Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
δευτερα
23 ιουνιΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9811

1,30€

www.ethnos.gr

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ »43-46

Διπλές επιδοτήσεις σε γεωργούς

€

ΔΕυτΕρα

23 ΙουΝΙου 2014

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ:

150

επαγγελματικ
έs

νεα καπ - επενδ
υτικοσ

επιδοτήσεις
για παραγωγή
ζωοτροφών
 Σελ.
2-3

Της Εφης ΚαραγΕ
ώργου

O

λα όσα πρέπει
να γνωρίζει
ο νέος επιχειρη
ματίας αγρότης, για να αναπτύξ
ει με
βέλτιστο τρόπο
την αγροτική
του εκμετάλλευση
και κυρίως για
να
παράγει προϊόν
ανταγωνιστικό,
που
θα μπορεί να σταθεί
στη διεθνή αγορά,
μπορεί να τα διδαχθεί
σε 64 ώρες.
Το Κέντρο Βιώσιμη
ς Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη,
μέλος του Ομίλου
της
Τράπεζας Πειραιώς
, θα «τρέχει» μέχρι
τις 10 Ιουλίου
2014 το εκπαιδευ
τικό
πρόγραμμα «Επιχειρ
ηματίας Αγρότης
και θα δώσει κατευθύ
»
νσεις σε θέματα
όπως:

πρόγραμμα κατά
ρτ
για επιχειρηματί ισης
ες αγρότες

 επιχειρηματικός
σχεδιασμός και
οικονομική διαχείρισ
η των αγροτικώ
εκμεταλλεύσεων,
ν
 δικτύωση και
κανάλια διανομή
ς,
 marketing και
branding αγροτικώ
προϊόντων,
ν
 πωλήσεις και
διαπραγματεύσει
ς,
 πιστοποιήσεις,
 καινοτομία
στην αγροτική
επιχειρηματικότητα,
 ορθές γεωργικ
ές πρακτικές και
διαχείριση πόρων.

ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΞΙ ΑΛΛΑΓΕΣ
To πρόγραμμα
έρχεται να στηρίξει
τον αγροτικό τομέα,
που ήταν ανέκαθεν
ένας από τους
πλέον
παράγοντες ανάπτυξη καθοριστικούς
ς της οικονομί
ας
στη χώρα μας.
«Σήμερα μάλιστα,
μπορεί να διαδραμ
ατίσει και ένα
ιδιαίτερα
καθοριστικό ρόλο
και στην ανασυγκ
ρότηση της ελληνική
ς οικονομίας και
την
έξοδο από την
ύφεση» σημειών
ει χαρακτηριστικά ο
γενικός διευθυντ
ής του
Κέντρου Βιώσιμης
Επιχειρηματικότη
τας
Εξέλιξη, κ. Γιώργος
Κατσουράνης.
Στόχος είναι στη
σημερινή αγροτική
οικονομία ο αγρότης
να ασκεί τη δραστηριότητά του
βάζοντας εκτός
από τη
σκληρή εργασία
του, περισσότερη
επι- αγροτική
χειρηματική σκέψη.
τους εκμετάλλ
Χρειάζεται λοιπόν
ευση και να την
να αναπτύξει
καταστήσουν μία
γνώσεις και ικανότητ
Παράλληλα η
επιχείρηση με
Εξέλιξη υλοες, φεια και
που σχετίζονται
εξωστρέ- ποιεί
βιωσιμότητα. Μέσα
άμεσα με τις σύγχρον
το Πρόγραμμα
Ανάπτυξης
σε 64 εκπαιες δευτικές
τεχνικές παραγωγ
Αγροτικής Επιχειρη
ώρες, έμπειροι
ής, αλλά ταυτόχρο
εισηγητές, ειδιματικότητας
να κοί στον
και διοικητικές
για Νέους της Τράπεζα
τομέα τους, αναλύου
και οργανωτικές
ικα- όπως:
ς Πειραιν ενότητες
νότητες.
επιχειρηματικός
ώς. Πρόκειται
για ένα πρωτοΑυτό ακριβώς
οικονομική διαχείρισ σχεδιασμός και ποριακό
έρχεται
πρόγραμμα που
η των αγροτικώ
εκπαιδευτικό πρόγραμ να κάνει το εκμεταλλ
απευν θύνεται σε
εύσεων, δικτύωση
μα Επιχειρημανέους κάτω των
και κανάλια
τίας Αγρότης,
35
διανομής, marketin
ετών, οι οποίοι
που παρέχει ολοκληρ
g και branding
επιθυμούν να
ω- τικών προϊόντω
μένη κατάρτισ
αγρο- αναπτύξο
η στην αγροτική
ν, πωλήσεις και
υν
επιχει- ματεύσε
ρηματικότητα,
διαπραγ- στηριότη επιχειρηματική δραις, πιστοποιήσεις,
και διεξάγεται
τα στον αγροτικό
από 13 στην
καινοτομία
Ιουνίου έως 10
τομέα, υιοαγροτική επιχειρημ
θετώντας πρακτικέ
Ιουλίου 2014 στις
ατικότητα, ορθές
ς υπεύθυνης γεωργίεγκα- γεωργικ
ταστάσεις του
ας και βιώσιμης
ές πρακτικές και
Κέντρου Βιώσιμη
στους συμεπιχειρηματικότη
διαχείριση πός Επι- ρων.
χειρηματικότητας
τας.
Σκοπός αυτού
Εξέλιξη στη Ν.
του προγράμματος μετέχοντες την
Ερυθραία.
Επιπλέον, όλοι
είναι η δημιουρ
απαραίτητη αγροτική
οι συμμετέχοντες
γία ενός πυρήνα
Το πρόγραμμα
πρόγραμμα αποκτού
στο αγροτών
νέων και επιχειρη
απευθύνεται σε
-επιχειρηματιών
ν πρόσβαση σε
ματική εκπαίνέ- κτρονικά
ους ή νεοεισερ
και η υποστήηλε- ριξή τους
χόμενους αγρότες
εργαλεία για
δευση, γη, χρηματο
για τη δημιουρ
αγρότες καθώς
που και σε
έχουν ως στόχο
γία βιώσιμων
δότηση της
επιλεγμένα προγράμ
αγροτικών εκμεταλ
να αναπτύξουν
εγκατάστασης
ματα ασφάλεύσεων με
την λισης από
καθώς και εξατην σφάλιση
εφαρμογή ορθών
την ERGO.
της διάθεσης
περιβαλλοντικώ
της παπρακτικών. Το
ν ραγωγής
για τα τρία πρώτα
Πρόγραμμα
παρέχει νια
χρόπαραγωγής.

!

ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΣΙΠΡΑ

Διαμάχες για
τις συμμαχίες
Πολιτικά ανοίγματα από τον Αλ. Τσίπρα.
Διαφωνίες στελεχών για τις συμμαχίες. »6-7

Η Τράπεζα Πειρα
ιώς
νέους αγρότες μέσα δίνει τη δυνατότητα σε
από εκπαίδευση
να βελτιώσουν
και να παρουσιάσο 64 ωρών
ανταγωνιστικό
στη διεθνή αγορά υν προϊόν

στο ασφαλιστικό τον Ιούλιο
Μειώνονται
3,9% οι εισφορές
εργοδοτών και
εργαζομένων

Το τελικό
πόρισμα για
τη διαδοχική
ασφάλιση

Η ΛΙΣΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Ποιοι φόροι
υπέρ τρίτων
καταργούνται

Ν

έο τοπίο για ένα εκατομμύριο συνταξιούχους, χιλιάδες εργαζομένους με
διαδοχική ασφάλιση, καθώς και για το σύνολο των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα διαμορφώνουν οι έξι μείζονες αλλαγές που δρομολογούνται στο
ασφαλιστικό σύστημα. Προ των πυλών και η ενοποίηση των Ταμείων. »14-15

Δεκάδες φόροι είναι
υπό κατάργηση.

»4-5

ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΜΑΡΙΟ ΝΤΡΑΓΚΙ
ΜΙΑ... ΘΑΛΑΣΣΑ ΗΡΩΙΝΗ

Το SMS έδειξε
το δεύτερο φορτίο

ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Η ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤ
»34
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ

Στα χέρια του Λιμενικού έπεσε και το δεύτερο φορτίο-μαμούθ του κυκλώματος. »20, 29

ΕΘΝΙΚΗ ομαδα

ΤΖΕΡΙ ΚΟΝΛΟΝ

στουσ ‘τελικουσ’
η ελλαδα ειναι
σχεδόν ανίκητη

Εφυγε ένας μύθος
για τους Ιρλανδούς

Οι Τουρέ... επέλεξαν Ελλάδα, ο Μέσι ένα σπάνιο
γκολ, ο Κλόζε 4 ρεκόρ κι ο Μιραλάς την πρόκριση

Η ταινία «Εις το όνομα του Πατρός» περιγράφει τον γολγοθά του Τζ. Κόνλον. »32

Η προϊστορία δείχνει πρόκριση, με τον Φερνάντο Σάντος να ετοιμάζει αλλαγές για το ματς με την Ακτή Ελεφαντοστού. »21-26

Αυτή την Κυριακή:
Το δώρο του Καίσαρα