Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website Website







Recognized text:
δευτερα
28 ιουλιΟΥ 2014

€

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9840

1,30€

www.ethnos.gr

Του Κώστα

Π

Δευτερα

28 ΙουΛΙου 2014

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ:

155

επαγγελματικ
έs

 Σελ. 2-3

ΝαΝου

ρώτης τάξης ευκαιρία
για
επενδύσεις στον
δυναμικό
κλάδο των αγροτικώ
ν εφοδίων, που εμφανίζ
ει σημαντικές προοπτι
κές ανάπτυξης,
προσφέρει χρηματο
δοτικό πρόγραμ
μα
του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξ
ης.
Πιο συγκεκριμένα,
προβλέπονται
νισχύσεις που
εφτάνουν μέχρι
το 65%
της επιλέξιμης
δαπάνης για επενδύσ
εις
στον τομέα
που αφορά
φυτικούς
σπόρους και πολλαπλ
ασιαστικό υλικό.
Το πρόγραμμα
ενίσχυσης αφορά
όλους
όσοι θέλουν να
δραστηριοποιηθο
ύν
στην επεξεργα
σία και την τυποποίη
ση
σπόρων και πολλαπλ
ασιαστικού υλικού.

Επιδοτήσεις έω
για παραγωγή ς 65%
σπόρων

Το πολλαπλασιαστικ
ό υλικό περιλαμβάνει σπόρους
, βολβούς, κόνδυλους, ριζώματ
α, σπορόφυτα
και γενικά μέρη φυτών
(όπως για παράδει
γμα
μοσχεύματα και
υποκείμενα), τα
οποία
προορίζονται
να παράξουν
φυτά. Ακόμα και ολόκληρ
α τα δενδρύλ
λια,
εμβολιασμένα
ή όχι, που παράγον
ται
και προορίζονται
για γεωργική
χρήση, θεωρούνται
ως πολλαπλασιαστικ
υλικό.
ό
Πάντως η επεξεργ
ασία και η τυποποίηση σπόρων
και πολλαπλασιαστικού υλικού δεν
απευθύνεται μόνο
σε
επαγγελματίες
γεωργούς, αλλά
και
για κήπους και
καλλωπισμό χώρων.
Βέβαια οι σπόροι
σποράς (φυτά
μεγάλης καλλιέργ
ειας, κηπευτικ
ά και
πατάτα) και το
αγενές
στικό υλικό (δενδρώ πολλαπλασιαδη, αμπέλι) αποτελούν τον βασικότ
ερο συντελεστή
της γεωργικής
παραγω
της μεγάλης σημασία γής και, λόγω
ς
τού για τη γεωργικ του υλικού αυή παραγωγή,
οι
ποιοτικές του
προδιαγραφές
(ποικιλιακή ταυτότητ
α, φυτοϋγειονομική
κατάσταση, βλαστικό
τητα, καθαρότ
ητα κ.λπ.) ελέγχον
ται τόσο κατά
τη διάρκεια της παραγω
γής του όσο
και
κατά τη διάρκεια
της εμπορίας
του.
Μέσω αυτού του
νέου προγράμ
ματος ενισχύονται
πολύ
και μεσαίες επιχειρή μικρές, μικρές
σεις από 40 έως
65%, αναλόγω
ς με τη διοικητικ
ή περιφέρεια στην
οποία πρόκειτα
ι να
πραγματοποιηθε
ί η επένδυση.
Σημαντικός βέβαια
παράγοντας
του μεγέθους
της αγοράς των
αγροτικών εφοδίων
είναι οι τιμές
τους, οι
οποίες επηρεάζ
ονται από τις τιμές
των
σχετικών πρώτων
υλών που είναι
ευμετάβλητες και
παρέχεται ενίσχυσ
διαμορφώνονται
η αφορούν:
σε
διεθνές επίπεδο
 Την κατασκε
.
υή ή τη βελτίωσ
η ακιΔαπάνες για
νήτων.
τις οποίες μπορεί
να
 Την προμήθε
ια και την εγκατάσ
τα-

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΗΛΙΑΝΘΟΥ - ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ »43-46

ΑΓΡΟΤΕΣ

Κέρδη από
τα ενεργειακά
φυτά

μόρφωση της
εικόνας του προϊόντ
ος
(συσκευασία,
επισήμανση).
 Την απόκτησ
η πιστοποιητικών
ποιότητας από αρμόδιο
υς οργανισμούς
(ISO, HACCP κ.λπ.).
 Την αγορά fax,
τηλεφωνικών
εγκαταστάσεων, δικτύων
ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρο
νικών υπολογι
στών,
συμπεριλαμβανο
μένης της επεξεργα
σίας κειμένων,
software telescrip
teurs),
φωτοτυπικών
και συστημάτων
ασφαλείας των εγκατασ
τάσεων.

Δικαιούχοι
Οι δικαιούχοι
της ενίσχυσης
πρέπει:
 να μη βρίσκον
ται υπό πτώχευσ
η,
εκκαθάριση ή
αναγκαστική
διαχείριση,
 να μην εκκρεμε
ί εις βάρος τους
ανάκτηση ενίσχυσ
ης για παραβάσ
εις
σε ομοειδείς δραστηρ
ιότητες,
 να μην είναι
προβληματικές
επιχειρήσεις κατά την
έννοια
κών κατευθυντήριων των κοινοτιγραμμών όσον
αφορά κρατικές
ενισχύσεις για
τη διάσωση και την
αναδιάρ
βληματικών επιχειρή θρωση προσεων,
 να τηρούν
βιβλία Β’ ή Γ’
κατηγορίας,

Συμβόλαια με αγρότες για παραγωγή βιοντίζελ
!

Πρόγραμμα του
υπουρ
πτυξης χρηματοδοτε γείου Αγροτικής Ανάπου αφορά φυτικ ί τις επενδύσεις στον τομέα
ούς σπόρους και
αστικό υλικό. Οι
πολλαπλασιδαπάνες που καλύπ
τονται
ση νέου μηχανολ
ογικού εξοπλισμ
ού,
συμπεριλαμβανο
μένου και του
λογισμικού πληροφ
ορικής και του
εξοπλισμού των εργαστη
ρίων στον βαθμό

που εξυπηρετεί
τη λειτουργία
της μονάδας.

 να υποβάλ
λουν στα επενδυτ
ικά
τους σχέδια δαπάνες
που δεν έχουν
υποβληθεί σε
άλλο πρόγραμ
μα που
χρηματοδοτείται
από εθνικούς
ή κοινοτικούς πόρους,
 να υποβάλλ
ουν αυτόνομα
και λειτουργικά επενδυτ
ικά
κληρωμένο χαρακτή σχέδια με ολορα,
 να μπορεί να
καταδειχθεί η
φερεγγυότητα και η
οικονομική βιωσιμό
τητα,

 Τα γενικά
έξοδα μέχρι 5%
του συνόλου του προϋπο
 να περιγρά
λογισμού, όπως
φουν εκτενώς
αμοιβές μηχανικ
και με
σαφήνεια τον
ών, και συμβούλ
τρόπο κάλυψη
ων
και άδειες πέραν
ς της ιδίας συμμετοχής,
των παραπάνω
με ίδια κεφάλαι
δαπανών.
αή
και δανεισμό,
 Δαπάνες για
 να μην είναι
μελέτες σκοπιμό
υπό ίδρυση.
τητας,
δαπάνες για τη
δημιουργία αναγνω
Πού θα απευθ
ρίσιμου σήματος
(ετικέτας) του
υνθώ
προϊόντος, απόκτησ
 PK Consult
η διπλωμάτων
ing Group, Μοναστη
ευρεσιτεχνίας, έρευνα
ρίου 9, Θεσσαλο
αγοράς για τη
νίκη, τηλ. 2310512
δια409
- www.pkcgroup.g
r

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 20.000 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤεσ

ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΛΑ

στις προσλήψεις εκπαιδευτικών
ΝΕΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

Το παρασκήνιο
της επιλογής
Αβραμόπουλου

Σ

ε νέα διαδικασία επιλογής και πριμοδότησης των εκπαιδευτικών που θα
προσληφθούν ως αναπληρωτές προχωρεί
το υπουργείο Παιδείας. Προβλέπονται αυξημένη μοριοδότηση για υπηρετούντες σε
δυσπρόσιτες περιοχές και επανάκαμψη
του μπόνους προϋπηρεσίας. »12-13

Διπλάσια μοριοδότηση για όσους αναπληρωτές υπηρετήσουν
σε απομακρυσμένες
περιοχές της χώρας

Επαναφορά του
μπόνους προϋπηρεσίας εξετάζει το υπουργείο
Παιδείας

Ισχυρό χαρτοφυλάκιο διεκδικεί η Ελλάδα
στην ΕΕ με τον Δ. Αβραμόπουλο. »4-5
ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

σφαγη στη γαζα

Παιχνιδια
θανατου
με την
εκεχειρια

ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ »33
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Από το Περού
στην Αθήνα
για τον Πλάτωνα

»31

12.000 θεατεσ

Ιππόλυτος με συγκίνηση
και χιούμορ στην Επίδαυρο
Μια παράσταση σαν παραμύθι σκηνοθέτησε η Λυδία Κονιόρδου για το Εθνικό Θέατρο. »36-37

μεταγραφη - σιριαλ

ΤΗΝ κυριακη
μαζι με το

Ο Πουλίδο καθ' οδόν
για τον Ολυμπιακό
Η επανάσταση του 23χρονου σέντερ φορ
και οι οργιάζουσες φήμες στο Μεξικό. »21

Τα μυστικά της πλατωνικής φιλοσοφίας αναζήτησαν στην Αθήνα 23 μεταπτυχιακοί ερευνητές από όλο τον κόσμο. »16-17

Ιζαμπέλ
Αλιέντε

Αυτή την Κυριακή

Ο Asterix στους Βέλγους

ΤΟ ΕΠΟΥΡΑΝΙΟ
σχεδιο