Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΤΟ
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ

Νίκος Καζαντζάκης
Η Θεία Κωμωδία ΤΟΜΟΣ Β'

Μ. τεταρτη 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 • AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9760 • 1,30€ • ΜΕ ΚΥΝΗΓΙ & dvd: 2,50€ • www.ethnos.gr

Ο Ν. Καζαντζάκης μεταφράζει Δάντη

DVD Εξορμήσειs για αγριόχοιρουs
+ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ SUPERPOSE

ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ

ΥΠΕΡ & ΚΑΤΑ

για 50 σχολές ΑΕΙ
ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥς
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ευρωψηφοδέλτιο
με νέα πρόσωπα
εκτός πολιτικής
Νέα πρόσωπα περιλαμβάνει το ψηφοδέλτιο
της ΝΔ. Ενωτικό και ανανεωτικό το χαρακτήρισε ο Αντ. Σαμαράς. »4-5

Νομική Αθήνας: Οι φοιτητές δεν μπορούν
να βρουν τους καθηγητές εύκολα
Μαθηματικό Πάτρας: Απροθυμία εφαρμογής του νόμου για τους «αιώνιους» φοιτητές
Ιατρική Κρήτης: Η σχολή άλλαξε το τοπίο
κλινικής φροντίδας στο νησί
Νομική Θεσσαλονίκης: Αριστοι διδάσκοντες, εντυπωσιακός αριθμός δημοσιεύσεων

M. ΤΕΤΑΡΤΗ
Υ 2014

Παιδεία
16 ΑΠΡΙΛΙΟ
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ:

472

ση σε 30 Σχολές
Εύκολη πρόσβα ειδικές κατηγορίες
ΑΕΙ - ΤΕΙ για τις

λιγοτΕ ρα μορια
Εισαγω γη μΕ

φαία
ύνται 50 κορυ
Πώς αξιολογο ιακά τμήματα
πανεπιστημ
Τα θεΤικα...

της εξωτερικής
Τα αποτελέσματα
κορυφαίων
αξιολόγησης 50
τα
τμημάτων από όλα
πανεπιστημιακών
παρουσιάζει το
επιστημονικά πεδία
- Παιδεία».
σημερινό «Εθνος
εξωτερικούς
αξιολόγηση από έχει ολοκλης
εμπειρογνώμονε
τητα των
ρωθεί για την πλειονό
που δημοσιεύουμε
και
Σχολών. Στις εκθέσεις
φονται τα αρνητικά
συνοπτικά, καταγρά κάθε τμήμα, καθώς
για
εις.
τα θετικά σημεία
χρειάζονται βελτιώσ
και οι τομείς που σματα είναι πολλά, κατο
θετικά συμπερά
Τα
σε αρκετά τμήματα επιθώς φαίνεται ότι
είναι υψηλού
ϊκό προσωπικό
κές
ακαδημα
κες είναι εξαιρετι
πέδου, οι βιβλιοθή στα διεθνή πρότυπα,
και ανταποκρίνονται μεγάλα ποσοστά
ενώ καταγράφονται ν μέσω του προγράμανταλλαγής φοιτητώ αφορά τα αρνητικά,
. Οσον
ατα είναι
ματος Erasmus
κορυφαία προβλήμ ν, η
κάποια από τα
αιωνίων φοιτητώ
τα υψηλά ποσοστά
προγραμμάτων
αναθεώρησης
ς.
ανάγκη
ελλείψεις σε υποδομέύεσπουδών και οι
ό ένθετο δημοσιε
Ακόμη, στο σημεριν Πανελλαδικών. Οι
μα των
ται το πρόγραμ
ίους των Ημεγια τους υποψηφ
εξετάσεις
ών Γενικών Λυκείων
ρήσιων και Εσπεριν Λυκείων (Ομάδα Β’)
της
και Επαγγελματικών
Μαΐου με το μάθημα
ώνοαρχίζουν στις 28
Γλώσσας και ολοκληρ
ιΝεοελληνικής
με τις Αρχές Οικονομ
νται στις 12 Ιουνίου
α
ειδικά μαθήματ
κής Θεωρίας. Τα 21 έως 30 Ιουνίου.
από
θα εξεταστούν
● Σελ. 2-6

πατεντα για
τουσ τυφλουσ

ική ερευνητική
+ Σημαντ ία σε ελληνικά
παρουσ
ονικά
και διεθνή επιστημ
περιοδικά
ύ επιπέδου
+ Υψηλομαϊκό
ακαδη
προσωπικό
λες
Βιβλιοθήκες εφάμιλ
+ ξένων Ιδρυμάτων
τά
Μεγάλα ποσοσ
+ ανταλλαγής
του
φοιτητών μέσω
προγράμματος
Erasmus

Η

Τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες που παρουσιάζουν κορυφαίες σχολές και τμήματα των πανεπιστημίων καταγράφονται στις εκθέσεις επιφα-

Τα αρνηΤικα...

-

α
Παρατεταμένη διάρκει
ι
αποφοίτησης (αιώνιο
φοιτητές)
ς
Μεγάλος αριθμό
φοιτητών
ρησης
αναθεώ
- Ανάγκη μμάτων
προγρα
σπουδών
εις
- Ελλείψ μές
σε υποδο

-

ΑΣΕων - ΣΤΙΣ
ΑδΙκ ων ΕξΕΤ

ρξη
28 μΑΪου h ΕνΑ

Εύκολη πρόσβαση
για υποψηφίους
ειδικών κατηγοριών
»ΕΝΘΕΤΟ «ΠΑΙΔΕΙΑ»

● Σελ. 7

νών ξένων ειδικών επιστημόνων. Στα αρνητικά περιλαμβάνονται ο μεγάλος αριθμός σπουδαστών, ο
κομματισμός και η γραφειοκρατία.

μΑ Των ΠΑνΕλλ

 Το ΠρογρΑμ

GOOGLE »38

● Σελ. 8

Το πρόγραμμα
για τις φετινές
Πανελλαδικές

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΩΡΑΛΗ

Με ισχυρή ομάδα
για νίκη στον Πειραιά
Στο πλευρό του Γιάννη Μώραλη βρίσκονται οι
Πέτρος και Σωκράτης Κόκκαλης, καθώς και ο
Βαγγέλης Μαρινάκης. »7

σκηνεσ εμφυλιου

Χάος και βία στην Ουκρανία
Στρατιωτικά τμήματα της Ουκρανίας ανέλαβαν δράση στις ανατολικές επαρχίες εναντίον των φιλορώσων που έχουν καταλάβει κρατικά κτίρια και εγκαταστάσεις. Ανεβαίνει και ο διπλωματικός πυρετός σε Δύση και Μόσχα. »20, 37