Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
24 απριλιου 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9765

1,30€

www.ethnos.gr

Εκ Βαθέων

την ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ

Συνομιλώνταs
με τον Ανδρέα

Νίκος Καζαντζάκης
Συμπόσιον

Το φιλοσοφικό αριστούργημα του
μεγάλου συγγραφέα

Συντάξεις
ΠΕΜΠΤΗ 2014
ου
24 απριλι
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ:

161

Σ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ
ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

ι με
Στην έξοδο κα ης
ισ
12 έτη ασφάλ

ς
τικούς χρόνου
άσουν τους πλασμα έτη). Μπορεί
(15
ρισμό να εξαγορ
ν τα 4.500 ένσημα χρόνος των τέγια να φτάσου
ΚοΚΚαλιαρΗ
τικός
έτσι ο πλασμα
σης, η ανεργία
να αξιοποιηθεί
ασφάλισης
, τα κενά ασφάλι
πραγματικής
κνων, της θητείας
ε μόλις 12 έτη
ν οι μιημέρες) μπορού
ι επαρκής χρόκ.λπ.
(δηλαδή 3.600
λματίες
ση που δεν υπάρχε
συμπληελεύθεροι επαγγε χρόΣτην περίπτω
ρίες ή έχουν
σθωτοί και οι
πα τρία
λόγω κατηγο
επονος από τις εν
σύνταξη. Τα υπόλοι της 15ετίας
θεμελίωση και
ηλικίας για τη
να διεκδικήσουν
ρωση
ά- υπάρχει εναλρωθεί τα όρια
για τη συμπλή
ά
δυνατή η εξαγορ
σμένια που λείπουν
είτε με την εξαγορ
μένως δεν είναι
μπορεί ο ασφαλι
συμπληρωθούν
άλι,
Συγκεκριμένα,
μπορούν να
σης είτε με αυτασφ
λακτική λύση.
της αυτασφάλισης
τικών ετών ασφάλι
ένα εισότη διαδικασία
ι
πλασμα
λίζουν
» επιλογή.
νος να κινήσε
αυτόν εξασφα
διαποτελεί «φθηνή
ση. Με τον τρόπο
επιπου δεν έχουν
που πάντως δεν
θα περάσει από
ασφαλισμένοι
σμένος
. Ωστόσο, εδώ
δημα ακόμα και
Ειδικότερα ο ασφαλι οιηθεί ότι δεν έχει το 67%
χρόνια στην εργασία μενο όριο ηανύσει πολλά
ώστε να πιστοπ
το απαιτού
λει τις αντίτροπή
θεί πως
να καταβά
υψηλό (με δεθα απαιτηθεί
πρέπει να σημειω
ιοδότηση είναι
αναπηρίας και
για τη συνταξ
έτη ασφάλιές.
λικίας
τελευπολλά
στοιχες εισφορ
ν το 20% των
δεν υπάρχουν
αυτές φτάνου
ν
δομένο πως
Οι εισφορές
σμένου και ξεκινού
ης Ρίζος, που
ών του ασφαλι
σης).
υ.
ταίων αποδοχ
ο δικηγόρος Διονύσ ασφαλιστιτον μήνα περίπο
Οπως τονίζει
πει
ού και
από τα 270 ευρώ αυτασφάλισης δεν προβλέ
σε θέματα εργατικ
15ετίας
της
ση
είναι ειδικός
συμπλήρωση
Η διαδικασία
ών αλλά ασφάλι
πλέον με τη
ετών
λή των εισφορ
κού δικαίου,
απαιη σε ηλικία 67
συνολική καταβο
μηνιαίως των
πλήρης σύνταξ
τη μειμε καταβολή
καταβάλλεται
ή, καθώς για
για κάθε ημέρα
στα 62. Προσοχ
άκαι μειωμένη
να ισχύει η προϋπό
τούμενων ποσών. στην περίπτωση της αυτασφ
η εξακολουθεί
την
και
ωμένη σύνταξ
ισης ανά έτος
ρωθεί 12 έτη
Υποχρεωτικώς
ημερών ασφάλ
να έχουν συμπλη
θεση των 100
5ετία στους φορείς
λισης θα πρέπει
από την αίτηση
ασφάλισης.
τελευταία πριν
πραγματικής
ται.
τα πλασμαπου αυτή απαιτεί
της 15ετίας με
Για συμπλήρωση
3996/2011,
3863/2010 και
Παράδειγμα ρεται το εξής παράδειγμα:
έχουν
τικά έτη των ν.
σμένοι να μην
Ενδεικτικά αναφέ 3.450 ημέρες ασφάλισης
θα πρέπει οι ασφαλι ηλικίας για τη θεως σήμερα
το όριο
ει. Το 2012 συΓυναίκα έχει
ρίου
συμπληρώσει
ζει να δουλεύ
την 31η Δεκεμβ
της και θεμελίστο ΙΚΑ και συνεχί
μελίωση μέχρι
μέχρι το
60ό έτος της ηλικίας μα για το 62ο
άντρες είχαν
μπλήρωσε το
δικαίω
2010. Ετσι όσοι
ρώσει
ει
ιοδοτικό της
έχουν συμπλη
για να μπορέσ
ωσε το συνταξ
τέλος του 2010
και οι
της. Πλην όμως
ηλικίας τους
έτος της ηλικίας
να συμπληρώσει
το 65ο έτος της
ποιήσει θα πρέπει
(για τις περιπτώ
2 τένα το ενεργο
, είναι μητέρα
γυναίκες το 60ό
4.500 ένσημα
ς σύνταξης) δεν
εί;
τα απαραίτητα
σεις της πλήρου
να συνταξιοδοτηθ
άσουν πλαίγματος
κνων. Πότε μπορεί
μπορούν να εξαγορ σπουδές ή
σμένη του παραδε
ασφαλι
από
Απάντηση: Η
ημέρες για να
σματικό χρόνο
ρώσει 3.600
ς για συται να συμπλη
ή κενά εργασία
τον κύριο φοχρειάζε
τέκνα
η από
15
απαραίτητων
λάβει τη σύνταξ
μπορέσει να
μπλήρωση των
χρόνος που μποεξαρέα.
ετών. Ο μόνος
δεν μπορεί να
αυτόν ακόμη
αστεί είναι αυτός
φτάσει
Για τον σκοπό
ρεί να εξαγορ
χρειάζεται να
τικά έτη. Ετσι
θητείας για τους
τική
γοράσει πλασμα
είτε με πραγμα
της στρατιωτικής
η του
με αυτασφάλιση
όμως την έκπτωσ
μετά να εξατα 12 έτη είτε
άνδρες, χωρίς
του 2010
ημέρες) και αμέσως (900 ημέπουν οι νόμοι
ασφάλιση (3.600
των τέκνων
30% που προβλέ
πλασματικά έτη
τη συνταξιοδογοράσει τα
ει τότε να λάβει
είχαν τα εν
και του 2011.
σμένοι που δεν
ρες) για να μπορέσ
Αντίθετα, οι ασφαλι έχουν πραγματική ασφάτική παροχή.
αλλά
λόγω όρια ηλικίας 12ετία μπορούν χωρίς περιοά τη
λιση που ξεπερν

ΤΗΣ ΚαΤΕριΝαΣ

Μ

Ποιες μητέρες
ανηλίκων
βγαίνουν
τώρα στη
σύνταξη
την πρόωρη
«Διαβατήριο» για
αποτελούν
συνταξιοδότηση
πλασματιη αναγνώριση των
αυτασφάλιση
κών ετών και η

»47-50

ΣΤΑ ΥΨΗ Η ΒΕΝΖΙΝΗ

Η... ανάσταση
της κερδοσκοπίας

»34

Ενα ιστορικό ντοκουμέντο. Ο Θανάσης Λάλας
συζητά με τον Ανδρέα Παπανδρέου

ΑΝΟΙΓΕΙ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ για την ελαφρυνση ΜΕΤΑ ΤΗ EUROSTAT

ΚΑΙ ΤΩΡΑ

ας κάνουν το χρέος τους!
Στο τραπέζι των Βρυξελλών
από σήμερα όλα τα σενάρια
Ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων μέσα στο καλοκαίρι
επιδιώκει η κυβέρνηση

Το φάντασμα
του χρέους
απειλεί όλες
τις χώρες της
Ευρωζώνης

Χωρίς αστερίσκους εγκρίθηκαν τα
στοιχεία για το πλεόνασμα. Στην υλοποίηση των δεσμεύσεων του Eurogroup
προσβλέπει η κυβέρνηση. »4-7

Εχει διογκωθεί ήδη
στα 8,9 τρισ. ευρώ
από το 2013.

νικησαν και πανε
για ολικη ανατροπη
ΜΙΛΑΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΦΙΛΗ ΤΟΥ

Συζητώντας με τον «Γκάμπο»
για έρωτα και πολιτική
Η Κλαίτη Σωτηριάδου μιλά για τη φιλοσοφία
του Μάρκες που γνώρισε και μετέφρασε. Τον
χαρακτήριζε η αίσθηση της ανθρωπιάς. »16-17

γκαφα με τουρκο εθνικιστη

Θρυλοσ & παο

φτιαγμενοι
απο ατσαλι

»28-29

Το σύνδρομο της Θράκης
ξαναχτύπησε τον ΣΥΡΙΖΑ
Συναντήσεις και φωτογραφήσεις με τον Ντεβλέτ
Μπαχτσελί των Γκρίζων Λύκων «έκαψαν» τον Αχμέτ
Κουρτ, υποψήφιο σύμβουλο του ΣΥΡΙΖΑ στην Αν.
Μακεδονία. Αποχώρησε από το ψηφοδέλτιο. »8-9