Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
τεταρτη
25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9813

1,30€
mΕ ΚΥΝΗΓΙ ΚΑΙ
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ dvd: 2,50€

www.ethnos.gr

DVD Εξορμήσειs για λαγούs
μια ταινια του τζιανι λουγκαρι

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΙΣΘΟΙ 2012
για τους δικαστικούς

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΚΡΙΣΗ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

εΥΛΟΓΗΜΕΝΗ

ΟΜΑΔΑ

Νίκησε ατυχία και Ακτή Ελεφαντοστού (2-1), ραντεβού στους «16» με την Κόστα Ρίκα. »24-25

ΤΕΤΑΡΤΗ2014

Παιδεία
25 IουνΙου
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ:

482

συμπλήρωση
Οδηγός για τη
ου
αφικού δελτί
του μηχανογρ
Υπο ψηφ ιοι

ΑΕι - ΤΕι

Κ

η ώρα για να
αι τώρα ήρθε
το μηχασυμπληρώσετε
σας. Ομως ο
νογραφικό
να
κανόνας είναι
πρώτος βασικός
επικαι να μην κάνετε
μη βιαστείτε
μελέτη.
σοβαρότατη
λογές χωρίς
διεύη ηλεκτρονική
Χθες άνοιξε
du.
exams.it.mine
θυνση http://
ιοι θα μποοι υποψήφ
gov.gr όπου
αστούν τις προτιρούν να επεξεργ
γραφικό
στο μηχανο
μήσεις τους
. Μόλις ανακοιις
όσες φορές θέλουν
ογικές επιδόσε
νωθούν οι βαθμολ
δυναθα έχουν τη
ή 2 Ιουλίου)
(1
το
οποιήσουν
τότητα να οριστικ
λήό. Η προθεσμία
μηχανογραφικ
.
στις 14 Ιουλίου
γει για όλους
θούν
ότεροι ακολου
Οι περισσ
ν
που τη θεωρού
μια «συνταγή»
τα
, υπολογίζουν
τέλεια. Δηλαδή
με
τα συγκρίνουν
μόριά τους, μετά
προσχολών ΑΕΙ της
τις βάσεις των
καθώς φέτος
και έτσι κάνουν
στις περσινές βάσεις,
ηγούμενης χρονιάς
τους. Ο δρόμος
να στηριχτείτε
ε. Επίσης, ούτε
την τελική επιλογή
μένος και πολίων.
απλώς δεν μπορείτ
είναι λανθασ
αυτός
τις βάσεις, γιατί ειδικών κατηγοριών υποψηφ
εί σοβαρότατα
να υπολογίσετε
νται υπερλόγω των
λές φορές προκαλ μπορούν πλέ- Μην προσπαθήσετε
αλλά θεωρού
τα και κυρίως
να ητρό τους,
ιγμα, στη
που δεν
πολλά πράγμα
προβλήματα
ισχύει το «γιατί
έχουν αλλάξει
ένα. Για παράδε
Τώρα πια δεν
να κορεσμ
.
υν περισσότεροι
ον να λυθούν
ΤΕΙ αν μπορώ
αρκεί να είμαχώρα μας υπάρχο και Θεσσαλοε κάτι πολύ,
θήσετε να υπολοπάω σε κάποιο
ς
πανεπιστημιαΜην προσπα
συγκέ- θέλουμ
οι για μεγάλε
οι σε Αθήνα
γιατί απλά δεν
κάποιος που
εισαχθώ σε κάποια
τη Σουηείναι δικηγόρ
στε προετοιμασμέν
δεν μπορεί
σε ολόκληρη
η απάντηση
γίσετε τις βάσεις,
θειες. Ενας ακόνα ελπίζει ότι
νίκη απ’ ό,τι
ούτε να στηρισχολή;» Εδώ
12.000 μόρια
και με τους
θυσίες και προσπά
ντας για κή
μια σχολή παμπορείτε. Επίσης, καθώς φέτος ντρωσε
ίδια ισχύουν
στην... Ιατρική
τικός παράγο
ς,
ς,
η δία! ΤΑ
απλή. Γιατί μπορεί
να εισαχθεί
τους γιατρού
ίσου- μη καθορισ
χτείτε στις περσινέ
τα μπορεί
να είναι κατώτερ
μηχανογραφιαιογράφους,
του
αποφασ
μιακή
συμβολ
ι πολλά πράγμα
συμπλήρωση
Επίσης, πριν
ουσι- νεπιστη
ούς κ.ά.
έχουν αλλάξε
σχολών τη
κα- σχολή.
άλλη των ΤΕΙ.
μας επέβαλε
τους μηχανικ
προτιμήσεις
των ειδικών
από κάποια
κού -τον οποίο
ασμα: H συμπλή
με τις πρώτες
και κυρίως λόγω
ική κρίση- είναι
στο μηχανοΤελικό συμπέρ
ίων (πολύτεκνων,
αστικά η οικονομ
θα σημειώσουμε
γραφικού δεν
πανεπιτηγοριών υποψηφ
εργασίας
έχουμε στο
διαγωνί- που
βρίσκεται το
ρωση του μηχανο
ό, πρέπει να
σία. Θέλει
α Αγορά
ο τόπος που
ν κ.ά.) οι οποίοι
επισήμανκή
τρίτεκνω
την κατοικί
απλή διαδικα
με τους γραφικ και κάποια βασικά πράγΜία ακόμη σημαντι ήθελαν να είναι μια
σε σχέση με
ίδια κριτήρια
, καθώς πρέπει
μυαλό μας
στηκαν με τα
τική μας στήμιο
που όλοι
θα ήταν να έχετε
σκέψη και έρευνα όλοι οι παράση. Οι εποχές
Επίσης, καλό
προς τη μελλον
υποψήφιους.
μας.
χιακά
ματα ως
υπόλοιπους
δικηγόροι, μηχανι- να συνυπολογιστούν
και την αγοκαι τα μεταπτυ
γίνουν γιατροί,
ματική εξέλιξη
υπόψη ακόμη
με «πρεφέρθηκαν.
των βάσεων επαγγελ ς. Για παράδειγμα τώρα προγράμματα που προσφέρει κάποιο κοί και άλλα επαγγέλματα
γοντες που προανα σελίδε ς του
υν
τικά
ες
ο υπολογισμός
ρά εργασία
να πιστεύπεράσει. Υπάρχο και αυτό μελλον
Στις επόμεν
χρονιά θα είναι
βρείτε
στίζ» έχουν
μπορεί ένας νέος
ίδρυμα, γιατί
να ακολου
.
Γενικά η φετινή
ΠΑΙΔΕΙΑ» θα
ισμό πια δεν
ονικά πεδία για
ει Παιδαγωγικές μπορεί να σας φανεί χρήσιμο
«ΕΘΝΟΥΣ προς τον υπολογ
και 6+6 σηότι θα τελειώσ
πανε- επιστημ
έχουν εξαιρεδύσκολη ως
ς συμβουλές
ες καθηγητιακόμη ότι το
επιλογή ει
ένας νέος που
συμπλήΜην ξεχνάτε
ή τις λεγόμεν
και γι’ αυτό η
εργα- χρήσιμε
ομος. θήσει
για την σωστή
των βάσεων
ση σχολές
κές στην αγορά
άμεσα σε δηείναι μονόδρ
μεία-κλειδιά
ού. Μελεσε καμία περίπτω
θα διορισθεί
πιστήμιο δεν
μά- τικές προοπτι
σε άμεσο χρόνο
των σχολών
μα- κές και
του μηχανογραφικ
τα ΤΕΙ, τα οποία
ς
σίας και μάλιστα
γίνει με βάση...
σχολείο.
Υπάρχουν και
Ολες οι ρωση
κάντε τις επιλογέ
σεις προδεν μπορεί να
των μόσιο
του πτυχίου.
προφανώς έχουν
τήστε τις και μετά
πολλές περιπτώ
με την πορεία
υ μετά τη λήψη
Οι εποχές αυτές
ΙΑ.
ί λιστα σε
ότι τα επαγντείες σχετικά
υψηλού επιπέδο
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧ
αυτό αποτελε
τις σχολές
κές δείχνουν
ει. Βέβαια αν
το γό- σας.
σφέρουν σπουδές
Αρα επιλέγω
των στατιστι
ο,
ύν μεν
βάσεων.
μου παρέλθ
απορρόφηση
αυτά διατηρο
έναν νέο άνθρωπ
με καλύτερη
γραφικό δελτίο
ς. γέλματα
όνειρο ζωής για
είψει, και
στο μηχανο
στην αγορά εργασία
με βάση τις πραγ- δεν θα πρέπει να το εγκαταλ
πτυχιούχων
κατά κύριο λόγο
υν λύσεις όταν
ες μου και φυσικά
διότι πάντα υπάρχο
ματικές επιθυμί
Γιατί, βέβαια,
έχω.
με τα μόρια που

ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

12 κωδικοί
κλειδιά

για το μηχανογραφικό
»ΕΝΘΕΤΟ «ΠΑΙΔΕΙΑ»

Πληρωμή και όλων
των αναδρομικών
για τη διετία

Τ

Πίνακες και αναλυτικά παραδείγματα
με τις νέες αποδοχές

ην ολική επαναφορά των αποδοχών των εν ενεργεία και συνταξιούχων
δικαστικών λειτουργών στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012 προβλέπει
τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών, που κατατέθηκε χθες στη Βουλή
σε εκτέλεση των αποφάσεων του Μισθοδικείου. Η απόφαση αφορά δικαστές, εισαγγελείς και μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. »16-17

Μανιφέστο
Ρέντσι
για στροφή
στην Ευρώπη
«Δεν αρκεί να έχουμε ένα
νόμισμα, χρειαζόμαστε
κοινές αξίες στην Ευρώπη»
Αλλαγή πλεύσης της ΕΕ και αναπτυξιακές πολιτικές ζητά ο Ιταλός πρωθυπουργός, Μ. Ρέντσι. »34-35

ΤΗΝ κυριακη
μαζι με το

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΣτΕ

Επανέρχεται η
διαιτησία για
τις συλλογικές
διαπραγματεύσεις

ΠΡΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑ

Σφήνα ΟΤΕ
για τη NOVA
Νέο τοπίο στις τηλεπικοινωνίες
διαμορφώνει το ενδιαφέρον
του ΟΤΕ για τη NOVA. »37
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

Πανεπιστήμιο
...σκανδάλου
Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης μπαίνει πλέον το «πάρτι» κακοδιαχείρισης στο ΑΠΘ. »18, 31

Αυτή την
Κυριακή:
Το δώρο του
Καίσαρα