Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΤΟ
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ

Νίκος Καζαντζάκης
Η Θεία Κωμωδία ΤΟΜΟΣ Β'

Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 • AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9758 • 1,30€ • www.ethnos.gr

€
Του Κώστα

ΝαΝου

M. Δευτερα
υ 2014

έs
επαγγελματικ
14 απριλιο
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ:

144

Πριμ 17 εκατ.
ευρώ σε
μελισσοκόμους
 Σελ. 2-3

εις από
Υψηλές αποδόσ ρίγανης
ιέργεια
την καλλ

αποδόσεων
ρωμα υψηλών
που
αναδίδει η ρίγανη,
η επικερδής
θεωρείται ίσως
αρωματικά
καλλιέργεια στα
ής
κόστος παραγωγ
φυτά, με χαμηλό
φροντίδες.
και ελάχιστες
ατού της καλΕνα από τα βασικά
να
είναι ότι μπορεί
λιέργειας ρίγανης
κατηγορίες εδααξιοποιήσει πολλές
αλλά και
και ορεινών
φών, ακόμη
περιοχών.
μειονεκτικών
ρίπεριζήτητη τη
Αυτό που κάνει
ις σε
υψηλές αποδόσε
γανη είναι οι
ότητα
την περιεκτικ
με
αιθέριο έλαιο,
και
να φτάνει μέχρι
σε ριγανέλαιο
όρος στα υπόλοιπα
3
7%, όταν ο μέσος
κυμαίνεται από
αρωματικά φυτά

Α

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ »49-53

Πακέτο επιδοτήσεων για μελισσοκόμους

18κυμαίνεται από
ξης της ρίγανης
4 έως
ανάπτυξης από
22°C με όρια
σε
ριζικό της σύστημα
33°C, ενώ το
σε
ένα φυτά αντέχει
καλά ανεπτυγμ
σίες.
ακραίες θερμοκρα
της ρίγανης καθορίζε
 Η ποιότητα
συστατιβαθμό από το
ται σε μεγάλο
ι στο
που βρίσκετα
κό καρβακρόλη
από 70
κυμαίνεται
ριγανέλαιο και
πληθυσε αυτοφυείς
έως 85%, ενώ
ι και το
να ξεπεράσε
σμούς μπορεί
90%.
και το
σε ριγανέλαιο
 Η απόδοση
έχουν
καρβακρόλης
ποσοστό της
πληκαλλιεργούμενο
σχέση με τον
ή κλώνο, το κλίμα,
θυσμό, ποικιλία
και
υψόμετρο, καθώς
το έδαφος, το
ειας (άρτης καλλιέργ
τις συνθήκες

έως 4%.
αυξανόμενες
Εμφανίζει διαρκώς
ς εξαιτίας της
προοπτικές ανάπτυξη παρατηρείται
που
μεγάλης ζήτησης
φαρμαία τροφίμων, τη
στη βιομηχαν
ερακαι την αρωματοθ
ή
κοβιομηχανία
νο την παρασκευ
πεία με αντικείμε
αιθέριων ελαίων.
κυτης εντοπίζεται
Η καλλιέργειά
τη
ία, τη Θράκη και
ρίως στη Μακεδον
ής
επίπεδο Ευρωπαϊκ
Θεσσαλία. Σε
και η Γερμανία
Ενωσης, η Ελλάδα
καλτις περισσότερες
είναι εκείνες με
με τις
ρίγανης,
λιεργήσιμες εκτάσεις
των
προορισμού
κυριότερες χώρες να είναι οι ΗΠΑ
ελληνικών εξαγωγών
ς προέρ. Οι εισαγωγέ
α
και η Γερμανία
Τουρκία, τη Βουλγαρί
χονται από την

και την Αλβανία.
ς»
ματικές Ευκαιρίε
Οι «Επαγγελ
για
τα δέκα μυστικά
αποκαλύπτουν
εια της ρίγανης:
την καλλιέργ
εται σε ποικιλία
 Η ρίγανη αναπτύσσ
είστράγγιση. Δεν
εδαφών, με καλή
στοιό σε θρεπτικά
ις
ναι φυτό απαιτητικ
έχει μικρές απαιτήσε
χεία, καθώς
τη
και κάλιο, με
σε άζωτο, φώσφορο εται στο τέλος
λίπανση να εφαρμόζ αρχές του χειέως τις
φθινοπώρου

Ο Ν. Καζαντζάκης μεταφράζει Δάντη

δευση, λίπανση κ.λπ.).

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 70% ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

είναι πάνω από
κιλό, προ0,7 ευρώ ανά
ν
κειμένου να καλυφθού
ής
οι δαπάνες παραγωγ
ς.
του προϊόντο
ποτί Οσο πιο συχνά
ιη
ζεται, τόσο μειώνετα
μώνα.
και
σε αιθέστην ξηρασία
περιεκτικότητα
νων
 Η ρίγανη αντέχει
ως ξηρικό
συμπεριλαμβανομέ
ριο έλαιο.
ανά στρέμμα,
, με
να καλλιεργηθεί
3
ι σε
από
μπορεί
του φυτωρίου
να κυμαίνεται
η παρατεταμένης
 Ο σπόρος σπέρνετα
και των δαπανών
τον μέσο όρο
είδος. Σε περίπτωσ
ο καπνός,
άνοιδρόγης να κυμαίσπορεία, όπως
την περίοδο της
την τιμή της ξηρής
όταν
έως 4%.
ξηρασίας, ιδίως
ρίγανης
αι είτε τέλη
α είναι
ευρώ έως 2,3 ευρώ
ή απόδοση της
που ετοιμάζετ
δύο ποτίσματ
νεται από 1,8
και
 Η οικονομικ
,
όταν η
ξης, ένα ή και
Αυγούή καλλιέργεια
υπερδιπλάσια
ας την απόδοση
Ιουλίου με αρχές
αφορά σε συμβατικ
βιοφτάνει να είναι
έσοωφέλιμα, αυξάνοντ
ρινή εγκαπρόκειται για
βιολογική. Τα
ι ιδιαίτερα η ποιόστου (φθινοπω
τα 5-6 ευρώ όταν
καλλιέργεια είναι
400
χωρίς να μειώνετα
μέσα Ιανουαεια.
ξεκινούν από
τάσταση), είτε
λογική καλλιέργ
δα ανά στρέμμα
ής ανέρυν τα
τητα.
Φεβρουαρίου
ικανοπαραγωγ
να ξεπεράσο
ρίου με αρχές
ειά της αποδίδει
 Το μέσο κόστος
Για να
ευρώ και μπορούν
αση). Η
είναι
 Η καλλιέργ
και μετά,
ευρώ το κιλό.
η καλλιέργεια
(ανοιξιάτικη εγκατάστ
το τρίτο έτος
χεται στα 1,04
η τιμή
1.000 ευρώ, όταν
ποιητικά από
σία ανάπτυη καλλιέργεια,
βιολογικά.
άριστη θερμοκρα
300 κιλά στο στρέμμα
είναι βιώσιμη
πιστοποιημένη
πρέπει να
φτάνοντας έως
νη.
ασης μίας φυπροϊόντος θα
ια είναι αρδευόμε
πώλησης του
 Το κόστος εγκατάστ στα 220 ευρώ
όταν η καλλιέργε
είναι
εκτιμάται
σε ριγανέλαιο
τείας ρίγανης
Η περιεκτικότητα
με
μέχρι και 7%,
δυνατόν να φτάσει

!

εμφανίζει
τικές ανάπτυξης
οιητικό το
Μεγάλες προοπ
ρίγανης. Ικανοπ
πλάσια
η καλλιέργεια της
παραγωγούς. Υπερδι ική
βιολογ
εισόδημα για τους
καλλιέργεια είναι
τα κέρδη όταν η

ΑΡΧΙΣΕ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ

Επιμήκυνση
των ομολόγων
στα 50 χρόνια
και σημαντική μείωση
των επιτοκίων δανεισμού
Προεξοφλείται η ελάφρυνση του χρέους και
αναμένεται η αναβάθμιση της οικονομίας από
τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης. »4-5

μετά το κραχ των ακινήτων
Ο

ι χαμηλές τιμές που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά ακινήτων δημιουργούν πρώτης τάξεως ευκαιρία για
αποδοτικές επενδύσεις. Σε 250.000 υπολογίζονται οι απούλητες κατοικίες. Η
μεγάλη προσφορά σε συνδυασμό με
την περιορισμένη ζήτηση αντισταθμίζουν τις επιπτώσεις από την υψηλή φορολόγηση. »38-41

Δυάρια ακόμη και
με 10.000 ευρώ στο
κέντρο της Αθήνας
Ο χάρτης με τις
πραγματικές τιμές σε
81 περιοχές της χώρας

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

με το ρήγμα λίγο
πριν από τιs κάλπεs

Ηφαίστειο
που βράζει
η Ανατολική
Ουκρανία

Αγεφύρωτες διαφορές εκδηλώθηκαν στη χθεσινή
μαραθώνια συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του
ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε αντιμέτωπος με
τον Παναγιώτη Λαφαζάνη για τους υποψηφίους του
ευρωψηφοδελτίου και την εναλλακτική πλατφόρμα
αποχώρησης από την Ευρωζώνη. »6-7

Εκπνέει το τελεσίγραφο του Κιέβου για τους
ένοπλους φιλορώσους.
Συνέρχεται το Συμβούλιο Ασφαλείας του
ΟΗΕ. »20, 37

ΣΧΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΡΙΖΑ
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚα

Μόνιμος πρωταθλητής
ο Θρύλος, έπεσαν
Αρης και Απόλλωνας

«Παντιέρα» Λαφαζάνη
για έξοδο από το ευρώ
 Πόλεμος με «βέτο»
για τους υποψηφίους
των ευρωεκλογών