Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
δευτερα
7 ιουΛιΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9823

1,30€

www.ethnos.gr

ΦΟΡΟΔΑΝΕΙΑ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
»43-46

€

ΔΕυτΕρα
υ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ:

γΕώργου
Της Εφης Καρα

Δ

LEADER

κέs
επαγγελματι
7 ΙουΛΙο

πληρωμή
άνεια για την
γνωστά
των φόρων -τα
ρίχνουν
φοροδάνειααγορά οι
και πάλι στην

 Σελ. 2-3

νάσα
Φοροδάνεια - α λματίες
ε
για τους επαγγ

τράπεζες.
αι
απευθύνοντ
Τα δάνεια αυτά
ρήσεις που αντικυρίως σε επιχει
ρευστόπροβλήματα
μετωπίζουν
ελμαερους επαγγ
τητας, σε ελεύθ
ες.
και σε αγρότ
τίες, καθώς
κριμένων δαΣτόχος των συγκε
οι επιαποφύγουν
νείων είναι να
οκή»
είδους «εμπλ
χειρήσεις κάθε
«χαρτί»
α, καθώς το
ς
με την Εφορί
ς ενημερότητα
της φορολογική
ενο για να έχουν
είναι προαπαιτούμ ικό δανεισμό.
τραπεζ
πρόσβαση σε
ογική ενημε
ληλα η φορολ
Παράλ
προϋπόαπαραίτητη
ρότητα είναι
θούν και στα
ενταχ
θεση για να
άμούμενα προγρ
κοινοτικά επιδοτ
ινώνονται κατά
ματα (που ανακο
καιρούς).
δηλαδή, οι τράπε
Ουσιαστικά,
έναν εναλλακτιζες προσφέρουν
σης των χρεών
κό τρόπο ρύθμι
ες
α, ενώ σε κάποι
προς την Εφορί
τα φοσυνδυάζουν
περιπτώσεις
ουσες
τις ήδη υπάρχ
ροδάνεια με
δίνοτοδότησης,
ο
γραμμές χρημα
ηρωμένο πακέτ
ντας ένα ολοκλ
ελματίες
στους επαγγ
ρευστότητας

αναφέρουν τραΜάλιστα, όπως
αυτού
η, τα δάνεια
πεζικά στελέχ
σαν σημαντική
του τύπου γνώρι χρόνια, όταν
αία
άνοδο τα τελευτ
ρευστότητα
ί χρειάστηκαν
πολλο
μή
ης για πληρω
λόγω της ανάγκ
ματος, ενώ την
του φόρου εισοδή
ηκαν
αρκετοί στράφ
ίδια στιγμή
υ να
προκειμένο
στις τράπεζες,
ησουν την αποπλ
χρηματοδοτή
Βέβαια, θα
της περαίωσης.
ρωμή
ρουμε ότι λόγω
ν
πρέπει να αναφέ
των περιορισμένω
της πολιτικής
υθούν τα
ήσεων που ακολο
χορηγ
α οι ελληνικές
τελευταία χρόνι
η ήταν
και η ζήτησ
τράπεζες, αν
δάνεια,
για τέτοιου είδους
μεγάλη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ

Επιδοτήσεις στις Κυκλάδες
για μικρές επιχειρήσεις

Η ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ

πελάτες τους.
τα
σημειωθεί ότι
Θα πρέπει να
αι σε
απευθύνοντ
προϊόντα αυτά
ελερους επαγγ
ιδιώτες, σε ελεύθ επιχειρήσεις
και σε
ματίες αλλά
λύσκοπό να διευκο
και έχουν ως
ών
ηρωμή οφειλ
νουν την αποπλ
άλλες
πρόστιμα και
από φόρους,
ουν
ς, ενώ τα διαθέτ
υποχρεώσει
τράπεζες.
οι περισσότερες

ρευστότητα

Νέο πρόγραμμα
για επενδύσεις
στις Κυκλάδες

152

!

ΛΥΣΗ ΠΑΚΕΤΟ
ό του
ο περιουσιακ
ώσει κάποι
εται
επιτόκιο μειών
ιο ενός «φορο
στοιχείο, το
Το μέσο επιτόκ
ντας
ότεότερο, ξεκινώ
σαφώς χαμηλ
ακόμη περισσ
δανείου» είναι
αλωτικό
απλό, καταν
από το 5,7%.
ρο από ένα
δανείου,
το ύψος του
Ως προς
ουν
δάνειο.
που δεν υπάρχ
τες τιμές, καστην περίπτωση
τα
Δηλαδή σε απόλυ
ενοςις, φτάνει μέχρι
ο φορολογούμ
εξασφαλίσε
ο του
τά μέσο όρο
αι με
-ή το σύνολ
ης επιβαρύνετ
40.000 ευρώ
ενώ
δανειολήπτ
ιο της τάξης του
έχει βεβαιωθεί-,
φόρου που
ονομαστικό επιτόκ ένα συνηθιούν περιουσιακά
για
αν προσημειωθ
Αντί8% με 9%, όταν
κό δάνειο ο
ί να αυξηθεί.
αλωτι
στοιχεία μπορε
τους
σμένο καταν
πρέπει
το
ια ξεκινά από
τράπεζας θα
και σε ό,τι αφορά
στοιχα, η διάρκε
σει
πελάτης της
τάξης
τερους όρους
ια
μπορεί να ξεπερά
επιτόκιο της
ίου και τη διάρκε
12 μήνες και
να πληρώσει
την επιστην
ύψος του επιτοκ
και ο
ανάλογα με
Παράλληλα,
ς. Αυτός είναι
τα 10 χρόνια
ς
του 13% με 14%.
αποπληρωμή
α δάλήπτη.
ο δανειολήπτη
συγκεκριμέν
θυμία του δανειο
περίπτωση που
λόγος που τα
ς να προσημειιλή και έχουν
είναι διατεθειμένο
νεια είναι δημοφ
ς.
τους δανειολήπτε
ζήτηση από

χρεών προς
ο ρύθμισης των
Εναλλακτικό τρόπ
εζες σε επιχειφέρουν οι τράπ
να πάρουν
την Εφορία προσ
τες, προκειμένου
ρηματίες και αγρό της φορολογικής ενημερότί»
το επιτόκιο
το πολύτιμο «χαρ
9% κατά μέσο όρο
τητας. Στο 8% με

εκταπεριπτώσεις
μόνο σε λίγες
ικά.
μιεύθηκαν κανον
δεν είναι τίποΤα φοροδάνεια
κά δάκαταναλωτι
τε άλλο παρά
διασημαντική όμως
νεια, με μια
ι με ευνοϊκόέροντα
φορά. Προσφ

για χρέη στο Δημόσιο - ενστόλους

mΟΥΝΤΙΑΛ

Ο «ΙΠΤΑΜΕΝΟΣ»
ΟΛΛΑΝΔΟΣ ΚΑΙ
Η «ΚΑΤΑΡΡΙΨΗ»
ΤΟΥ ΝΕΪΜΑΡ
«Χρυσή» αλλαγή ο Κρουλ, τέλος το Μουντιάλ για τον Βραζιλιάνο άσο. »21, 24-25

ΚΡΗΤΗ

ΜΟΥΣΕΙΟ
ΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΤΟΥ ΜΙΚΗ »36

Ν

έα ρύθμιση για την αποπληρωμή οφειλών προς το
Δημόσιο και το μοντέλο καταβολής των αναδρομικών στους
ενστόλους θέτει η κυβέρνηση
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την τρόικα. »4-6

ΕΦΟΡΙΑ - ΤΑΜΕΙΑ

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΝΣΤΟΛΩΝ

Εξόφληση το ελάχιστο
σε 48 δόσεις  Διαγραφή
προσαυξήσεων εάν καταβληθεί όλο το ποσόν

Συμψηφισμός με το κοινωνικό
μέρισμα και τις αυξήσεις μέσω
προαγωγών  Από το 2015
και σε δόσεις η καταβολή

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ

Απεργία τέλος
στη ΔΕΗ

Τη λήξη της απεργίας στη ΔΕΗ αποφάσισε η
ΓΕΝΟΠ μετά την επιστράτευση. Συλλαλητήριο
προετοιμάζουν για την Τετάρτη. »8-9

ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ

Νεανική πρεμιέρα
με χειροκρότημα
Κέρδισε το στοίχημα η «Ελένη» του νέου
σκηνοθέτη Δημήτρη Καραντζά. »35

ΤΗΝ κυριακη
μαζι με το

ΠΟΛΟΣ ΕΛΞΗΣ ΤΑ ΝΗΣΙΑ

Τουρισμός
δύο ταχυτήτων

Σε χαμηλή πτήση πολλές περιοχές της χώρας
Οι δημοφιλείς προορισμοί εμφανίζουν πληρότητες ακόμη και 100%,
ενώ οι υπόλοιποι δουλεύουν κυρίως τα Σαββατοκύριακα. »14-15

Αυτή την
Κυριακή:
Ο Asterix
και η
Κλεοπάτρα