Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
τεταρτη
23 ΙΟΥλΙΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9836

1,30€
mΕ ΚΥΝΗΓΙ ΚΑΙ
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ dvd: 2,50€

www.ethnos.gr

DVD Καρτέρια στουs βάλτουs
μια ταινια του τζιανι λουγκαρι

ΠΟΙΟΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ - ΠΟΙΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΜΕ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ

επτα χρονια μετα τη συμφορα

Η ζωή επιστρέφει
στην Πάρνηθα
Ο δρυμός αναγεννάται, τα ελάφια αυξάνονται και πληθύνονται. »12-13

ΤΕΤΑΡΤΗ2014

Παιδεία
23 Iουλιου
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ:

486

τα κορυφαία
Οι σπουδές σ ς Ευρώπης
τη
πανεπιστήμια

ρίες για τις δινα πάρετε πληροφο σε βρετανικά
ής
αδικασίες εισαγωγ
εξειΛειτουργεί, δε,
πανεπιστήμια.
για την εύρεδικευμένη υπηρεσία τμήματος και
λου
ση του κατάλλη
προανάλογα με τα
πανεπιστημίου
ίου.
σόντα του υποψηφ
ακόμη και αυτήν
Σημειώστε ότι
οι υποψήφιοι
τη στιγμή μπορούν
και να ξεαιτήσεις
να καταθέσουν
τον Σεσπουδές τους
κινήσουν τις
Απευθυνθείτε
2014.
πτέμβριο του
τικών υπηρεστο τμήμα εκπαιδευ
Council για άμεση
σιών του British
με εκΓια ραντεβού
εξυπηρέτηση.
ο, στα γραφεία
παιδευτικό σύμβουλ Θεσσαλονίκη,
και τη
στην Αθήνα
(τηλε210 3692333
καλέστε στο
γρακαι για τα 2
φωνικό κέντρο

για χώρες του
ον δρομο
προκειμένου
εξωτερικού
θα πάρουν
να σπουδάσουν
Ελληνόπουλα,
και φέτος χιλιάδες
εισακατάφεραν να
τα οποία δεν
Παελληνικό ΑΕΙ.
χθούν σε κάποιο
κρίση, η φυγή
οικονομική
ρά την
καό αποτελεί μια
προς το εξωτερικ
προκειμέγια τους νέους
λή λύση
ουν, αφού ούτως
ς
νου να σπουδάσ
λόγω της τεράστια
άλλως τώρα
ν
ή
χώρα μας γνωρίζου
ανεργίας στη
δεν θα
ρο είναι πως
ότι το πιθανότε
διότι
στην Ελλάδα,
γυρίσουν πίσω
ν αναγκανα εργαστού
θα χρειαστεί
φεία).
άλλη χώρα.
Council διορστικά σε κάποια
Επίσης, το British
ότι το κόστος
α για τους ενδιΠαρά το γεγονός
ιες
γανώνει σεμινάρι
να πάπολλές οικογένε
προκειμένου
είναι μεγάλο,
προαφερομένους
κάνουν θυσίες
ρίες χρειάζοπροτιμούν να
ρουν όσες πληροφο νίες και τις
τους να κάνουν
ημερομη
κειμένου τα παιδιά να έχουν ένα
νται για τις
και
ς της αίτησης
καλές σπουδές
διαδικασίες κατάθεση , το κόστος
ματικό μέλλον.
δίδακτρα
η
αξιόλογο επαγγελ
εγγραφής, τα
shν χώρες όπως
(http://www.briti
Επίσης υπάρχου
δηζωής κ.λπ.
η φοίτηση στα
nts/edu cationΓερμανία, όπου
στη
council .gr/eve
δωρεάν, ενώ
ions).
μόσια ΑΕΙ είναι
information-sess
ώεγγραφής είναι
ήδη ολοκληρ
Γαλλία το κόστος
Για όσους έχουν
Βέβαια ο κύριος
τους και θα ξεκιπάρα πολύ μικρό. , χρόνια τώρα,
σει την εγγραφή
τους σε βρεταόγκος των Ελλήνων
Βρετανήσουν τις σπουδές Σεπτέμβριο,
σπουδές στη
ήμιο τον
προτιμούσε τις
που η κυνικό πανεπιστ
από το 2012
παρακολουθήμε να
νία, αλλά
δίς
θα προτείνα
διπλασίασε τα
προκειμένου σουν ένα σεμινάριο με πρακτικέ
βέρνηση σχεδόν
μια μικρή
χιλιάδες νέους
ζωή
στα ΑΕΙ υπάρχει
τη φοιτητική
καλή λύση για
δακτρα
ό αποτελεί μια
συμβουλές για
από τους Ελληπρος το εξωτερικ
.
κάμψη στη ζήτηση έστρεψαν το
κρίση, η φυγή
στη Βρετανία
εκτός ΕΕ
αρκετοί
την οικονομική
κύρος.
να υπολογίζετε
ιοι φοιτητές
νες, καθώς
ΑΕΙ της Παρά
πανεπιστήμια με
 οι υποψήφ
πες πόλεις πρέπει
visa. Για
τους προς τα
σπουδάσουν σε
τιμές, δηλαΠερισσότεύν φοιτητική
ενδιαφέρον
της Β. Ιρ- να
χαμηλότερες
ό αντικείμενο.
τον θα χρειαστο
θείτε στη
ουαλίας και
στις ελαφρώς
τα στημονικ
Σκοτίας, της
900-1.200 ευρώ
ορίες απευθυν
βρετατα δίδακτρα
οκα δάνεια,
δή κοντά στα
όλα αυτά τα
ακριβά είναι
φαγητό, πληροφ ή Πρεσβεία τηλέφωνο 210
πάρουν χαμηλότ
λανδίας. Παρ’
ς ή στις ιατριή κυβέρ- ρο
δωμάτιο, το
ακόμη να
κές επιστήμε
μήνα για το
ήμια κατέχουν
σεις Βρετανικ
παρέχει η βρετανικ
νικά πανεπιστ
δανείου οικονομι πτυχία μΒΑ τα δίδακτρα
.
τους οποία
ση, τις μετακινή
του
από
βρείτε
τη διασκέδα
Στα
στη ζήτηση
Η αποπληρωμή
ύν και 7272600
ς σελίδες θα
την πρωτιά
ικά ποσά, γύηση και κές.
του νηση.
που αποτελο
Στις επόμενε
σε
σε αστρονομ
την αποφοίτ
και τα βιβλία,
της φήμης και
θα γίνει μετά
.
για τις σπουδές
θα έχει φτάνουν
Ελληνες λόγω
τον χρόνο.
λεπτομέρειες
Ιρο πτυχιούχος
23.000 ευρώ
τις βασικές ανάγκες
διαθέτουν.
ουαλία και Β.
μόνο εφόσον
, που ρω στα
κύρους που
κό εισόδημα
Βρετανία, Σκοτία,
τηλέφωνα
Γερμανία, ενώ
δικό του προσωπι
λίν
ω από 21.000
Διευθύνσεις και διαδικασίες λανδία, Γαλλία και θα βρείτε πληΚόστος ζωής
Κόστος σπουδώ
θα είναι παραπάν
πόλη διατεύχος
για τις
ζωής σε κάθε
σε επόμενο
στις ΗΠληροφορίες
στη Βρετανία
ρες τον χρόνο.
το British
μα- Το κόστος
τις σπουδές
αναμενόμενο,
γής από
ροφορίες για
χιακά προγράμ
οπως είναι
προγράμματα:
ται εισαγω
ς.
 Για μεταπτυ
δια- φέρει.
Για πτυχιακά
τος
ποσά αυξάνον
ιακά οι τιμές
νωμένες Πολιτείε
και £9,000/έ
το Λονδίνο τα
1.300- Council
τα: Στα μεταπτυχ
Council μπορείτε
 Αγγλία έως
γενικές για
ται περίπου στα
τος
ελεύθερα. Σε
Από το British
και ανέρχον
μορφώνονται
Στις υπόλοι Σκοτία £1.820/έ τος
από 3.900 ευρώ
ευρώ τον μήνα.
γραμμές ξεκινούν
 ουαλία £3.465/έ
με το επι- 1.500
£3.465/έτος
υν ανάλογα
 Βόρεια Ιρλανδία ΕΕ μπορούν και ανεβαίνο
από την
οι φοιτητές

T

Η... ΤΡΕΛΗυπέρ τρίτων
ΛΙΣΤΑ
με τους φόρους
Τ

έλος μπαίνει στο... παράδοξο μοντέλο των φόρων υπέρ τρίτων, οι οποίοι
στη συντριπτική τους πλειονότητα δεν έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα. Η κατάργηση
μιας πλειάδας φόρων (αποτελούν κυρίως έσοδα επικουρικών ταμείων) έχει δρομολογηθεί. Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που προωθούνται, θα
αποτελέσουν παρελθόν από
1ης Ιανουαρίου 2015. »4-5

στους λογαριασμούς
της ΕΥΔΑΠ υπέρ
του Ταμείου των
Εργαζομένων

0,85

από τις χρηματι% κές ποινές των δικαστηρίων και ποσοστό από τα
χαρτόσημα υπέρ των δικηγόρων

Τα κορυφαία
πανεπιστήμια
τηs Ευρώπηs
Οδηγός για σπουδές σε
Μ. Βρετανία, Σκοτία, Β. Ιρλανδία,
Ουαλία, Γαλλία και Γερμανία
»ΕΝΘΕΤΟ «ΠΑΙΔΕΙΑ»

1%

Πληρώνουμε:

2%

0,40€

στην τιμή πώλησης τσιμέντου
υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Υπαλλήλων Τσιμεντοβιομηχανίας

για κάθε 25
κιλά αλεύρι
για ψωμί

ΠΟΛΑ ΡΟΥΠΑ

ΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΔΥΣΗΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
( ΜΕ ΝΕΟ ΛΟΥΚ )
ΚΑΙ ΟΠΛΟΦΟΡΕΙ

Επιθετικό
δόγμα από
τον Πούτιν

»16-17

»30-31

ΓΙΟΡΤΗ STREET ART

ΤΗΝ κυριακη
μαζι με το

100 γκράφιτι
για τη Μυτιλήνη
Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο συνδέουν
την τέχνη τους με τον Θεόφιλο. »36-37

Ιζαμπέλ
Αλιέντε

Αυτή την Κυριακή
το τρίτο βιβλίο

Ο Asterix στους Βρετανούς

ευα λουνα