Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9826

1,30€

www.ethnos.gr

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014

Σε υπουργεία και δήμους
1.300 επιτυχόντες του ΑΣΕΠ
24.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για τα κενά στα σχολεία »14-15

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΕΦΟΡΙΑ - ΤΑΜΕΙΑ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΝΙΚΗΣΕ ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ
ΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Ο ΡΟΜΕΡΟ ΕΣΤΕΙΛΕ
ΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ
»24-25

για τα χρέη των επιχειρήσεων
Ε

να νέο «εργαλείο» διευθέτησης των
χρεών των επιχειρήσεων προωθεί η
κυβέρνηση σε συνεργασία με τις τράπεζες.
Πρόκειται για συνολική ρύθμιση οφειλών
προς τράπεζες, ΔΟΥ και Ταμεία. »8-9

Τι αποφάσισαν χθες
στο Μαξίμου κυβέρνηση και τραπεζίτες

Μιχ. Σάλλας: Το τραπεζικό
σύστημα δεν κινδυνεύει
από τα «κόκκινα» δάνεια

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST
Η ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ

ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ
ΧΤΥΠΑΕΙ
Η...ΚΟΠΑ ΚΑΜΠΑΝΑ
»22-23

Συντάξεις
ΠΕΜΠΤΗ 2014
Y
10 IOYλIO

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ:

171

Σ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ
ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

ωρης
Ευκαιρία πρό
0.000
ΔΗΜΟΣΙΟ,
φυγής για 12 ΙΚΑ,
ΕΙΔΙΚΑ ένους
ασφαλισμ ΤΑΜΕΙΑ

Πρόωρη
συνταξιοδότηση
ΚοΚΚαλιαρη
Τησ Κατερινασ

υν
Οσοι υποβάλλο
ρη
αίτημα για πρόω
δεν
συνταξιοδότηση
η σύνταξη
δικαιούνται πλήρ
τη συμπλήρωση
ακόμα και μετά
ίας
του ορίου ηλικ

νωκαι πέντε χρόνια
σμένα ανοίξουν έως
η δυνατότητα
120.000 ασφαλι
εξόδου έχουν
πρόωρης συνταρίτερα την πόρτα
υν τη λύση της
νοι, που θα επιλέξο ται προσοχή, καθώς η επιλογή
χρειάζε
αρνητικά χαραξιοδότησης. Ωστόσο
θετικά αλλά και
ης εξόδου έχει
της... ταχύτερ
σε θέπου είναι ειδικός
κτηριστικά.
ονοο Διονύσης Ρίζος,
δικαίου, πρόωρη
Οπως τονίζει
ς σε
και ασφαλιστικού
οδοτικής παροχή
ματα εργατικού
ση της συνταξι
ο νόπου προβλέπει
μάζεται η χορήγη
έστερο από εκείνο ς σύνταξης. Συνοχρόνο προγεν
η της πλήρου
που θα λάμμος για την απόδοσ
επί του ποσού
ση εξόδεύεται από μείωση
θεί εφ’ όρου ζωστην περίπτω
ει να τους ακολου
ο ασφαλισμένος
βανε
θέσεις.
αλλά συνεχίζ
πλήρεις προϋπο
εξαφανίζεται
δου του με τις
«πέναλτι»οδοτείται
-το λεγόμενο
παιδιά συνταξι
ής.
Η μείωση αυτή
γυναίκα χωρίς
ετών. Η
περίπτωση αο σε ηλικία 57
Για παράδειγμα,
περίπτωση σε
ποικίλλει από
σης από το Δημόσι μειωμένη κατά 13%
ό ή δημόσιος
φορέα (ιδιωτικ
με 28 έτη ασφάλι
σύνταξη
νάλογα με τον
στις περισλος λαμβάνει
ηλικίας της
πρόωρη σύνταξη
εν λόγω υπάλλη
το 60ό έτος της
τομέας). Ετσι η
λόγω της
συμπληρώσει
θα
στα επίπεδα της
σεις ταυτίζεται
περίπου. Οταν
θα επανέλθει
σότερες περιπτώ
λαμβάνει δεν
το ποσό της μειωη σύνταξη που
με τη μειωμένη.
να λαμβάνει
ενοποινής
θα συνεχίσει
εξετάζουν το
απόφαση συνταξι
πλήρους αλλά
να
Οσοι ασφαλισμένοι
ίστηκε στην αρχική
ης «φυγής» πρέπει
(όπως υπολογ
μένης
δεχόμενο ταχύτερ
θέτως
οδότησης επιπροσ τοδότησής της).
γνωρίζουν πως:
μειωμένης συνταξι
ιδιωτικού
σε αυτές τις περιπτώ
 Η επιλογή της
ργαζόμενο του
 Η σύνταξη
όλου
ασφαλισμένο-ε
του 40% της πλήίζεται επί του
αφαιρεί από τον
σεις υπολογ
ά του για λήψη
διατου από την
νόμου δικαίωμ
σης που έχει
ση της εξόδου
μέα το εκ του
χρόνου ασφάλι
η η αστην περίπτω
ποσό όμως
αποζημίωσης
το εξαγόμενο
νη συνταξιοδότησ συρους
νυθεί,
μειωμέ
ρητή
α κατά το πογιατί κατά τη
γίνεται με τη
εργασία. Αυτό
μειώνεται ανάλογ
πει ο νός αποζημιώσεως
ηση του
σοστό που προβλέ
πόδοση της παροχή τη στην οικειοθελή αποχώρ
αυτή είναι
εργοδό
μος. Η μείωση
γκατάθεση του
απόστασης
ο πέραν του
συνάρτηση της
εργαζόμενου.
πως στο Δημόσι
για κανα σημειωθεί
ασφαλισμένος
του ορίου ηλικίας
Τέλος, πρέπει
οδοτήσεως ο
ς σύνταξης
πρόωρης συνταξι της αναστολής. Στη συγκεταβολή πλήρου
δικαιώματος
ής
το καθεστώς
λει κανονικά
την ηλικία υποβολ
να εξέλθει με
με
μπορεί
σμένος υποβάλ
ση ο ασφαλι
χρόνο και
του αιτήματος.
τον απαραίτητο
κριμένη περίπτω
συμπληρώσει
λουν αίτηενεργοποι Οσοι υποβάλ
η η οποία και
παραίτηση έχοντας
οδοτική απόφασ
συνταξιοδόηλικίας. Το
μα για πρόωρη
εκδίδεται συνταξι
απαραίτητο όριο
ρωθεί και το
νται πλήρη
έτη που έσύνταξη για τα
τηση δεν δικαιού
είται όταν συμπλη
ς αφορά πλήρη
και μετά τη συαπό την ημεποσό της σύνταξη ασφάλιση και χορηγείται
σύνταξη ακόμα
με το
στην
ορίου ηλικίας
χουν διανυθεί
ύ ορίου.
μπλήρωση του
ης του σχετικο
παροχή χωρίς
αν την
ρομηνία πλήρωσ
οποίο θα λάμβαν
η μείωση δεν
σημαίνει ότι
μείωση. Αυτό

Τ

ανάσα για 5 κατηγορίες
ασφαλισμένων »43-46

ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑΣ

ΓΚ. ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ

ΚΛ. ΡΕΓΚΛΙΝΓΚ

Μ. ΜΟΝΤΙ

Δεν θα γίνουμε
συνοδοιπόροι
της καταστροφής

Σταδιακά θα
καταργούνται τα
έκτακτα μέτρα

Προχωρήστε στις
μεταρρυθμίσεις για
να σας στηρίξουμε

Η Γερμανία να
καταλάβει τις
ανάγκες του Νότου
»4-6

ΤΗΝ κυριακη
μαζι με το

Αυτή την
Κυριακή:
Ο Asterix
και η
Κλεοπάτρα