανσέληνο
»32

Ιζαμπέλ
Αλιέντε

Αυτή την Κυριακή

Ο Asterix στους Βέλγους

ΤΟ ΕΠΟΥΡΑΝΙΟ
σχεδιο