Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
29 ΜΑΪΟΥ 2014

ΠΕΜΠΤΗ

Συντάξεις
29 μαϊου 2014

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 165

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9792

1,30€

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Ευκαιρίες εξόδου
με πλασματικά
έτη
χωρίς ούτε ένα
ευρώ

www.ethnos.gr

ΤΗΣ ΚαΤΕΡΙΝαΣ

Χ

ΚοΚΚαΛΙαΡΗ

ωρίς να πληρώσ
ουν ούτε ένα ευρώ
ναγνωρίσουν
έως και δύο πλασμα μπορούν να ατικά έτη οι ασφαλισμένοι και να
επισπεύσουν
νταξη. Με αυτόν
την «έξοδο» στη
τον
σύθεμελιώσουν δικαίωμτρόπο μπορούν ακόμα και
τώρα να
α με παλαιότερες
και να αποφύγ
ευνοϊκές διατάξει
ουν την αύξηση
ς
των ορίων ηλικίας.
Προσοχή, καθώς
τα
νται δωρεάν οδηγούν πλασματικά έτη που αναγνω
ρίζοστην ταχύτερη
ματος αλλά δεν
θεμελίωση δικαιώπροσαυξάνουν
το ποσό της σύνταξη
περίπτωση που
ς. Σε
οι ασφαλισμένοι
θέλουν να αυξήσου
τη σύνταξη θα
πρέπει να εξαγορά
ν
σουν πλασμα
έτη (στρατός, σπουδές
τικά
).
Αναλυτικά τα πλασματ
ικά έτη που αναγνω
ρίζονται εντελώς
 Ο χρόνος επιδότη
δωρεάν
 Ο χρόνος επιδότησ είναι τα εξής:
300 ημέρες. Πρόκειτ σης τακτικής ανεργίας και
ης λόγω ασθένει
μέχρι
αι για τον χρόνο
και μέχρι 300
ας
ασφαλισμένος
ημέρες (π.χ. η
κατά τον οποίο
είναι εγγεγρα
περίοδος
ο
ρα από εργατικ
μμένος
ΕΔ και επιδοτεί
ό ατύχημα.). Διαφορ ύστεται από τον Οργανισ στα μητρώα του ΟΑταχύτητες ισχύουν
ετικές
μό.
Και σε αυτήν
ανάλογα με το
την περίπτωση
πότε «κλειδώνει» το συνταξιο
για θεμελίωση
τέλος του 2010
δοτικό δικαίωμ
μέχρι το
μπορούν να χρησιμο
α.
Εφόσον ο ασφαλι
200 ημέρες και
ποιηθούν μόνο
σμένος επιθυμε
μάλιστα η επιδότη
έως
θεμελιώσει δικαίωμ
ί να
ντελεστεί 10 έτη
ση
α
πριν από την αίτηση πρέπει να έχει συ2010, τότε μπορούν μέχρι το τέλος του
Για τις μητέρες
για συνταξιοδότηση.
να χρησιμοποιηθού
ανηλίκων που
έως 200 ημέρες.
επιθυμο
ν
μέχρι το τέλος
Προσοχή, καθώς
του 2010, η επιδότη ύν να θεμελιώσουν
η επιδότηση πρέπει
ντελεστεί 10 έτη
ση πρέπει να
να έχει συντελε
έχει συπριν από την ενηλικίω
στεί
10 έτη πριν από
ση του τέκνου.
την αίτηση για
συνταξιοδότηση.

ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ »49-52

Τα πλασματικά
που
ρίζονται δωρεάν αναγνωοδηγούν
στην ταχύτερη
θεμελίωση
δικαιώματος αλλά
δεν προσαυξάνουν το ποσό

Τι αλλάζει στις επικουρικές την 1η Ιουλίου
Για τις μητέρες
ανηλίκων που
επιθυμούν να
θεμελιώσουν
μέχρι
το τέλος του 2010
η επιδότηση
πρέπει να έχει
συντελεστεί 10
έτη πριν από την
ενηλικίωση
του τέκνου και
μέχρι 200
ημέρες.

Παράδειγμα

Ενδεικτικά δημοσιε
ύεται το εξής παράδει
σμένη στο ΙΚΑ
γμα: Ασφαλιείναι σήμερα
55 ετών
συμπληρώσει
7.800 ημέρες ασφάλισ και συνολικά έχει
λικιώθηκε το 2003
ης.
όταν και είχε 5.400 Το τέκνο της ενηΤο 1997 είχε
ημέρες ασφάλισ
επιδοτηθεί λόγω
ανεργίας. Τι κερδίζει ης.
χρησιμοποιήσει
τον χρόνο ανεργία
αν
ς για θεμελίωση;
Απάντηση: Η μισθωτή
 Ο προβλεπόμενος
του παραδείγματος
από
ση του χρόνου
την εθνική συλλογι
αν κάνει χρήπου επιδοτήθηκε
κή σύμλόγω ανεργία
μπληρώνει τις
βαση χρόνος
ς, τότε συαπαραίτητες 5.500
απουσίας από
ημέρες μέχρι
ρομηνία ενηλικίω
την εργασία λόγω
την ημεσης του τέκνου.
κύησης και
μπορεί να συνταξιο
Με αυτόν τον
λοχείας. Για τον
τρόπο
χρόνο
δοτηθεί με τις
διατάξεις για τις
ανήλικων τέκνων.
και λοχείας παρέχετ κύησης
μητέρες
αι αυτή η
δυνατότητα σε
Επομένως θα μπορεί
όλες τις μητέρες
να πάρει πλήρη
εργαζόμενες που
καθώς έχει συμπλη
σύνταξη αμέσως,
επιδοτήθηκαν
ρώσει το 55ο έτος
την εν
λόγω περίοδο
αντίθετη περίπτω
της ηλικίας της.
.
ση θα έφευγε
Στην
στο 62ο έτος με
σύνταξη ή εναλλακ
μειωμένη
τικά στο 67ο με
πλήρη.

ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ

Προσκλητήριο Βενιζέλου: Ναι στον διάλογο, όχι στον εμφύλιο

ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ

με ΣΥΡΙΖΑ σε πέντε μέτωπα
125.000
τουρίστες
την ημέρα

Συζήτηση για τη Χρυσή
Αυγή, τη διαπραγμάτευση
για το χρέος, τον εκλογικό
νόμο, την εξωτερική
πολιτική και τη Βουλή

Ο Τσίπρας στο κλειστό γεύμα με τον ΣΕΒ

όλο το καλοκαίρι

Ο Σαμαράς να εκμεταλλευτεί
την πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ στη
διαπραγμάτευση του χρεουσ

Το ρεκόρ των φετινών αφίξεων φέρνει
έσοδα που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν
τα 13 δισ. ευρώ. »16-17
ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Προφυλακίσεις
στοπ για χρέη
προς το Δημόσιο
»15

Π

ρωτοβουλία για την εκτόνωση της πολιτικής έντασης
αναλαμβάνει ο Ευ. Βενιζέλος. Αναζητά ερείσματα που θα επιτρέψουν
τη συνεννόηση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
ανέπτυξε χθες στον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας τις θέσεις του για το
συναινετικό κλίμα που απαιτείται
για τη σταθεροποίηση της πορείας
εξόδου από την κρίση. Κάλεσε τον
Α. Τσίπρα να ανταποκριθεί στην
πρόσκληση διαλόγου. »4-9, 14

ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ

Σταρ πέρα
από τα όρια
Η εγγονή του Ζακ Iβ Κουστό, Αλεξάνδρα, παρούσα στην παγκόσμια συνάθροιση στις 7 Ιουνίου. »37

KAΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ

Α. ΣΑΜΑΡΑΣ

Παγώνει για λίγες μέρες τα
σενάρια ανασχηματισμού
Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Ούτε στιγμή δεν σκέφτηκα
να εγκαταλείψω
ΔΗΜΑΡ

Παραίτηση Κουβέλη από
την ηγεσία με... αστερίσκο

ΓΝΩΜΗ

Ο Ανδρέας και
ο Μητσοτάκης
Μπορεί η πόλωση,
στην πιο ακραία μορφή
της, να σημάδεψε τις
ευρωεκλογές, αλλά η
επόμενη μέρα διαμορφώνει προϋποθέσεις οι
οποίες, υπό ορισμένες
συνθήκες, είναι ενδεχόμενο να βελτιώσουν θεαματικά το επίπεδο του
πολιτικού διαλόγου. Κι
αυτό το «παραθυράκι»
που μοιάζει να μισανοίγει αποτελεί μια ευκαιρία, η οποία πρέπει ν’
αξιοποιηθεί στο έπακρο.

»συνεχεια σελ. 3