Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΕΥΤΕΡΑ
14 ΙΟΥλΙΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9829

1,30€

www.ethnos.gr

η γερμανια νικησε (1-0) την ηρωΙκη αργεντινη

Στην κορυφή του κόσμου
μετά από παράταση-θρίλερ
τα «παντσερ» κατεκτησαν το μουντιαλ υστερα απο 24 χρονια »21-25

αποχωρουν 6.500 εργαζομενοι ΤΟ 2014 - ΚΑΝΕΝΑΣ ΤΟ 2015

€
Του Κώστα

Σ

Δευτερα
υ 2014

ικέs
επαγγελματ
14 ΙουΛΙο

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ:

ΝαΝου

ια κέρδους
ημαντικά περιθώρ
γεια και
εμφανίζει η καλλιέρ
ου, ένα
εμπορία του βάλσαμ που
φυτό
φαρμακευτικό
θεί αξιοποιώντας
νά
μπορεί να αναπτυχ
πεδινά και ημιορει
φτωχά και ξηρά

153

ΙΩΣ
TΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑ

Τα δάνεια
-ανάσα για
τους αγρότες
 Σελ. 2-3

οδα
Βάλσαμο... με έσ τρέμμα
σ
2.500 ευρώ ανά

και
μικρότερα τεμάχια
κόβονται σε
ίνονται, σε σκοστη συνέχεια αποξηρα σε μία θερμοτεινό μέρος και
C για 3-7
κρασία 30-45ο
της αποημέρες. Στο τέλος
του
ξήρανσης η υγρασία
εται
προϊόντος ευρίσκ
στους 5-8ο C.
πολΤο βάλσαμο έχει
ουσίλές φαρμακευτικές ες,
φαινόλ
ες όπως είναι:
ναφθοδιανφλαβονοειδή,
ς, μελατοθρονες, ξανθόνε
έλαιο κ.λπ.
νίνη, αιθέριο
πολλές. Το βάλΟι χρήσεις του
να χρησιμοποιηθεί
σαμο μπορεί
σαν
Το βάλσαμο
ξηρό ή νωπό.
σε
χρησιμοποιείται
αποξηραμένο
ο
Επίσης το βάλσαμ
αφεψήματα.
χρησιμοποιείται
σε μορφή σκόνης
ών,
ευή ζελέ, καψουλ
στην παρασκ
ση
Σε νωπή κατάστα
και χαπιών.
πολστη σύνθεση
χρησιμοποιείται
όπως είναι: ξίδι,
λών προϊόντων,
γλυκερίνη,
έλαια,
αλκοολούχα ποτά,
ποιείται σε αλοικ.λπ. Επίσης χρησιμο
ια,
για μασάζ, σαπούν
φές, λοσιόν

εδάφη.
που
μια καλλιέργεια
Πρόκειται για
βάλκές, καθώς το
εμφανίζει προοπτι
προϊόν που χρησιμο
σαμο είναι ένα
στις βιομηχανίες
ποιείται ευρέως
φαρμάκων.
ο
τροφίμων και
είναι δύσκολ
Βέβαια, το κόστος
, επειδή εξαρεί με ακρίβεια
να εκτιμηθ
που
ς παράγοντες
ή
τάται από πολλού
σε κάθε γεωργικ
είναι διαφορετικοί
εκμετάλλευση.
βάλσαμου
επίσης του
Οι αποδόσεις
γοανάλογα με τη
ποικίλλουν πολύ
ς, τις καλλιεργηνιμότητα του εδάφου
λογικές
ές, τις μετεωρο
τικές πρακτικ
ιδής, τις
μέθοδο συγκομ
συνθήκες, τη
Πιο
ανσης, κ.λπ.
συνθήκες αποξήρ
μεταξύ
κυμαίνονται
συγκεκριμένα,
σε ξηρά
ανά στρέμμα
100 - 500 κιλά
Στην Ελδεύτερο έτος.
φυτά κατά το
η καλλινα αναπτυχθεί
λάδα μπορεί
ακαθάρικαι να δώσει ένα
έργειά του
ευρώ το
2.000-2.500
στο εισόδημα

ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ

ΔΑΝΕΙΑ

στρέμμα.
δρος Γάτσιος
Ο γεωπόνος Κάσσαν
ΕυκαιΕπαγγελματικές
μιλώντας στις
γεια του βάλσαρίες για την καλλιέρ δεν απαιτεί ιδισαμπουάν κ.λπ.
σουν
ίνει ότι
που το κατατάσ
μου, επισημα
ες και
Με ιδιότητες
κά για τον
γητικές φροντίδ
πολύ σημαντι
αίτερες καλλιερ
δώσει
σε ένα από τα
, το
που μπορεί να
υτικά βότανα
είναι ένα φυτό
άνθρωπο θεραπε
ητα
ές δύσκολες
σημεριν
από την αρχαιότ
μια διέξοδο στις
η ελληβαλσαμόχορτο
σματική
αντιμετωπίζει
για την αποτελε
συνθήκες που
είναι γνωστό
προ.
δερματολογικών
νική γεωργία
ς πόα
αντιμετώπιση
πληγών
μεείναι πολυετή
ει κατά πολύ
την επούλωση
Το βάλσαμο
ημιορει
βλημάτων,
οιητικού
στάδιο που καθορίζ
προϊόσε πεδινές και
η του ανοσοπ
ποιότητα του
και ευδοκιμεί
α φτωχάκαι την ενίσχυσ
γάλο βαθμό την
τητες
ς και σε χωράφι
ως τις δυνατό
νές περιοχέ
Πρέπει
συστήματος.
από
ντος και επομέν
ητας, ξηρικά.
όμως, είναι ένα
μέτριας γονιμότ
και
εμπορίας.
Στις μέρες μας,
εί πεκοσε εδάφη ξηρά
έχουν ερευνηθ
Οι ανθοφόρες
να καλλιεργείται
την
τα βότανα που
ενώ δεν αγαπά
φύλλα
με ιδιαίτερα ενθαρρυ ρυφές και τα
με ηλιοφάνεια,
ph
ρισσότερο και
. Το καλύτερο
του βάλσαμου
σματα στην αντιμετώ
αυξημένη υγρασία
5-6.
ντικά αποτελέ
ψης
βάλσαμου είναι
και μέτριας κατάθλι
για το φυτό του
την
πιση της ήπιας
εξαρτάται από
και νευρολογικών
Το καλό έδαφος
πρέπει να γίνεται
να στοικαι άλλων ψυχικών
Η συγκομιδή
του σε ανόργα
20το
περιεκτικότητά
περιεάνθισης, όταν
διαταραχών.
μέχρι τη μεταφύ
ή ουσία, την
στην αρχή της
Μετά τη σπορά
2-3
ανθίσει και η
χεία, την οργανικ
ν απαιτούνται
φυτών έχουν
ο, τη χλωρή λίυνθώ
ασβέστι
25% των
η είναι
τευση των φυταρίω
τους
κτικότητα σε
Πού θα απευθ
ση.
τους σε υπερικίν
τευση γίνεται
Γάτσιος,
καλή στράγγι
περιεκτικότητά
μεταξύ
μήνες. Η μεταφύ
ται οι
 Κάσσανδρος
πανση και την
του
βαθμό, δηλαδή
o-Μάιο. Απαιτεί
εγκατάσταση
στον μέγιστο
μήνες Απρίλιο
Γεωπόνος - SymAgr
Κατά την πρώτη
και τέλους Ιουτων φυτών επάνω
σπορά των σπόρων
του τέλους Μαΐου
Τηλ. 26510 07653,
αποστάσεις μεταξύ
είναι 30βάλσαμου γίνεται
οι ανθον που
φυτεύσεως να
η των φυταρίω
λίου. Συγκομίζονται τα
6944846475 στις γραμμές
και με φύτευσ
. Το πος και
μεταξύ των γραμom
εί στο φυτώριο
φόρες κορυφέ
[email protected]
45 cm και 70-75cm
έχουν παραχθ
υπάρχουν
τρόπο αυτόν
ατος των σπόρων
φύλλα.
μών. Με τον
. Τα
σοστό του φυτρώμ
ανση είφυτά ανά στρέμμα
χαμηλό.
Η αποξήρ
είναι
περίπου 5.000
ν στο
του βάλσαμου
για το
ικότερο
ουν και ανθίζου
θερμοκρασία
ναι το σημαντ
φυτά ωριμάζ
Η καλύτερη
μεταξύ
σπόρων είναι
δεύτερο έτος.
φύτρωμα των
Κελσίου.
16 και 23 βαθμών

σε αγρότες από
!
τις τράπεζες
η καλλιέργεια
τικές εμφανίζει
είται ευρέως
Σημαντικές προοπ
το οποίο χρησιμοποι
φαρμάκων
του βάλσαμου,
ς τροφίμων και
από τις βιομηχανίε ι διέξοδο για τους αγρότες
και μπορεί να δώσε

»43-46

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ

για τις απολύσεις στο Δημόσιο
Υ

λοποίηση του σχεδιασμού αποχώρησης των υπόλοιπων 6.500 εργαζομένων από το Δημόσιο εντός του 2014 και
κανενός το 2015 προβλέπει η συμφωνία
της κυβέρνησης με την τρόικα. Από το 2013
έχουν φύγει 8.500 υπάλληλοι. »4-5

ΠΟΙΟΙ ΦΕΥΓΟΥΝ
1.050 από συγκοινωνίες, υπουργεία Πολιτισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης  1.850 με αποφάσεις δικαστηρίων  3.600 «διαθέσιμοι» που δεν επανατοποθετούνται

ΔΥΣΚΟΛΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ

Πόλεμος για τις
ανοιχτές Κυριακές
Μπλόκο από συνδικαλιστές στα λίγα καταστήματα που άνοιξαν τη χθεσινή Κυριακή. »34

ΕΣΩΣΑΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Μάθημα ανθρωπιάς από
τους ακρίτες της Τήλου
»20, 29

ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΤΗΝ κυριακη
μαζι με το

Κατάλογος με 860
συντάξεις - μαϊμού
Επιτήδειοι έχουν εισπράξει από το ΙΚΑ 13,4
εκ. ευρώ από παράνομες συντάξεις. »14-15

ΣΕ ΚΟΥΒΑ - ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ - ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Ο Πούτιν στην καρδιά
της Αμερικής »30-31

Ιζαμπέλ
Αλιέντε

Αυτή την Κυριακή
το δεύτερο βιβλίο

Ο Asterix o Γαλάτης

ΠΑΟΥΛΑ