Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΕΥΤΕΡΑ
30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9817

1,30€

www.ethnos.gr

ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ στο μουντιαλ

Αγγιξε το όνειρο, έφυγε
με ψηλά το κεφάλι
»19-23

  υρισε το ματσ με την κοστα ρικα
γ
αλλα αποκλειστηκε στα πεναλτι

  χασε κλασικεσ ευκαιριεσ
ε
για προκριση στους «8»

ΕΡΧΟΝΤΑΙ Ανατροπές με νέο νόμο για τον τουρισμό

€

Εώργου
Της Εφης Καραγ

Μ

ΔΕυτΕρα2014
υ

ικέs
επαγγελματ
30 ΙουΝΙο
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ:

151

LEADER
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Επιδοτήσεις
για επενδύσεις
σε 222 χωριά
 Σελ. 2-3

γορές του
Πρόσβαση σε α αγρότες
εξωτερικού για

άμματα
ε νέα προγρ
γεωργίαςσυμβολαιακής
η Alpha
κτηνοτροφίας
ι τον ΕλληBank στηρίζε
εί
ένου να επεκταθ
να αγρότη προκειμ
εί σε νέες αγορές.
και να εδραιωθ
την
εξασφαλίζει
Παράλληλα του
για την
ρευστότητα
απαιτούμενη
ελιών και
μασία των παραγγ
ιπροετοι
ζει την εξαγωγ
ν
ταυτόχρονα ασφαλί
έναντι κινδύνω
κή δραστηριότητα
εξωτεαγοραστές του
αθέτησης από
νιαπό την ηλεκτρο
ρικού. Ενώ μέσα
Trade
International
κή πύλη Alpha
στην
«όλο τον κόσμο»
ο αγρότης έχει
του.
του υπολογιστή
οθόνη
τράη πολιτική της
Συγκεκριμένα,
επιτων εξαγωγών
πεζας στον τομέα
σε τρεις άξονες:
κεντρώνεται
εμποτου εξωτερικού
 Διευκόλυνση
ίηση
ή στην απλοπο
με
ρίου και συμβολ
στις εξαγωγές,
των διαδικασιών
χρόνου και του
τη μείωση του
στόχο
εξαγωγών.
κόστους των
της
στη διεύρυνση
 Διευκόλυνση
δηλαδή του αριθεξαγωγικής βάσης, πελατών που
νμού των εταιρειώ

ηλα, η τράπεζα
γών κ.λπ. Παράλλ
ίες Εξαγωγικού
προσφέρει υπηρεσ
ABC
της θυγατρικής
Factoring μέσω
μέτη χρηματοδότηση
FACTORS για
επί
των ανοικτών
σω προεξόφλησης
εων, για τη διαχείπιστώσει απαιτήσ
εων με
η των απαιτήσ
ριση – είσπραξ
κιντου πιστωτικού
κάλυψη (100%)
καθώς και
των αγοραστών,
δύνου
ηση
ριξη στη διεκδίκ
νομική υποστή
απαιτήσεων.
των εκχωρημένων τη μείωση του
για
Ταυτόχρονα,
και την αύξηκόστους
λειτουργικού
των
εσματικότητας
ση της αποτελ
η Alpha
επιχειρήσεων
εξαγωγικών
ηλεκτρονικές
ι, με ασφάλεια,
διαθέτε
των
το σύνολο σχεδόν
υπηρεσίες για
ιών που χρειάζε
τραπεζικών υπηρεσ
ση.
ται κάθε επιχείρη
Ενδεικτικά:
Trade
International
 Alpha Web
που
γή Διαδικτύου
(ασφαλής εφαρμο
ητα διεκπεραίρει τη δυνατότ
προσφέ
λουθήσεως όλων
ωσης και παρακο
ου
ν Διεθνούς Εμπορί
των εργασιώ
ιακή
α και με προνομ
εύκολα, γρήγορ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
εξάγουν.
ών, της
των εξαγωγ
 Προώθηση
νιστικαι της ανταγω
εξωστρέφειας
σεελληνικών επιχειρή
κότητας των

ων.
αυτόν δημιουρ
Και για τον λόγο
νική
υμένη ηλεκτρο
γήθηκε η εξειδικε
Trade»,
International
πύλη «Alpha
προσφέεμπόριο, που
για το διεθνές
και ερπληροφοριών
ρει πληθώρα
έρευνας,
τη διεξαγωγή
γαλείων για
ν συνεργατών
πιθανώ
αναζήτησης
κών
ειδικών τραπεζι
και προώθησης
ανατην κάλυψη των
προϊόντων για
σεων.
ικών επιχειρή
τη
γκών των εξαγωγ
διευκολύνει
Πιο συγκεκριμένα, ν εξαγωγέων
Ελλήνω
δικτύωση των
και τη
του εξωτερικού
με τις αγορές
τές.
ξένους αγορασ
με
σύνδεσή τους
από την
αγρότης μέσα
Συνοπτικά, ο
ional
Alpha Internat
ηλεκτρονική πύλη
δυνατότητα:
Trade έχει τη
για το
πληροφόρηση
 Να λάβει
προφίλ 186 χωρών.
λη αγορά
ι την κατάλλη
 Να επιλέξε
προϊόεξαγωγή του
- στόχο για την

τιμολόγηση).
μές
Banking (πληρω
κ.
 Alpha Web
ρές κεφαλαίων
οφειλών, μεταφο
ολπ.).
(Υπηρεσία Ηλεκτρ
 Alpha e-Pay
υ).
νικού Εμπορίο
ηριστικά αναΚαι όπως χαρακτ Διεύθυνσης
λής της
φέρει ο επικεφα
Ρεντεήσεων κ. Σπ.
Μικρών Επιχειρ
είναι
της Alpha Bank
τάκος, «στόχος
εταιρείες,
ι τις ελληνικές
να στηρίξε
εξαρωθούν στις
ώστε να επικεντ
εμποαναζητήσουν
γωγές και να
ικό,
ς στο εξωτερ
ν,
ρικούς εταίρου
τοποι, κατά το δυνατό
σεις να πραγμα
συμβάλλοντας
συναλγικές επιχειρή
των διεθνών
ές τους.
στην τόνωση
τους
ούν τις εξαγωγ
εξαγωγικής
ρεται όλο το
λαγών και της
Ειδικότερα προσφέ
ς.
ν Διεθνούς Εμποδραστηριότητα
τως
εύρος των εργασιώ αξιών με φορστηρίζει εμπράκ
λή
Η Alpha Bank
ρίου, όπως αποστο
είν" και με τον
ενέγγυες πι"επιχειρ
είσπραξη,
το ελληνικό
τωτικά προς
ές,
ική δραστηριόεγγυητικές επιστολ ή
4ο πυλώνα (εξαγωγ
στώσεις και
ων Προγραμμάτων
ές σε αναμον
τητα) των Ευέλικτ
τητας
ίπιστωτικές επιστολ
Επιχειρηματικό
of Credit), τακτοπο
Συμβολαιακής
ση του
(Stand By Letter
(Open
στην προώθη
ν πληρωμών
επεκτείνεται
ηση άμεσω
μίως"».
εντολών πληρω"επιχειρείν παγκοσ
Accounts), έκδοση
εξαγωυποχρεώσεις
μής για λοιπές

από το ΕΣΠΑ
!
σε 222 χωριά
»
άντος του.
υμένους συνεργ
 Να βρει εξειδικε
τες.
ιους αγοραστές.
 Να βρει υποψήφ
ηλη
ήσει στην κατάλλ
 Να προχωρ
εμποαποστολών των
προετοιμασία
ρευμάτων και
ηλότερο
ι τον καταλλ
 να επιλέξε

γεωργίας της
α συμβολαιακής
Νέα προγράμματ
εία» στους
έρουν τα «εργαλ
Alpha Bank προσφ να αναζητήσουν αγοραστές
αγρότες, προκειμένου προϊόντα τους στο εξωτερικό
προωθήσουν τα
και να

.
ς των αγαθών
τρόπο πώληση
Alpha Bank διαθέτει
Παράλληλα η
τις εξαπροϊόντων για
μεγάλη γκάμα
σεις, ήτοι: επιχειρη
γωγικές επιχειρή
ουν
τα οποία καλύπτ
ματικά δάνεια,

,
σε κεφάλαια κίνησης
τις ανάγκες του
εξοπλιη παγίων και
χρηματοδότησ
προκαι εξειδικευμένα
σμού, καθώς
, αναλόγως του
ϊόντα Trade Finance
επιλέξει οι εξαγωτρόπου που έχουν

43-46

αδειεσ εξπρεσ

για τουριστικά καταλύματα
Δ

Σε 50 ημέρες το σήμα λειτουργίας για
ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα  Πωλήσεις τουριστικής κατοικίας από τα σχέδια

ιαδικασίες - εξπρές για τη χορήγηση του ειδικού σήματος λειτουργίας σε ξενοδοχεία και
ενοικιαζόμενα δωμάτια προβλέπει το νομοσχέδιο για
τον τουρισμό. Παράλληλα οι τουριστικές κατοικίες
θα μπορούν να πωλούνται από τα σχέδια. »4-5

TO ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Τα ΝΕΑ κριτήρια
για ΤΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΣΕ αει ΚΑΙ τει »15

Μάχη στο Πεντάγωνο

Το... κούρεμα
των στρατηγών

Μέσα στην εβδομάδα

Ρύθμιση - πακέτο για
τα προαπαιτούμενα »

6

ΕΠΤΑ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

Ροκ ο Ιούλιος
στην Αθήνα
Ερικ Μπάρντον, James και Calexico δημιουργούν μουσικό «καύσωνα» στην πόλη. »37

ΤΗΝ κυριακη
μαζι με το

Απροθυμία για εφαρμογή της νέας δομής. Προβλέπει
73 λιγότερους ανώτατους αξιωματικούς. »14

Αυτή την
Κυριακή:
Ο Asterix
και η
Λατραβιάτα