Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
τεταρτη
11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9801

1,30€
mΕ ΚΥΝΗΓΙ ΚΑΙ
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ dvd: 2,50€

www.ethnos.gr

DVD Με Πόιντερ για πέρδικεs & μπεκάτσεs
μια ταινια του τζιανι λουγκαρι

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ: ΤΑ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

τσιπρασ προσ ντραγκι

Διαγραφή χρέους
και «New Deal»
Γενναίες αποφάσεις ζήτησε ο Αλ. Τσίπρας
από τον Μ. Ντράγκι. »14

ΠΤΩΣΗ ΒΑΣΕΩΝ
σε δύο επιστημονικά πεδία
1ο ΠΕΔΙΟ

2ο και 4ο ΠΕΔΙΟ

Ανοδος σε Νομικές, Φιλολογικές
και σχολές
Κοινωνιολογίας

Στα περσινά επίπεδα τα τμήματα
Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας

3ο ΠΕΔΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ
2014

Παιδεία
11 ioyniου
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ:

480

ν
ών ταχυτήτω
Βάσεις πολλ
ια και ΤΕΙ
σε Πανεπιστήμ
πανελ λαδικ

εσ εξετασ εισ

κομόνο σε ορισμένα
ίσως υπάρχει
με πολλές πρώτες
ρυφαία τμήματα
στα οποία καταγράπροτιμήσεις και
μείωση θέσεων
φηκε κατ΄ εξαίρεση
και
ν Μηχανικών
(π.χ. Ηλεκτρολόγω
ΕΜΠ). ΧωΜηχανικών Υπολογιστώναναμένεται
μεταβολές
ρίς αξιόλογες
τμήματα
οι βάσεις στα
.
να κινηθούν
και Μαθηματικών
1ο ΠΕΔΙο
Φυσικής, Χημείας
σε Νομικές,
πεδίο, όλες
η τροχιά των βάσεων
Στο 3ο επιστημονικό οι βάσεις θα
ίας.
Ανοδική θα είναι
ότι
υποψηφίων.
καν
σχολές Κοινωνιολογ
οι ενδείξεις δείχνουν
ς ολοκληρώθη
των δυΦιλολογικές και
Ψυχολογίας.
Οι Πανελλαδικέ
καθοδικά, εξαιτίας
των υποεπίπεδα τα τμήματα
κινηθούν
μεγάλο όγκο
Στα περσινά
στα δύο μαθήχθες για τον
Ιστορίας
σκολότερων θεμάτων
αυτό
μαθήματα της
βαρύτητας γι’
ψηφίων με τα
διαγωματα αυξημένης
ενώ αύριο θα
και Χημεία).
και της Φυσικής,
Αρχές
2ο ΠΕΔΙο
πεδίο (Βιολογία
το
να
επιλογής
στα τμήματα
δεν μπορούν
νιστούν στο μάθημα
όσοι
μεταβολές οι βάσεις στα κεντρικά
Ωστόσο, ακόμη
το
Θεωρίας, κυρίως
ν τόσο
Χωρίς σημαντικές
προβλέψεις για
Οικονομικής
στα τμήκαι Μαθηματικώ
γίνουν ασφαλείς
ι να εισαχθούν
εκκρεμούν
Φυσικής, Χημείας
ενδιαφέροντα
ά ανώτατα ιδρύματα.
της πτώσης, αφού
ύ πεδίου.
εύρος
ν επιεπιστημονικο
όσο και στα περιφερειακ
των βαθμολογικώ
τα
ματα του 5ου
τα στατιστικά
δεδομένα από
στο μηκαι οι επιλογές
Με τα μέχρι στιγμής
θέσεις ειδόσεων αλλά
σχεκέντρα και τις
. Πάντως θεωρείται
βαθμολογικά
χανογραφικό
ανακοινωθεί μπο3ο ΠΕΔΙο
μόρια συότι λιγότερα
όσοι
σακτέων που έχουν
οι
δόν βέβαιον
θα χρειαστούν
τα πρώτα συμπεράθα χρειαστούν
ές
Λιγότερα μόρια
ρούν να βγουν
ανά
γκριτικά με πέρυσι
ι για ΙΙατρικές, Φαρμακευτικ
τάσεις των βάσεων
ενδιαφέροντα
στοχεύουν σε
σματα για τις
ολοκληυποψήφιοι που
σχολές. Συγκρατούπεδίο. Για να
ς και Κτηνιατρικαι Κτηνιατρικές
επιστημονικό
ΤΕΙ.
Πανελατρικές, Φαρμακευτικέ
στα υψηλόβαθμα
το «παζλ» των
νται οι βάσεις
ρωθεί βέβαια
κές σχολές.
ν ινα περιμένουμε
των τεχνολογικώ
λαδικών θα πρέπει μηχανογραφιΣτα τμήματα
θα
των
οι βάσεις δεν
τη συμπλήρωση
να αποτυδρυμάτων, πάντως,
σε σχέπροκειμένου
4ο ΠΕΔΙο
θούν σημαντικά
κών δελτίων,
πετων υποψηδιαφοροποιη
σε όλα
αναμένεται στα
καθώς σχεδόν
πωθούν οι προτιμήσεις
Οριακή άνοδος
ση με το 2013,
τμήματα των
αυξήθηκαν σημαντικά
φίων.
ριζήτητα Πολυτεχνικά
τα περιζήτητα
συμπεράσματα
Ισορροπία σε περιΩστόσο, τα πρώτα
εισακτέων.
πεκεντρικών ΑΕΙ.
οι θέσεις των
κές σχο1ο επιστημονικό
είναι ότι οι βάδείχνουν ότι στο
φερειακές πανεπιστημια
τάσεις στις
Η πρώτη εκτίμηση
είας,
ανοδικές
ιδρύματα.
Φυσικοθεραπ
δίο θα υπάρχουν
λές και τεχνολογικά
σεις σε τμήματα
καθώς στα Αρχαία,
ας κ.ά. θα
βάσεις εισαγωγής,
Μαιευτικής, Εργοθεραπεί
αυξημένης βαρύτητας,
σχεδόν αμετάβλητες. η
πρώτο μάθημα
ι καλύτερες
παραμείνουν
5ο ΠΕΔΙο
αποτελεί ακόμη
οι επιδόσεις διαγράφοντα
Τέλος, «γρίφο»
ο πήχης στην πλειονόεισαγωγής στα
ν
από τις περσινές.
Χαμηλώνει οριακά Οικονομικών Επιστηκίνηση των βάσεων
ύ πεπου διαγωνίστηκα
Στην Ιστορία
του 5ου επιστημονικο
τητα των τμημάτων
θεωρητικής
νομικής
τμήματα
της
– Χρηματοοικο
Επιστημών), καθώς
χθες οι υποψήφιοι
μών, Λογιστικής
βαρύτητας) τα
δίου (Οικονομικών
Επιχειρήσεων.
εξεταστεί οι υποψή(2ο μάθημα αυξημένης και ίσως λίγο
και Διοίκησης
ακόμη δεν έχουν
μάθημα αυξημένης
θέματα ήταν απαιτητικά
ωστόσο
φιοι στο πρώτο
Θεωαπό τα περσινά,
Οικονομικής
δυσκολότερα
βαρύτητας Αρχές
τους πολύ καλά
Ωστόσο, στα άλδεν θα εμποδίσουν
να
ρίας.
σχέση με πέρυσι.
ένους υποψηφίους
μάθημα αυξημένης
μεσαίας σε
της θετικής κατεύπροετοιμασμ
θα
Ωστόσο, στο 2ο
και στις σχολές
λα δύο μαθήματα
επιΕπίσης, καλύτερες
και Στοιχεία
Φιλο- πολυτεχνικά)
στα περσινά
και Χημεία) οι
αριστεύσουν.
(Μαθηματικά
και για τμήματα
στη Νεοελληνική
πήγαν
θυνσης (Βιολογία
και βαρύτητας
ζήτησης να κυμανθούν
είναι η τροχιά
υποψήφιοι τα
είναι οι επιδόσεις
χειρότερες. Λόγω
ίας, ενώ οι
Στατιστικής) οι
δόσεις θα είναι
περίπου στα περσινά
σε συνδυαεπίπεδα.
που παραλογίας και Κοινωνιολογ
Λογοτεχνία και
από πέρυσι και
στο πρώτο μάθημα της αύξησης των θέσεων
εκ τούτου,
Παντείου και ΘεσΩς
καλύτερα
Οι επιδόσεις
)
των θέσεων
2ου και του
επίπεδα στα Λατινικά. Νομικές σχο- σχολές Ψυχολογίας
(Μαθηματικά
κινηθούν
με τη μικρή αύξηση βάσεις να
στα τμήματα του
οι
αναμένεται να
αυξημένης βαρύτηταςκαλύτερες, ενώ τηρείται
λίγων ε- σμό
ίσως οι
ανοδικά θα κινηθούν
των σαλονίκης
βάσεις πλην
καθώς αυξήθηαρκετά τμήματα,
θα είναι
4ου πεδίου, οι
οι πρωταθλητές
φαίνεται πως
κινηθούν σε
στα περσινά επίπεδα,
προς τα κάτω.
λές που είναι
οποία διαγωνίστη- ξαιρέσεων φαίνεται πως θα
, εξαιτίας των
κινηθούν οριακά
των εισακτέων.
στη Φυσική, στην
δεν
Μικρή άνοδος
πρώτων προτιμήσεωνστη θεωρητική καν οι θέσεις
4ο πεδίο, οι βάσεις καν χθες, η εικόνα των επιδόσεων
στα περσινά επίπεδα.
Στο 2ο και το
καλύτερων επιδόσεων μείωσης των
ορισμένα
διαφέρει σημαντικά
και της
να κινηθούν σε
φαίνεται ότι θα
κατεύθυνση αλλά
του 1ου αναμένεται τμήματα ανοδικά (κυρίως
τμήματα
θέσεων σε αρκετά
θα περιζήτητα
ύ πεδίου. Ανοδική
επιστημονικο

Β

ταχυτήτων
άσεις πολλών
για τα τμήματα
αναμένονται
με τον
των ΑΕΙ-ΤΕΙ, σύμφωνα
για την πορεία
τελευταίο απολογισμό
των
ν επιδόσεων
των βαθμολογικώ

ο πεδιο
επιστημονικ
οι τασεισ ανα

5ο ΠΕΔΙΟ

Χαμηλώνει ο
Σε καθοδική
πήχης σε Ιατρικές, τροχιά τα τμήΦαρμακευτικές
ματα Οικονομικαι Κτηνιατρικές κών Επιστημών

Νεα ατζεντα

Αιχμές για
την τρόικα
από ΒενιζέλοΧαρδούβελη

ΒΙΒΛΙΟ ΧΙΛΑΡΙ κλιντον

«Να είναι καλά
η Μόνικα Λεβίνσκι»

Νέα ατζέντα σηματοδοτεί το
μήνυμα του Ευάγγελου
Βενιζέλου και του Γκίκα
Χαρδούβελη προς την τρόικα.

Το καλύτερο εύχεται στη Μόνικα η Χίλαρι
Κλίντον. »32-33

»4-9, 36
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η στροφή στο κοινωνικό
πρόσωπο και τα αγκάθια
ΕΝΑΝ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΟ ΛΟΥΚΕΤΟ

ΕΡΤ: Από το μαύρο
στο... βαθύ γκρι

Εναν χρόνο μετά η χώρα παραμένει χωρίς
δημόσια τηλεόραση. »40-41

καθε κυριακη
μαζι με το

ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΕΚΘΕΣΗ

Εύσημα, ρίσκα
και συστάσεις
από το ΔΝΤ

Αυτή την
Κυριακή:
Ο γιοs
του Αστερίξ