Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
δευτερα
2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9795

1,30€

www.ethnos.gr

ΕΩΣ ΚΑΙ 50%
ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

€

ΔΕυτΕρα
2014

κέs
επαγγελματι

γΕώργου
Της Εφης Καρα

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ:

Η ΛΙΣΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

νομοσ
ΕπΕνδυτικοσ

2 ΙουΝΙου

Ερχονται
επιδοτήσεις για
103 καλλιέργειες

148

 Σελ. 2-3

ργασίες
Επικερδείς συνε ς
για τους αγρότε

αγρότες
υκαιρίες στους
τα προϊόντα
να βάλουν
μεγάλων
τους στα ράφια
ερ μάρκετ
αλυσίδων σούπ
στη διτα εξαγάγουν
αλλά και να
ει η Alpha Bank,
εθνή αγορά ανοίγ
λαιάμματα συμβο
μέσα από προγρ
τας.
επιχειρηματικότη φέρουν
ακής
ατα προσ
Τα προγράμμ
πόθητη
και την πολυ
παράλληλα
ες, καθώς
αγρότ
ρευστότητα στους
στήστην οικονομική
συμβάλλουν
ύ με
να παραγωγο
ριξη του Ελλη
όγηση.
ελκυστική τιμολ
μέη Alpha Bank
Συγκεκριμένα
ατα
ικτα Προγράμμ
σα από τα «Ευέλ
Επιχειρηματικότη
Συμβολαιακής
αμοιαφενός στην
τας» συμβάλλει
μεταξύ
συνεργασία
βαία επικερδή
ιρήν και των επιχε
των παραγωγώ
αγροονται με την
σεων που συνδέ
. Δηλαδή ο παρα
τική παραγωγή
ωνα έρθει σε συμφ
γωγός μπορεί
λιανελες αλυσίδες
νία με μεγά
τες
πετύχει τις βέλτισ
μπορίου για να

Ε

»49-53

Επιδοτήσεις για
103 καλλιέργειες

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΤΟτα κόκκινα δάνεια
ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ
για

τιμές.
ρευενισχύει τη
Αφετέρου δε
ων
των συνδεδεμέν
στότητα όλων
ξα(μεταποιητική/ε
επιχειρήσεων
ιρήσεις
ίρηση, επιχε
γωγική επιχε
ν κ.ά.).
ίας αγροεφοδίω
εμπορ
τρόπο στηρίζεται
Με αυτόν τον
ς,
ης - κτηνοτρόφο
ο Ελληνας αγρότ
αίτηαλίζει την απαρ
καθώς εξασφ
ει όλη
για να καλύψ
τη ρευστότητα
την παραγωγή
αλυσίδα, από
την
την
οίηση έως και
και τη μεταπ
αγροτικών προϊό
εξαγωγή των

ία των παραγγελι
την προετοιμασ
λίζει την
υ να
χρονα ασφα
, προκειμένο
ι
ών και ταυτό
ευνοϊκούς όρους
γωγής,
τηριότητα έναντ
κόστος παρα
εξαγωγική δρασ
καλυφθεί το
εων
από αγοραστές
γεωργικών εκτάσ ινων αθέτησης
κινδύ
ενοικίασης
καλλ
.
διάρκεια της
ς
του εξωτερικού
κ.ά., κατά τη
προμήθεια
ς
ος:
δου.
Επιχειρήσεις
υψηλό κόστο
σειεργητικής περιό
καλύπτει το
ίων μέσω της
επιχειρήσεις

ς το
αγροεφοδ
ιΜεταποιητικές
και παραγωγή
«Alpha Επιχε
με την αγροκαλλιέργειας
ζεράς προϊόντων
που συνδέονται
η
ημα που το χρειά
Συγκεκριμένα
χρονικό διάστ
ρώ».
παραγωγή.
τική
ι με
παραπάνω προται,
ωγής
χρηματοδοτείτα
Μέσα από τα
επιχείρηση
κόστος παραγ
Bank επιδιώκει
 μειώνει το
ης ειδικού σκο,
γράμματα η Alpha
να διαπραγμα
«κεφάλαιο κίνησ να εξοφλούν
γιατί μπορεί
πρωτογενή τομέα
τας προβλέου
του,
τικότη
για την
να στηρίξει τον
ότι η
πού», προκειμέν
τερες τιμές
ακής Επιχειρημα
- αγρός τραεζα θεωρεί
έγκαιτευθεί καλύ
παραγωγούς
ση μιας σειρά
καθώς η τράπ
ντιωγής και για την
έγκαιρα τους
φοδίων,
πεται η διάθε
εσιών
μενης παραγ
γωγή έχει σημα
ν. Με
αγορά αγροε
ή/και
ντων και υπηρ
αγροτική παρα
και
των παραγωγώ
τες.
την ποιότητα
πεζικών προϊό
ρη εξόφληση
ς ανάπτυξης
 βελτιώνει
επιχειρήσεις,
τηση:
εί να επεκταπαραγωγής
ς
κές προοπτικέ
Εξαγωγικές
τον τρόπο μπορ
για τη χρηματοδό
τούνται
ί. Το
ει την ποσότητα
τεί στρατηγική
αυτόν
ατοδο
αγογωγο
αυξάν
τη διάωθεί σε νέες
μπορεί να κατασ
οι οποίες χρημ
της
Αγρότες - παρα
εξασφαλίσει
τυξη
ι
θεί και να εδραι
ότην ανάκαμψη
του, γιατί έχει
νη
ν «Alpha Ανάπ
τούς εξασφαλίζε
λόγω της δυνατ
σημασίας για
με το προϊό
πρόγραμμα
προσυμφωνημέ
αλίζει
με το
ομίας.
ρές-συμφωνίες,
γωθεσή της σε
το οποίο εξασφ
καθώς ανάλογα
ης νέων παρα
ελληνικής οικον
Εξαγωγών»,
για
ρευστότητα,
τητας προσέλκυσ
τιμή.
η ρευστότητα
η της παραγωπλευρά ο αγορα
και την έκτασ
την απαιτούμεν
είδος
με
γών.
Από την άλλη
Ευέτην
πιστωτικό όριο
πλαίσιο των
εξασφαλίζει
γής εγκρίνεται
Μάλιστα στο
ολαιστής-επιχείρηση
χρειραμμάτων Συμβ
ρευστότητα που
λικτων Προγ
απαραίτητη
ούαγορά της απαιτ
άζεται για την

ντων.
κτα ΠρογράμΜε τα νέα Ευέλι
τικής Επιχειρημα
ματα Συμβολαια
ντικά
ύπτουν σημα
κότητας προκ
οποίπαραγωγό, ο
οφέλη για τον

!

ειρηματικόβολαιακής επιχ
Προγράμματα συμ k ανοίγουν τον δρόμο για
Ban
τητας της Alpha αγωγών και λιανεμπορικών
ία παρ
τότητα για
τη συνεργασ
δίνουν τη δυνα
επιχειρήσεων, ενώ όντων στη διεθνή αγορά
προϊ
την εξαγωγή των

1

4

2

3

«

ΝΙΚΗΣΕ 67-65 ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ

Ο ΠΑΟ ΕΣΤΕΙΛΕ
ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ
ΣΤΟ ΟΑΚΑ
»23, 24

εκτακτωσ
το Σαββατο ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ

Ε

τοιμο είναι το νέο σχέδιο για τις ρυθμίσεις των «κόκκινων» δανείων για
νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης, η Τράπεζα της Ελλάδος και η Ελληνική Ενωση Τραπεζών έχουν διαμορφώσει
το τελικό πλαίσιο, το οποίο θα εξεταστεί
με την τρόικα τον επόμενο μήνα και αμέσως μετά θα τεθεί σε εφαρμογή. »36-37

»

ΤΡΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
1. Βραχυπρόθεσμη λύση με 5ετή διάρκεια
2.Μακροπρόθεσμη ρύθμιση με μείωση
επιτοκίου και παράταση αποπληρωμής
3.  ετατροπή του δανείου σε λίζινγκ
M

ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΑ ΙΧ »

17

ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Μέσα στην
εβδομάδα οι
αλλαγές στην
κυβέρνηση
Επιταχύνονται οι διαδικασίες για τον
ανασχηματισμό. Αμεσα οι οριστικές
αποφάσεις. »4-5

ΤΟ ‘ΕΘΝΟΣ’ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ

ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΑΝΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ
ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΒΟΡΙΔΗ

Αυτό το Σάββατο:
Η μεγάλη τάφρος

Στο εδώλιο οι αρνητές
του Ολοκαυτώματος
Η ρύθμιση θα έπρεπε να έχει νομοθετηθεί αυτοτελώς, τονίζει ο Μ. Βορίδης. »15

σ η μ ε ρα Γ ρά φ ο υ ν

Δημήτρης Ρέππας, Αθηνά Δρέττα,
Βασίλης Οικονόμου, Νίκος Μπίστης
»7-9, 13