Πρωτοσέλιδο Αυγή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
12/6

Η ΑΥΓΗ

ΠΕΜΠΤΗ 12 IOYNIOY 2014

ΠΡΩΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

www.avgi.gr
TIMH: 1,5€

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 • Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ • ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 12019

ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟΣ Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ

Η υπογραφή

τούς έγινε συνήθεια!
ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Σαμαράς, αντί να «σκίζει»
τα Μνημόνια, ετοιμάζεται να υπογράψει νέα
Με
ρρυθμίσεις:
ωτικές μετα
Τ έχουμε υιοξης, διαρθρ
ιόν, ΕΚΤ και ΔΝ κανονιστιση ανάπτυ
μισ
Ενίσχυ
μφωνία με Κο
λειψη των
μας και σε συ
ΣΑ για την εξά
ό τα
πρωτοβουλία
οδείξεις του ΟΟ σε τέσσερις τομείς. Απ ήτις βασικές υπ
ύ
μο
τη στ
θετήσει
ς δράσεις για
του ανταγωνισ
μόσει διάφορε οσθοβαρούς μείπεριορισμών
κών
ς εφαρ
α έχουμε επίση
και της εμπρ
προαπαιτούμεν
ικοποιήσεων
ράμματος ιδιωτ ν.
μα
ριξη του προγ
ρώ
τρα για το άνοιγ
δοτικών εισφο
νουν ακόμη μέ
ωσης των εργο
στον τομέα της
ίσεις περιλαμβά
ανταγωνισμού
τες μεταρρυθμ
ιρήσεις
Πρόσθε
βελτίωση του
ους για τις επιχε ν.
γελμάτων, τη
ιριστικού κόστ
κλειστών επαγ
σιων υπηρεσιώ
νση του διαχε
ελάφρυ
μένων δημό
ενέργειας, την
επαρκώς για
ς των παρεχο
ίας καλύπτεται
η της ποιότητα
ης της οικονομ
και τη βελτίωσ
ίσης η εκ μέα χρηματοδότησ
εύσεις είναι επ
σμ
τήΤο πρόγραμμ
ς. Σταθερές δε
επαρκούς υποσ
ς δώδεκα μήνε
ευρώ παροχή
την
τους επόμενου
ς στη ζώνη του
ραπέρα, υπό
συνεργατών μα υ προγράμματος και πα
ήσεις και
ρους των
ση με τις απαιτ
διάρκεια το
σταης συμμόρφω
ριξης κατά τη
παραμένουμε
μειωθεί πλήρ
πλαίσιο,
ότι θα ση
ς. Σε αυτό το
ίρους μας,
προϋπόθεση
προγράμματο
ρωπαίους ετα
του
ς Ευ
τους στόχους
χρέους από του roup της 27ης Νοεμβρίου
άφρυνση του
rog
θεροί στην ελ
οινωθέν του Eu
φεται στο ανακ
όπως περιγρά
2012.
όγησης όπως
Δεκεμβρίου του ολοκλήρωση της 5ης αξιολ
πλαίκαι της 13ης
στερήσεων στο οτούμε την
νων των καθυ
βάση αυτή ζη
δομέ
Στη
την απ
Μνημόνια. Δε
(EFF) ζητούμε
ς του Ταμείου
λέπεται από τα
προβ
όλυνση
δοτικής διευκ
σιο της χρηματο ν 3 δισ. SDR, καθώς και:
τις καθυστεέο
επιδόσεων για
δέσμευση επιπλ των ποσοτικών κριτηρίων
ειψη
13
(i) Εγκατάλ
στόχους
το τέλος του 20
ι ενδεικτικούς
βέρνησης για
επιδόσεων κα
ρήσεις της κυ
των κριτηρίων
ν καθορισμό
ii) Το
ο Μνημόνιο
στο συνημμέν
νίου.
υ παρατίθενται
ογράμμαγια το τέλος Ιου
οι πολιτικές πο
πλαίσιο του πρ
ν στόχων στο
Πιστεύουμε ότι
μπορεί να
την επίτευξη τω
τα μέτρα που
για
όλα
λάείναι επαρκείς
ι να λάβουμε
οι συνθήκες αλ
είμαστε έτοιμο
αυτό, καθώς
Τ
τος, αλλά θα
ΕΚΤ και το ΔΝ
για τον σκοπό
ν πρόσφορα
Επιτροπή, την
παϊκή
ι στα
είναι τα πλέο
υ περιέχοντα
με με την Ευρω
διαβουλευτού
ενεργειών πο
σε
ζουν. Θα
το Ταμείο
όν τέτοιων
υ προβλέπει
υιοθέτηση τυχ
τις πολιτικές πο
πριν από την
συμφωνία με
μόνια και σε
Μνη
λουμ, Κάλλας
βουλεύσεις.
ς κ. Ντάισελμπ
παρόμοιες δια
θα σταλεί στου
της επιστολής
Αντίγραφο
και Ντράγκι.
Σαμαράς
Αντώνης
)
(πρωθυπουργός

ρνάρας
Γιάννης Στου
ικών)
(υπ. Οικονομ

Γυμνή στα μάτια της κοινής γνώμης εμφανίστηκε η κυβέρνηση Σαμαρά - Βενιζέλου μετά την
αποκάλυψη της «Αυγής» ότι οι κ. Σαμαράς, Στουρνάρας και Προβόπουλος απέστειλαν πριν από τις
εκλογές επιστολή στους δανειστές, με την οποία
δήλωναν «έτοιμοι» να λάβουν πρόσθετα μέτρα αν
χρειαστεί και όπως όλοι προεξοφλούν. Η απάντηση
της κυβερνητικής εκπροσώπου Σ. Βούλτεψη στο δημοσίευμα της εφημερίδας μας έφερε στο φως και
δεύτερη επιστολή, με παρεμφερές περιεχόμενο, προς
την Κομισιόν και την ΕΚΤ ένα μήνα νωρίτερα, στις
15 Απριλίου. Η επίσημη προσχηματική αιτιολόγηση ήταν πως η επιστολή αφορούσε το «κοινωνικό μέρισμα», ενώ η ανεπίσημη δικαιολογία του Μαξίμου
πως ήταν «κάτι το σύνηθες» σ’ αυτές τις περιπτώσεις
(αξιολόγησης της τρόικας). Το δεύτερο, στην περίπτωση της κυβέρνησης Σαμαρά - Βενιζέλου, φαίνεται
να είναι και το αληθές. Άλλωστε το ίδιο είχε συμβεί και
πέρυσι το καλοκαίρι, όταν πάλι η «Αυγή» είχε φέρει
στο φως (2 Αυγούστου) την επιστολή με τις υπογραφές των κυβερνώντων προς τους δανειστές.
Περιττό να επισημανθεί πως η εκ των προτέρων
«δέσμευση» στους δανειστές για λήψη νέων μέτρων ακυρώνει κάθε συζήτηση περί
«διαπραγμάτευσης» με την
τρόικα.
ΣΕΛ. 4, 5

οβόπουλος
Γιώργος Πρ
Διοικητής ΤτΕ

ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΟ «ΜΑΥΡΟ» ΣΤΗΝ ΕΡΤ

Της Γης οι απολυμένοι
στο Ραδιομέγαρο

Τόπος συνάντησης όλων των απολυμένων και των «θυμάτων» του Μνημονίου, και όχι μόνο των 2.000 και πλέον εργαζομένων της ΕΡΤ που έμειναν χωρίς δουλειά, έγινε η Μεσογείων έξω από το Ραδιομέγαρο, καθώς χθες συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τότε που οι κ. Σαμαράς και
Βενιζέλος έκλεισαν το φως της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Χιλιάδες κόσμος στη
μαύρη επέτειο. Ο αγώνας
για εργασία και ισχυρή
Η ΑΥΓ
Η
δημόσια ραδιοτηλεόραση σύντομα θα δικαιωθεί, δήλωσε ο Αλ. ΤσίΤίτλοι
τέλους
…
πρας. Ανάλογες τογια κυβ
έρνηση
ποθετήσεις και από
τα άλλα κόμματα
της αντιπολίτευσης.
www.st

okokkin

TETAΡΤΗ
12

o.gr

IOYNIOY
2013

11.11

πύστρι

Λαϊκή
συμπαι κατακραυγ
γνία Βεν
ή για
το πρα
Κεδίκογ
ξικόπημ
λου ανα ιζέλου - Κου
βέλη Σε
α Σαμαρά
Στον δρό
κοίνωσε
μο 2.65
το
ρόλο
με τη
χομένο
0 εργαζό απόγευμα ότι
Γκαίμ
πελς,
υ
δημόσιο δίνει εν λευκώ μενοι Πράξη κλείνει η ΕΡΤ
ο
σε 5 ώρε
υς φορ
Νομοθετ
δικαίωμ
είς
ς!
νομικό
ς κόσμος Αντισυνταγμα στους υπουργ ικού Περιε
Παρασκ
ευή ΜΑ Χιλιάδες πο ατική η ΠΝ ούς να κλείνου
48ωρη
Π, αποφαί
ν
Τ έξω
λίτες
από τα
όλη τη
νεται ο
σωματε απεργία στα
κτήρια
ία
της ΕΡΤ νύχτα στην Αγ.
η φωνή Αρχιεπίσκοπ ΜΜΕ συζητο
σε
ύσαν αργ όλη τη χώρ
Θεοδω της δημόσιας ος Ιερώνυμο
α
ά τη νύχ
ράκης:
ς:
ραδιοτη
ξεκινήσει
Να
λεόρασ Αδιανόητο να τα τα
ης
σιγήσει
ο αγώνας πουν όλοι ένα
κόσμος
βροντερό Μ. Γλέζος
της ανα
και οι
- Μ.
ΟΧΙ
τρο
μεταδο
θεί το σήμΈλληνες του πής Aντιδρά . Από την ΕΡΤ
να
εξω
δίστηκε
ο
με τεχν α της ΕΡΤ από τερικού Πρ πνευματικό
ς
ική παρ
οσπάθ
τον 902
έμβαση
εια να
και το
Κόντρα
εμποΣΕΛ. 3,

.

ΣΥΝΑ

«Λουκέτ
στην τρό ο πρέπει να
μπει
νηση του ικα και την
Μνημον κυβέρίου»

ΗΣΕΙΣ
Είναι σα
την Εθνικν να καίνε
ή Βιβλιο
θήκη
ΝΤ

12/6

ΤΑ ΚΑΝ

ΑΒΟΥΡΗ

Αστυνομι
επέμβα κή
ση στη
ν
πλατεία

ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΓΙΟΥΡΓΑ

Στη Βραζιλία του Μουντιάλ πάνω από 12 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στις φαβέλες σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και περιθωριοποίησης. Παρ’ όλα αυτά,
η κυβέρνηση της Βραζιλίας θα ξοδέψει περισσότερα από
7 δισ. δολάρια μόνο για την κατασκευή των γηπέδων, τη
στιγμή που ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν έχει
πρόσβαση σε τρόφιμα, βασική εκπαίδευση, φάρμακα και
υπηρεσίες υγείας.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

Ας κάνει κάτι
η κυβέρνηση!
Μομφή στην κυβέρνηση για την
αδράνεια που επιδεικνύει στη διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων και του δανείου διατύπωσαν
το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης
των Οφειλών της Γερμανίας και η
«Ομάδα Δράσης AK Distomo» σε
συνέντευξη Τύπου για τη συμπλήρωση 70 χρόνων από τη σφαγή του
Διστόμου.
ΣΕΛ. 10

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ:

Ποινές - χάδι
στους καταχραστές
δημοσίου χρήματος
Έντονη αντίδραση από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για τη
μετατροπή των κακουργηματικών
αδικημάτων σε πλημμέλημα για
τους καταχραστές δημοσίου χρήματος χωρίς κανένα κριτήριο και διαβάθμιση.
ΣΕΛ. 13

4, 5, 6

KΥΜΑ ΑΛ

ΛΗΛΕΓΓ

70.000

ΥΗΣ ΣΕ

ΟΛΟΚΛΗ

ΡΗ ΤΗ ΧΩ

8 σελίδε
διάλογ ς
ος

ΣΕΛ. 3,

ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ

«Σκοτώνουν
τη ζωή μας
στη φυλακή»

Κραυγή απόγνωσης
από τους 600 και πλέον
μετανάστες που κρατούνται επ’ αόριστον στο
στρατόπεδο Κορίνθου
χωρίς να τους έχει επιβληθεί ποινή!
ΣΕΛ. 14

ες

:

Αρνητικό
Ταξίμ
Βράδυ
της χτεσ
Το δόγμ
ριο της
ινής
α «μηδ
στους εισ ρεκόρ
ΕΡΤ.
χής» των
ενικ
ση: Η ΕΡΤ Το κτήριο Τρίτης. Βρίσ
Η Κομισ
κομαι μέσα
ακτέου
βουΐζει
ξήγγειλε διαδηλώσεων ής ανοκλείνει.
ιόν
νοηθεί
ς
Στροφή
στο
Αυτό που από την ίδια
ούτε ο
βαν να ο Τ. Ερντογάν που εεκθέτε
πιο διεσ
στο κλεισ
του την κτήθήκες
δεν θα
νεπιστήμ
υλοπ
ανέλαι Σαμαρά
πολι
τραμ
είδητό Παδικές δυνά οιήσουν
τώρα και τειακής εκτρ μένος φασι μπορούσε να
χθες οι
μείωση ιο σηματοδ
«Πολύ
στικός
διαειοτεί
στυνομία μεις της τουρ
οπής,
κατά 8,94
σημαντι
που καμώ μόλις ανακ
νους
δηλαδή
μού των
κική
άποψη
% του αριθ η
οινώ
κή από
πλαστικές ς, με δακρυγόν ς αχούντας, σε συνεσόδ
ναι τίπο νεται τον κυβε θηκε από
ΤΕΙ -πρώ εισακτέων σε
ρισε ο εκπρ ων» χαρα
συνέβη
α και
σφαίρες
το
τε άλλο
τεία Ταξί
κτήστην πλαόσωπος
παρά ένα ρνητικό εκπρ φαιό υποκείμε
από τις τη φορά πέφτ ΑΕΙΡεν τη
όσωπο,
η παρο μ. Πράξη αλλη
εί κάτω
δουλικό.
70.0
ματαίωση του Όλι
ενώ δεν νο
υσία στην
λεγγύης
νωσε χθες 00- που ανακ
γωνισμού
νούπολη
του διαείΚων
για την
δείας. Σε το υπουργείο οίΣΥΝΕ
ποίηση
Κόμματος αντιπροσωπε σταντιΧΕΙΑ
της ΔΕΠ ιδιωτικοΣΤΗ ΣΕΛΙ
ίας του
γίων οδηγ ενίσχυση των ΠαιΕυρωπαϊκ
ρες αφότ
Α,
ράς.
ΔΑ 2
κολεής Αρισ
ου ο Αντ. λίγες ώΤΕΙ, όπου εί το «μαχαίρι»
διαβεβαί
τεστα
η μείω
ωνε ότι Σαμαράς
τάξεως
ζήτημα
δεν τίθετ
ΣΕΛ. 21
του 28,1 ση είναι της
πρόσθετο
αι
%.
σιονομικ
υ δημο
μέτρων. ού κενού και
για το
ΣΕΛ. 15
νέων
1ο

To πρωτοσέλιδο
της «Αυγής» ένα χρόνο πριν

Ευχαριστώ, δεν θα πάρω
μπαλίτσα με αίμα

ΠΡΩΙΝ
ΕΦΗΜ Η
ΕΡΙ
ΤΗΣ ΑΡΙ ΔΑ
ΣΤΕΡΑΣ

ΦΥΛΛΟΥ
11725

:«

ΣΕΛ. 6, 7

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

• Β’ ΠΕΡ
ΙΟΔΟΣ
• ΑΡ.

-

ΤΟΥ ΚΩΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥ
ΣΗΣ 1952

. .

7, 8

Συνέδρ
ιο
ΙΖΑ ΕΚΜ

του ΣΥΡ

ΣΕΛ. 22

29

ΡA

TIMH:
1,5€

...»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα