Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
δευτερα
28 απριλιου 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9768

1,30€

www.ethnos.gr

Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΟΛΕΣ
ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΟΥΝ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
»49-52

€

Δευτερα 2014
Υ

έs
επαγγελματικ
28 ΑΠΡιΛιΟ
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ:

145

Υ ΚΟΛΩΝΑ
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟ
μικρομεσαίες
υκαιρίες σε
επιχειρήσεις
μεταποιητικές
υπόδησης να
ένδυσης και
δουλειές τους
ανοίξουν τις
ηλεκτροδίνουν τέσσερις
με τον Στρατό
ιας συνομοί προμήθε
νικοί διαγωνισ
ευρώ.
περίπου 3 εκατ.
λικού ύψους
Επιτειμένα το Γενικό
Πιο συγκεκρ
διεύανέθεσε στη γενική του
λείο Στρατού
ν Προμηθειών
θυνση Κρατικώ
τη διενέργεια
ης
υπουργείου Ανάπτυξαγορά πουλόβερ,
για την
διαγωνισμών
, φαπάτων για αρβύλες
ανατομικών

Ε

«πριμ» για 40
εναλλακτικές
καλλιέργειες
 Σελ. 2-3

ωνισμοί για
«Τρέχουν» διαγ
Στρατό
προμήθειες στον

νται
νελών και τζάκετ.
πια διεξάγο
Οι διαγωνισμοί
ηλεκτρομέσα από τη νέα
ης
υποχρεωτικά
υπουργείου Ανάπτυξ
νική πύλη, του
.gov.gr. Εκεί φιλοξεwww.promitheus
ικών
Σύστημα Ηλεκτρον
Κενείται το Εθνικό
ων αλλά και το
Δημοσίων Συμβάσε
ΔημοΗλεκτρονικών
ντρικό Μητρώο
ματίες
ων. Οι επιχειρη
σίων Συμβάσε
τα, πια, της παρακοπου
έχουν τη δυνατότη
των διακηρύξεων
λούθησης όλων
υ για
του δημοσίο
κάνουν οι φορείς και υπηρεσιών
υλικών
προμήθειες
επισκε1.000 ευρώ. Αν
αξίας άνω των
δα με την αναζήφθούν την ιστοσελί ή της υπηρεσίας
ς
τηση του προϊόντο
«χτυει μπορούν να
τους ενδιαφέρ
που
.
πήσουν» δουλειές
Ευκαιρίες» παΟι «Επαγγελματικές
ενδεικτικά τέσσερουσιάζουν σήμερα, νικούς διαγωνιηλεκτρο
ρις μεγάλους
Επιτελείου Στρατού,
τα
σμούς του Γενικού
συμμετάσχουν
μπορούν να
όπου
πρόσωπα, ενώσεις
φυσικά ή νομικά
ουν κοινή
που υποβάλλ
προμηθευτών
αλλά και
συνεταιρισμοί
προσφορά,
προμηθευτών.
κοινοπραξίες
μέσα
την προμήθεια
Το ΓΕΣ ζητά
σμό και με
νικό διαγωνι
από ηλεκτρο
ερη τιμή 40.650
κριτήριο τη χαμηλότ 101.500 ζευγών
τύπου,
πουλόβερ νέου
για αρβύλες, 60.000
ανατομικών πάτων
14.781
ύ τύπου ΙΙ και
φανέλων αθλητικο
τζάκετ.

νθώ
Πού θα απευθυ

νομοΣ
επενδυΤικοΣ

Ηλεκτρονικών
 Εθνικό Σύστημα
ων (ΕΣΗΔΗΣ)
Δημοσίων Συμβάσε
gov.gr
www.promitheus.
Θέματα:
Τηλέφωνα. Θεσμικά
213.15.14.446
213.15.14.175 και
ής: 213.15.14.528,
Χρήση Εφαρμογ
213.15.14.530
και
213.15.14.529
νικό Μητρώο
 Κεντρικό Ηλεκτρο (ΚΗΜΔΗΣ)
ων
Δημοσίων Συμβάσε
ς πρόσβασης:
Θέματα αδυναμία
ocurement.gov.gr
[email protected]
.403
Τηλέφωνο: 213.15.14

Πακέτο επιδοτήσεων για 40
αρωματικά & φαρμακευτικά φυτά

ΡΥΘΜΙΣΗ
ΕΞΠΡΕΣ ΟΕΚ
για τα δάνεια του

σφορές
ηνίες για τις προ
ις και οι ημερομ
Οι προκηρύξε

ης: 07/2014
4. αρ. Διακήρυξ
ης: 10/2014
ή ειδών: Τζάκετ
 Περιγραφ
3. αρ. Διακήρυξ
Αθληης: Αυλώνα.
ης: 09/2014
ή ειδών: Φανέλες
 Τόπος Παράδοσ
 Περιγραφ
Ηλε2. αρ. Διακήρυξ
ί Πάτοι
Διαγωνισμού:
ης: 11/2014
ή ειδών: Ανατομικο
 Αντικείμενο
τικές Τύπου ΙΙ
 Περιγραφ
1. αρ. Διακήρυξ
Διαγωνισμός, με
νέου
ης: Αυλώνα.
ης: Πειραιάς.
κτρονικός Ανοικτός τη χαμηλότερη
ή ειδών: Πουλόβερ
 Τόπος Παράδοσ
 Τόπος Παράδοσ
Ηλε Περιγραφ
Ηλεσης
Διαγωνισμού:
Διαγωνισμού:
κριτήριο κατακύρω
 Αντικείμενο
(40.650 τεμάχια).
 Αντικείμενο
μός, με
τύπου
α επενδυτών
Διαγωνισ
μός, με κριτήριο
ης: Αυλώνα.
τιμή για την προμήθει ής δάσους για
κτρονικός Ανοικτός τη χαμηλότερη
κτρονικός Διαγωνισ
για
 Τόπος Παράδοσ
σης
μού: Ηλεχαμηλότερη τιμή
εκστρατείας παραλλαγ
κριτήριο κατακύρω
κατακύρωσης τη
Αντικείμενο Διαγωνισ

α φανέλων
ΓΕΣ (14.781 τεμάχια).
εσωτερικών ανατομιΔιαγωνισμός με
τις ανάγκες του
τιμή για την προμήθει τις ανάγκες
Φ.Π.Α.:
την προμήθεια
κτρονικός Ανοικτός
ΙΙ για
ογισμός Χωρίς
πέλματος
τιμή για την
 Προϋπολ
αθλητικών τύπου
τη χαμηλότερη
κών πάτων αρβυλών
κριτήριο
τεμάχια).
ζεύγη)
νέου τύπου για
812.955 ευρώ
του Γ.Ε.Σ. (60.000
ΥποβοΜ-07(DMS) (101.500
Φ.Π.Α.:
προμήθεια πουλόβερ
Φ.Π.Α.:
ική Ημερομηνία
ογισμός Χωρίς
ογισμός Χωρίς
Γ.Ε.Σ.
 Καταληκτ
 Προϋπολ
στις
 Προϋπολ
τις ανάγκες του
ών: 12-05-2014
Φ.Π.Α.:
ογισμός Χωρίς
366.000 ευρώ.
Προ- λής Προσφορ
501.334 ευρώ
 Προϋπολ
Υποβοική Ημ/νία Υποβολής
ική Ημερομηνία
17:00:00
 Καταληκτ
 Καταληκτ
1.463.400 ευρώ.
ς: Ανά 1/3 εντός
Υποβο14 στις 17:00:00
03-06-2014 στις
 Τρόπος παράδοση
ική Ημερομηνία
σφορών: 04-06-20
λής Προσφορών:
υπογραφή της
 Καταληκτ
ώρα
ς: Ανά 1/2 της
μηνών από την
10-06-2014 και
 Τρόπος παράδοση
την 3, 5 & 6
17:00:00
λής Προσφορών:
4 & 6 μηνών από
ς: Ανά 1/2 της
σύμβασης.
ποσότητας εντός
 Τρόπος παράδοση
17:00:00.
από την
1/3 της
σύμβασης.
ς σε 4 και 6 μήνες
παράδοσης: Ανά
υπογραφή της
ποσότητα
 Τρόπος
σύμβασης.
5 και 6 μήνες από
υπογραφή της
ποσότητας σε 3,
της σύμβασης.
την υπογραφή

Επιμήκυνση
αποπληρωμής
κατά 10 χρόνια
και μείωση
50% της
μηνιαίας δόσης

κυπελλουχοσ ο παναθηναϊκος

Οι «μπέμπηδες» τον
έκαναν ξανά μεγάλο
Η ανανέωση του έμψυχου δυναμικού το
περασμένο καλοκαίρι δικαίωσε τις επιλογές
της διοίκησης και της τεχνικής ηγεσίας.

β

αθιά ανάσα παίρνουν οι δανειολήπτες του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας που αδυνατούν να αποπληρώσουν την οφειλή τους. Χωρίς
να στερηθούν την επιδότηση επιτοκίου, αποκτούν τη δυνατότητα να παρατείνουν το δάνειο και να μειώσουν τα ποσά των δόσεων. Η νομοθετική ρύθμιση
θα έχει κατατεθεί στη Βουλή μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα. »40-41

Τι προβλέπει η διάταξη
των υπουργείων Εργασίας
και Ανάπτυξης για τους
97.343 δανειολήπτες

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Η προκήρυξη για τις στρατιωτικές σχολές »16

αρραβωνιαστηκε 36χρονΗ

Βέρα στο...
αριστερό για τον
Τζορτζ Κλούνεϊ
»20, 37

αντ. σαμαρασ

Ατζέντα
ανάπτυξης
και θεσμικών
αλλαγών

KAΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ

Προεκλογική πρεμιέρα κάνει ο Αντ.
Σαμαράς την Τετάρτη με ομιλία στο
Μέγαρο Μουσικής. Παρουσιάζει το
πρόγραμμα για τη μεταμνημονιακή
εποχή. »4-5

ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Σκοτώθηκε 13χρονος
σε λούνα παρκ
Βαριά τραυματισμένη νοσηλεύεται και η ηλικίας εννέα ετών αδελφή του. »14-15

αλ. τσιπρασ

Δημοψήφισμα ζωής
οι ευρωεκλογές
Το δίλημμα «Αριστερά ή λιτότητα» κυριάρχησε στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο
Πόρτο της Πορτογαλίας. »7

Αυτή την Κυριακή: Ο Αστερίξ λεγεωνάριος