Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
δευτερα
16 ιουνιΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9805

1,30€

www.ethnos.gr

δωρεαν
σεμιναρια για
μελισσοκομουσ
σε ολη τη χωρα
»43-46

€

κέs
επαγγελματι
16 ΙουΝΙο

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ:

γΕώργου
Της Εφης Καρα

Ξ

νομοσ
επενδυΤικοσ

ΔΕυτΕρα
υ 2014

ρυθμα
εκίνησαν ταχύρ
την εκπαίσεμινάρια για
οκόμων
δευση των μελισσ

.
όλης της χώρας
οι
να βελτιωθούν
Στόχος είναι
ίωγής και εμπορ
συνθήκες παραγ
ης και
των της κυψέλ
ας των προϊόν
κό
πιο ανταγωνιστι
να γίνει ακόμα
κερδίμέλι, το οποίο
το ελληνικό
διεθνείς
έδαφος στις
ζει συνεχώς

νέος κύκλος
επιδοτήσεων για
τα δημητριακά

149

 Σελ. 2-3

ινάρια
Ταχύρρυθμα σεμ κόμους
ο
για τους μελισσ
Ποιες είναι
οι θεματικές
ενότητες

αγορές.
να
ρια επιδιώκεται
Με τα σεμινά
η μενα βελτιωθεί
στηριχθεί και
καθώς
στη χώρα μας,
λισσοκομία
ορει σημαντικά
μπορεί να αποφέ οικονομία και
κή
φέλη στην αγροτι
στη συγκράλει
κυρίως να συμβά
ικού πληθυσμού
τηση του αγροτ
στην ύπαιθρο.
τοχής στην ταΔικαίωμα συμμε
ευση έχουν όλοι
χύρρυθμη εκπαίδ
και ο
ι της χώρας
οι μελισσοκόμο
διαρκεί
σεμιναρίου
κύκλος κάθε
ο πρόσυγκεκριμέν
3 μέρες. Το
ρα θα
ΕΛΓΟ-Δήμητ
γραμμα του
2014την τριετία
«τρέχει» για

τητες.
περιοχών διεξαΗ επιλογή των
εύσεων θα γίνει
γωγής των εκπαιδ
όν μεόσο το δυνατ
με σκοπό την
η όλης της χώρας
γαλύτερη κάλυψ
ς υπόψη το μελισκαι λαμβάνοντα
έρον, τον αριθμό
σοκομικό ενδιαφ
οκόών και των μελισσ
των κυψελ
αφικές
και τις γεωγρ
μων, καθώς
ής, οι
ς κάθε περιοχ
ιδιαιτερότητε
ία
ίζουν την ευκολ
οποίες καθορ

Πακέτο επιδοτήσεων
για τα δημητριακά

ες των
Οι θεματικές ενότητ
οι εξής:
σεμιναρίων είναι
ός εξοπλι Μελισσοκομικ
ησή του
σμός και συντήρ
οί χειρισμοί
 Μελισσοκομικ
ια του έτους
κατά τη διάρκε
ά φυτά
 Μελισσοκομικ
 Βασιλοτροφία
βασιλικού πολ Παραγωγή
τού
ασθένειες των
 Εχθροί και
τρόποι πρόμελισσών και
λέμησής
ληψης και καταπο
και εναλτους (συμβατικές
ς αντιμετώλακτικές μορφέ

σαρωτικεσ αλλαγεσ στο μισθολογιο των δημοσιων υπαλληλων

2016.
τα σεμινάρια
Ειδικά για φέτος
τις
ιηθούν μέχρι
θα πραγματοπο
2015
ενώ για τα έτη
31 Ιουλίου,
ωγή των εκπαικαι 2016 η διεξαγ
ατοποιείται από
δεύσεων θα πραγμ έως την 30ή
υαρίου
την 1η Φεβρο
Ιουνίου.
οι μπορούν να
Οι ενδιαφερόμεν
τοχή στα Κέντρα
δηλώσουν συμμε
στις Διίας, όπως και
Μελισσοκομ
ικής Οικονομίευθύνσεις Αγροτ
ας.
(το
το πρόγραμμα
Σύμφωνα με
σμού
προϋπολογι
οποίο είναι
ίται
και χρηματοδοτε
300.000 ευρώ
50%
την ΕΕ και κατά
κατά 50% από
Ανάγείο Αγροτικής
από το υπουρ
έπεμων), προβλ
πτυξης και Τροφί
μαίηση κύκλων
ται η πραγματοπο
ή,
επιλέξιμη περιοχ
θημάτων ανά
του
την ολοκλήρωση
έτσι ώστε με
έχουν
άμματος να
τριετούς προγρ
ενόοι θεματικές
καλυφθεί όλες

καλλιεργεια και μεταποιηση

επιστρεφει
πισης)
ής εκμε Μέθοδοι εντατικ
μελισσοσμη
τάλλευσης
νών
προϊόντων κυ Παραγωγή
τους
και συντήρησή
ψέλης
– Εμπορία –
 Τυποποίηση
ση των
Σήμαν
Προώθηση –
ικών προϊό
μελισσοκομ
ντων
μελισσοκομία
 Βιολογική
οθέσεις)
(όροι και προϋπ
ωσης και λει Αρχές οργάν
οκομελισσ
τουργίας ενός

!

φιομίας και της
ώθηση της καινοτ ρηματικής γεεπιχει
λοσοφίας της
ωργίας.
κει να διασφαλίσει
Ακόμα επιδιώ
ο εφαρμογής
επιθυμητό επίπεδ
ένα
οκομιικής – μελισσ
ορθής γεωργ
διαφυέτσι ώστε να
α
κής πρακτικής,
μα του Ελλην
ται το εισόδη
της λάσσε
και η υγεία του
διασύνδεση
ωγού, αλλά
στόχο: Την άμεση
πα- παραγ
, μέσω της πατην πρωτογενή
α καταναλωτή
επιστήμης με
ενδια- Ελλην
και ποιοτικών
πρόσβαση των
ής ασφαλών
ραγωγή, την
ν στην ραγωγ
μελισσοκόμω
των.
φερόμενων
προ- προϊόν
γνώση, και την
εφαρμόσιμη

οι μελισσοκόετοχής έχουν όλοι ατος η βελτίΔικαίωμα συμμ
ος του προγράμμ
μοι της χώρας. Στόχ παραγωγής και εμπορίας
ωση των συνθηκών
της κυψέλης
των προϊόντων

, έ(π.χ. οδικό δίκτυο
πρόσβασης
τας,
ερειακής Ενότη
κταση Περιφ
ές κ.λπ.).
νησιωτικές περιοχ
εκταχύρρυθμης
Το πρόγραμμα
οκόμους έχει
μελισσ
παίδευσης για

μείου
μελισσοκο Πιστοποίηση
των
μικών προϊόν
σύνθετων προ Παραγωγή
τα προϊόντα
ϊόντων με βάση
(π.χ. καλλυντιτης κυψέλης
ντα διατροφής,
κά, προϊό
φάρμακα κ.λπ.)
των μελισ Μεταχείριση
ια του έτους
σιών στη διάρκε
– τροφοδοσία
– Προγράμμα Νομοθεσία
τα

το «μισό δώρο» στο Δημόσιο
θ

εσμοθέτηση Ενιαίου Μισθολογίου, σύνδεση μισθού - παραγωγικότητας και μόνιμος μηχανισμός κινητικότητας είναι οι τρεις μεταρρυθμίσεις του υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που αλλάζουν συθέμελα τη λειτουργία του Δημοσίου. »4-5

 Ο 13ος μισθός θα δίνεται ως μπόνους
παραγωγικότητας  Νέο σύστημα
αξιολόγησης και διαρκής κινητικότητα

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Τα 4 λάθη του Σάντος
που έφεραν τη συντριβή
Η αρχική ενδεκάδα και άλλες «εμπνεύσεις» του
Πορτογάλου τεχνικού οδήγησαν την Ελλάδα στη
βαριά ήττα (3-0) από την Κολομβία. »21, 22
την ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ

ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ΙΡΑΚ

ΑποτροπιασμόΣ για τιΣ
ομαδικέΣ εκτελέσειΣ
Παγκόσμιο σοκ από τις φωτογραφίες με τις μαζικές εκτελέσεις στρατιωτών στο Ιράκ από τους σουνίτες αντάρτες. »20, 29

ΣΑΜΑΡΑΣ - ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Συμφωνία για
τη διαθεσιμότητα
Αυτή την Κυριακή: Το μεγάλο ταξίδι

Στους 601 προσδιορίστηκε τελικά ο αριθμός
των επανατοποθετούμενων διοικητικών
υπαλλήλων των πανεπιστημίων που είχαν
τεθεί σε διαθεσιμότητα. »6-7

ΠΑΤΕΝΤΑ ΧΑΡΒΑΡΝΤ

Ερχονται SMS
με άρωμα »31