Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
τεταρτη
9 ΙΟΥλΙΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9825

1,30€
mΕ ΚΥΝΗΓΙ ΚΑΙ
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ dvd: 2,50€

www.ethnos.gr

DVD Μαθήματα για τιs μπεκάτσεs
ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΩΝ Α. & G. LUGARI

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΔΕΔΥ «ΠΑΓΩΣΑΝ» ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ
για την αξιολόγηση

Η ΠΙΟ
ΜΑΥΡΗ ΝΥΧΤΑ
ΤΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ
»
την ταπεινωσε
με 7-1 η γερμανια

Σ

τα άκρα φτάνει η σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και
συνδικαλιστών για την αξιολόγηση στο Δημόσιο. Κατατέθηκε αγωγή κατά της ΑΔΕΔΥ για την αποχή διαρκείας που έχει προκηρύξει παγώνοντας έτσι την ετήσια βαθμολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. » 14-15

24-25

Αγωγή Μητσοτάκη
κατά των συνδικαλιστών
για το μποϊκοτάζ

ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ ΤΟΝ ΑΦΜ ΤΩΝ ΦΟΡΟΦΥΓΑΔΩΝ »32
ΣΥΡΙΖΑ

3ΕΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΟ

Εξοδος ίσως
και σήμερα
στις αγορές

Νέα φάλτσα
βουλευτών
για την
τρομοκρατία

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

ΟΙ ΚΑΛΕΣ
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Παιδεία
ΑΝΕΒΑΖΟΥΝ
ικοί δρόμοι
Οι εναλλακτ
ο
μετά το Λύκει
ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ
για σπουδές
ΤΕΤΑΡΤΗ
2014
9 IουλΙου
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ:

αποφο ιτοι

επαγγε λματικ

«Ψηλώνουν»

»39-45

484

ν
ων λυκειω

ατα των ΤΕΙ ●

τα τμήμ
οι βάσεις σε όλα

E

αριθμός νέων
νας τεράστιος
κάθε χρόνο
παιδιών μένει
μίων και ΤΕΙ
εκτός πανεπιστη
ένα έναν εναλαναζητώντας απεγνωσμ
γενικές
σπουδών. Σε
λακτικό δρόμο
οι βαθανακοινώνονται
ν
γραμμές όταν
των υποψηφίω
μολογικές επιδόσεις περισσότεροι
οι
ικές
ες
στις Πανελλαδ
έχουν πιθανότητ
γνωρίζουν εάν
έχουν ελπίδες
Ετσι, όσοι δεν
επιτυχίας.
Ανώτατα
στα δημόσια
να εισέλθουν
ξεκινούν έναν
Εκπαίδευσης
Ιδρύματα
να
προκειμένου
νέο αγώνα δρόμου τους ταιριάζει.
που
εντοπίσουν αυτό
σπουσυγκεκριμένες,
Ο επιλογές είναι
στα
και ιδιωτικά),
δές στα ΙΕΚ (δημόσια σε κάποια ξένη
και
κολέγια ή ακόμη
χρόνια πολλοί
χώρα, ενώ τα τελευταία μια της Κύπανεπιστή
επιλέγουν τα
πρου.

Σελ. 6-7

το χειμερινό εξάμηνο
Σεπτεμβρίου για
υ για το
τέλη Ιανουαρίο
κατάρτισης και
να
Οσοι επιθυμούν
εαρινό εξάμηνο).
ΙΕΚ, υποστα Δημόσια
σπουδάσουν
προστο/στα ΙΕΚ της
βάλλουν αίτηση
τα παπροσκομίζοντας
τίμησής τους,
ητικά:
ρακάτω δικαιολογ
(απολυτίτλο σπουδών
•Πρωτότυπο
τήριο ή πτυχίο).
ταυτότητας.
αστυνομικής
•Δελτίο
στην
προϋπηρεσίας
•Πιστοποιητικό
επιλεεπιθυμούν να
ειδικότητα που
έχουν).
γούν (εφόσον
τέκνου πολύτε•Βεβαίωση ιδιότητας
ς (εφόσον τυγχάνουν
κνης οικογένεια
αυτής).
της ιδιότητας
ότι η επιλογή
Πρέπει να σημειωθεί μηχανογραν γίνεται
των υποψηφίω
ία του τίτμε βάση τη βαθμολογ
φικά,
τυχόν
την ηλικία, την
λου σπουδών,
τέκνου
και την ιδιότητα
προϋπηρεσία
ς.
πολύτεκνης οικογένεια

Γιούνκερ

Αυτοκριτική

πληροφορίες
 Χρήσιμες
ς αποτελείται
Κάθε έτος κατάρτιση
εξάμηνα, το χειμεαπό δύο αυτοτελή
ενοι
Οι καταρτιζόμ

ΙΕΚ,
ρινό και το εαρινό.
επιλέγουν τα
ΙΕΚ
υποχρεωτικά θεωρηΟι περισσότεροι
αποπαρακολουθούν
μαθήδυνατότητα στους
ακά και μεικτά
γιατί δίνουν τη
τικά, εργαστηρι
κολέγια ή
μεγαλύτερες προοπου ολοκληφοίτους να έχουν
και ιδιωτικά), στα
ασης,
καταρτιζόμενοι
τους
τικής αποκατάστ
στα ΙΕΚ (δημόσια τα πανεπιστήμια της Κύπρου. ματα. Οι
την κατάρτισή
σε σπουδές
πτικές επαγγελμα
έχουν
επιλέγουν
ρώνουν επιτυχώς
λαμβάθέλει άτομα που
να επιλέξουν ανάμεσα
χρόνια πολλοί
και Ιδιωτικά ΙΕΚ,
καθώς η αγορά
σε κάποιον Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
χώρα. Τα τελευταία
στα Δημόσια
Καής
ι εξειδίκευση
σε κάποια ξένη
Επαγγελματικής
αποκτήσε
φοιτήσουν
οι αιτήσεις εισαγωγ
παράδειγμα τεχνικός ακόμη να
για νουν Βεβαίωση
αιτούυποψήφιων
τομέα, όπως για
η κατοικία του
ικής, διοικητιΟι αιτήσεις των
το διι- τάρτισης.
οποία υπάγεται
αυτή τούς δίνει
εφαρμογών Πληροφορ
κατά το φθινοπωρ
εργασίας.
επαγγελματικών
στα ΙΕΚ
Η βεβαίωση
ό στέλεχος επιχειρή- να τις ανάγκες της αγοράς
Ρύθμιση, όμως,
υν στις εξετάσεις
για όλα εισαγωγή του έτους κατάρτισης 2014υν οι ντος.
ς,
κό και οικονομικ
που προσφέρο
καίωμα να συμμετέχο
ων δεν απαιτείται
κατάρνό εξάμηνο
εφαρμογών Αισθητική
Η εξειδίκευση
α δικαιωμάτ
αρχές Σεπτεμπρόσβαση
επαγγελματικής
σεων, ειδικός
λογίας, ειδιατα, καθότι η
δίνει τη δυνατότητ
κατατίθενται στις
πιστοποίησης
2015
Τραυματο
στα ΙΕΚ
Διπλώματος
τα επαγγέλμ
ελεύθερη. Σε
Νοσηλευτικής,
στο ΙΕΚ της επιλογής τισης για την απόκτηση
ειδικός σπουδές
ς να έχουν μεγαλύαπό αυτά είναι
τα
βρίου απευθείας
κού Γραφείου,
Κατάρτισης επιπέδου
οι νέοι που
ς στους αποφοίτου επαγγελματικής σε πολλά
κός Φοροτεχνι
διενεργείται από
Επαγγελματικής
ές
ς και Προώθηση
περίπτωση, πάντως, σε κάποια τους. Η επιλογή
ατικής καένα κριτήτερες προοπτικ
επαγγελμ
θέλει κάθε
Εμπορίας, Διαφήμιση
με συγκεκριμ
καταρτιστούν
δευτεροβάθμιας
καθώς η αγορά
g), τεχνικός Μαεπιθυμούν να
νται ΙΕΚ σύμφωνα
αποκατάστασης
Προϊόντων (marketin
αποκτήσει εξειδίκευ- από τις ειδικότητες που προσφέρο
τάστασης.
κ.ά.
ρια.
άτομα που έχουν
ί ότι κατά τη διάρκεια
ο να ενημεγειρικής Τέχνης
ία επιλογής
Για πολλές από
ΙΕΚ προσφέ Να σημειωθε
ενοι
είναι απαραίτητ
ατι-  Η διαδικασ τών
σε κάποιον τομέα.
Δημόσια και ιδιωτικά
υν τα στα ΙΕΚ,
τους οι καταρτιζόμ
ες ειδι- ση
για τα επαγγελμ
σπουδασ
ς που προσφέρο
στα των σπουδών
ς και πρωτότυπ
τη στράτευρώνονται έγκυρα
μενων των
ρουν σύγχρονε
καταρτιζομένων
αναβολής από
έχουν τις ειδικότητε
τα επαγγελα των προσφερό
Η επιλογή των
- τυγχάνουν
κατοχυρωθεί
τα δημόσια ΙΕΚ
κά δικαιώματ
που
ΙΕΚ πραγματο
κότητες, ενώ
νέ- ΙΕΚ, έχουν
α. Η άδεια άσκησης ειδικοτήτων και για τις επιλογές ως Δημόσια και Ιδιωτικά
ση.
προτιμήσεις των
,
τους
τον χρόνο (αρχές
(ή ματικά δικαιώματ
προβάδισμα στις
όπου αυτή απαιτείται
παρέχει το δίπλωμά
χαμηλά δίδακτρα
ποιείται δύο φορές
επαγγέλματος,
αρ- θα τους
ων καθώς έχουν
και ταυτότην κατά περίπτωση
την εύρεση εργασίας.
όπως φέτος)
εκδίδεται από
ς στην προς
και καθόλου
υν πλήθος ειδικοτή- μόδια υπηρεσία της Νομαρχία
χρονα προσφέρο
θηκαν με γνώμοτων, που δημιουργή

Σάλος για τις δηλώσεις του
Β. Διαμαντόπουλου και της
Αφρ. Σταμπουλή. »6-7

ΝΑΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ

Μαγική νύχτα από
τη Λυρική Σκηνή
Πάνω από 2.500 θεατές απόλαυσαν τη
συναυλία στο Ολυμπιείο. »33

Στόχος να αντληθούν
κεφάλαια 2,5 - 3 δισ.
ευρώ. »31

ΤΗΝ κυριακη
μαζι με το

για την τρόικα
»
19

ΜΙΚΡΗ ΔΕΗ

Διάσταση
Μεϊμαράκη Μαξίμου για
τους «120»
»4-5

Αυτή την
Κυριακή:
Ο Asterix
και η
Κλεοπάτρα