Πρωτοσέλιδο Έθνος:Recognized text:
δευτερα
21 ιουλιΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9834

1,30€

www.ethnos.gr

ΝΕΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ »43-46

Επιδοτήσεις για τυποποίηση ελαιολάδου

€

ΔΕυτΕρα

21 ΙουΛΙου 2014

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ:

154

επαγγελματικ
έs

επενδυτικοσ
νομοσ

μπόνους για
μεταποίηση
ελαιολάδου
 Σελ.
2-3

Της Εφης ΚαραγΕ
ώργου

Μ

ε χαμηλότερα
επιτόκια
μπορούν να
εξασφαλίσουν το απαραίτ
ητο οξυγόνο -που
είναι τα
κεφάλαια κίνησης
- οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες
και οι ελεύθερ
οι
επαγγελματίες.
Με επιτόκια που
κινούνται στην
περιοχή του
8% και ελκυστι
κούς
όρους αποπλη
ρωμής -μεταξύ
των
άλλων παρέχετ
αι και περίοδο
ς χάριτος μέχρι 12
μήνες- οι τράπεζε
προσφέρουν
ς
-σε όσους πληρού
τις προϋποθέσειςν
την αναγκα
ία
ρευστότητα που
είναι απαραίτ
ητη
για να εξασφα
λιστεί η ομαλή
λειτουργία της
κάθε επιχείρη
σης.
Οι τράπεζες
προσφέρουν
είτε
ανοιχτά δάνεια
για
νησης, είτε προγρά κεφάλαιο κίμματα τακτής
λήξης, τα οποία
προσφέρουν
τη
δυνατότητα
στον επιχειρη
ματία:
 Να καλύψε
ι άμεσα τις έκτακτε
ή εφάπαξ ανάγκες
ς
της επιχείρησής
του όταν αυτές
παρουσιαστούν
.
 Να χρηματο
δοτήσει την επέκταση των δραστηρ
ιοτήτων της επιχείρησής του.

Φθηνά δάνεια
τους επαγγελμ για
ατίες
Οι τράπεζες
Εθνική,
Alpha,
Πειραιώς,
Eurobank,
Attica και
Geniki προσφέρουν
πλήρη γκάμα
προϊόντων
για κεφάλαια
κίνησης, τα
οποία εξασφαλίζουν
στον επιχειρηματία τη
ρευστότητα
που χρειάζεται για την
καλύτερη λειτουργία και
ανάπτυξη
της επιχείρησής του

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 - ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
 Να μειώσει
το κόστος δανεισμ
ού
της επιχείρησής
του με την αναχρηματοδότηση
υφιστάμενων
δανείων.

ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΟΔΟΣ
στις περιζήτητες σχολές
Οι τράπεζες Εθνική,
Alpha, Πειραιώς, Euroban
k, Attica και Geniki
προσφέρουν
πλήρη
ντων για κεφάλα γκάμα προϊόια κίνησης,
τα
οποία εξασφα
λίζουν
ρηματία τη ρευστότ στον επιχειητα που χρειάζεται για την
καλύτερη λειτουρ
γία
και ανάπτυξη
της επιχείρη
σης, τις
αγορές από τους
προμηθευτές
τοις
μετρητοίς για
χαμηλότερο
κόστος
πρώτων υλών
και εμπορευμάτων
την παροχή
ευκολιών πληρωμ ,
ής
στους πελάτες
, την αντιμετ
ώπιση
τυχόν προβλη
μάτων
ή έκτακτων αναγκώ εποχικότητας
άρκεια αποπλη
ν.
ρωμής ανάλογ
Τα δάνεια χορηγο
α με
την τράπεζα
τόκιο της τάξης
μπορεί να φτάσει
Ανοικτού Λογαρια ύνται: Μέσω
του 10%-11%
και
τα 20 χρόνια,
. Αλλά
σμού (πίστωσ
και να προεισπ
το μέσο επιτόκιο
σε ανοικτό λογαρια
η
ράξει
διαμορφώνεται
σμό). Με εγγύέχει πραγματοποιηθ τον τζίρο που
στο 8% με
ηση αξιόγρα
εί μέσω πιστωφων (συναλλ
Τα ανοικτά επιχειρη 9,5%.
τικών καρτών
αγματικές, γραμμά
.
ματικά δάτια σε διαταγή
νεια. Ο επιχειρη
Ειδικότερα η
, επιταματίας μπορεί
γές). Με τη μορφή
χρηματοδότησ
να
χρησιμοποιεί
κεφαλαίου κίέναντι απαιτήσ
η
όποιο ποσό έχει
νησης μονιμό
εων δίνει τη
ραγωγή προϊόντ
κάτερου χαρακτ
θε φορά ανάγκη
δυνατότητα στον
ος και προετοι
ήρα
(δάνειο τακτής
για την κάλυψη
επιχειρηματία
μασία εξαγωγής).
τα οικονομικά
των αναγκών
να μελήξης, το οποίο
τατρέψει σε
μεγέθη της
του. Πληρώνει
παρέχεται και
μετρητά στοιχεία
 Εισαγωγική
κάθε
επιχείρησης,
τόκους
με περίοδο χάριτος
μόνο για τα χρήματα
του
δραστηριότητα
ενεργητικού
την αξιολόγηση
μέχρι 12 μήνες).
της επιχείρη
(αξία
που έχει χρηεμπορευμάτων
των
δυνατοτήτων
σής του,
σιμοποιήσει.
Και
όπως είναι:
και διαδικασία
της και από τις
Τα επιτόκια
μπορεί να χρηματο η επιχείρηση
εισαγωγής).
ευρύδιαμορτερες συνθήκ
φώνονται ανάλογ
δοτηθεί για:
 απαιτήσεις
ες της αγοράς
 Βιοτεχνική,
α με το προφίλ
από πωλήσε
και του
Το ύψος του
κλάδου που
βιομηχανική,
ις μέσω
και τη δραστη
πιστωτικών καρτών
δανείου, η διάρδραστηριοποιείτ
εμποριότητα της
ρική δραστηρ
κεια, το επιτόκιο
αι.
με το σύστημ
επιχείΣυγκεκριμένα
ιότητα.
ρησης (κινούν
των άτοκων
α
αλλά και η μορφή
προσφέρονται
ται στα επίπεδα
 Εξαγωγική
δόσεων,
με την οποία
τα
δάνεια για κεφάλα
του
δραστηριότητα
11% με 12%).
χορηγείται εξαρτών
 επιταγές και
ιο κίνησης τα(παται
συναλλαγματικ
από τις πραγμα
κτής λήξης.
Επίσης ο επιχειρη
ές
πελατείας,
τικές ανάγκε
Το ύψος του
ς και
ματίας μπορεί
δανείου
ξεκινά από τα
να χρηματοδοτεί
 τιμολόγια
15.000 ευρώ,
προσκομίζοντα
πώλησης με
η διπίστωεπιταγές της
ς
ση,
πελατείας του,
με επι φορτωτικά
έγγραφα.

!

Μαρτυρια στο «εθνοσ»

Ο γείτονάς μου,
ο Νίκος Μαζιώτης
«Τις νύχτες μπαινόβγαινε στο διαμέρισμα
ο τρομοκράτης», λένε οι γείτονες. »12-13

Α

νοδική θα είναι η κίνηση των βάσεων εισαγωγής στα υψηλόβαθμα
τμήματα των κεντρικών πανεπιστημίων
αλλά και της περιφέρειας. Σε κάποιες περιπτώσεις θα ξεπεράσουν ακόμη και τα
700 μόρια. Πορεία ανόδου θα ακολουθήσουν Πολυτεχνικές, Νομικές, Ιατρικές
και Φυσικομαθηματικές Σχολές. »16-17

Χρηματοδότηση
με
ευνοϊκούς όρους προνομιακό επιτόκιο και
αποπληρωμής
μπορούν να
εξασφαλίσουν
οι μικρομεσαίοι
επιχειρηματίες
και οι ελεύθεροι
επαγγελματίες
από τις τράπεζες. Ποια είναι
τα προγράμματ
α που «τρέχουν»

Αναμένεται αύξηση πάνω από
250 μόρια στη Νομική  Εως
700 μόρια στις Πολυτεχνικές
 Πάνω από 19.000 μόρια θα
κυμανθούν οι Ιατρικές Σχολές

ΠΑΖΑΡΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ

ολυμπιακοσ

Εκλεψε Φορτούνη
από ΠΑΟ και ΠΑΟΚ

Ψυχρός πόλεμος
Δύσης - Ρωσίας

Επέστρεψε στο Λιμάνι ο 22χρονος μεσοεπιθετικός της Καϊζερσλάουτερν. »24-25
συνεχιζεται η σφαγη

Γενοκτονία χωρισ
τελοσ στη Γάζα
Εντείνεται το ψυχροπολεμικό κλίμα. Κατηγορίες ΗΠΑ κατά
Ρωσίας. Μακάβριο παιχνίδι με τους νεκρούς. »18-19

ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ

ΤΗΝ κυριακη
μαζι με το

Πλήθος κόσμου
για τον Φιλοκτήτη
12.000 θεατές χειροκρότησαν την παράσταση στο αρχαίο θέατρο. »36-37

Τρόμος και θάνατος στη Γάζα από τους συνεχείς βομβαρδισμούς. Θρήνος για τα νεκρά παιδιά. »20, 29

Ιζαμπέλ
Αλιέντε

Αυτή την Κυριακή
το τρίτο βιβλίο

Ο Asterix στους Βρετανούς

ευα λουνα