Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
δευτερα
7 απριλιου 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9753

1,30€

www.ethnos.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΩΣ
ΚΑΙ ΤΟ 50% ΤΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
»49-52

€
Του χρηστου

Δευτερα2014

κέs
επαγγελματι

κολωνα

7 απριλιου
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ:

143

επιδοτήσεις για
καλλιέργεια
κηπευτικών
 Σελ. 2-3

δοσιακά
ελληνικά παρα ρο ράφι
τε
ποτά στο ψηλό

στα ράφια
ις καλύτερες θέσεις
καταστημάτων ελληνικών
των επιχειρήτων αλλά και
νται σε ξένες
σεων που βρίσκο
ικό
ί να δώσει το ελλην
αγορές μπορε
αλκοολούχα
οσιακά
σήμα στα παραδ
ποτά.
ρερακή, κρασί,
Τσίπουρο, ούζο,
παράάλλα ποτά που
τσίνα, λικέρ και
μπορούν να αμας
γονται στη χώρα
ας
σήμα ελληνικότητ
ποκτήσουν το
ανάρπαστα.
και να γίνουν
ααπόκτησης είναι
Η διαδικασία
λος απονομής του
πλή και ο φορέα
Χημείο του
ου είναι το Γενικό
γότυπ
Ανάια υπουργεία
Κράτους. Τα αρμόδ
εγκρίομικών έχουν
πτυξης και Οικον
οθέισμό με τις προϋπ
νει τον κανον
σήματου ελληνικού
σεις απονομής
ύν
ποτοποιοί μπορο
τος και οι μικροί
πλεένα συγκριτικό
να αποκτήσουν
των μεγάλων.
ονέκτημα έναντι
του
ις απονομής
Οι προϋποθέσε
ος στο αλκοολούχο
ελληνικού σήματ

Τ

γωγων
ομάδες πάρά

εις του
να με τις διατάξ
εκδοθεί σύμφω
ν. 2969/2001.
άρθρου 6 του
προς
συμμόρφωσης
 Τη βεβαίωση
αλκοοτού υπό αίτηση
τη νομοθεσία
προβλέπεται
, η οποία
λούχου ποτού
ράφου 5
εις της παραγ
από τις διατάξ
αριθ.
3 της υπ’
του άρθρ ου
ανα1 απόφασης
30/077/2131/201
ν, και
γού Οικονομικώ
πληρωτή υπουρ
εις που
θιστά τις δηλώσ
η οποία αντικα
α γ και δ
ι από τα εδάφι
προβλέποντα
υ 192
2 του άρθρο
της παραγράφου

Αντίστροφη μέτρηση για επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές
του ν. 4072/2012.
στο επου προβλέπεται
υ
 Τη δήλωση
ράφου 2 του άρθρο
δάφιο ε της παραγ
2012.
192 του ν. 4072/
ή Υπηρεσία υποΗ αρμόδια Χημικ
μαζί με την εισήι τα στοιχεία,
βάλλε
λης,
Διεύθυνση Αλκοό
γησή της, στη
Οίνου, Ζύθου
Ποτών,
Αλκοολούχων
υ του Κράτους.
του Γενικού Χημείο λης, ΑλκοολούΗ Διεύθυνση Αλκοό
ύ
, Ζύθου του Γενικο
χων Ποτών, Οίνου
υνη
υς είναι υπεύθ
Χημείου του Κράτο
ίων στο
ριση των στοιχε
για την καταχώ
που
ο. Τα στοιχεία
Ηλεκτρονικό Μητρώ
μηονικό
αι στο ηλεκτρ
καταχωρίζοντ

ΣΤΟΙΧΗΜΑ
και ψήφος εμπιστοσύνης

ποτό είναι:
ται και να εμφια
 να παρασκευάζε
Ελλάδας
των ορίων της
λώνεται εντός
ς κατά νόμο ποτοαπό εγκεκριμένου
ποιούς,
τις διατάξεις
σύμφωνο με
 να είναι
ς νομοκαι της εθνική
της ενωσιακής
ποτά.
αλκοολούχα
θεσίας για τα
ποτά που φέΓια τα αλκοολούχα
ένδειξη
ς γεωγραφική
ρουν νομίμω
ή σε
στην Ελλάδα
ς
που αναφέρεται
ν οι προϋποθέσει
περιοχή της ισχύου
υι από την οικεία
που προβλέποντα
αμε την οποία
ική απόφαση,
πουργ
αφική
η εν λόγω γεωγρ
ναγνωρίζεται
ι οι όροι
καθορίζοντα
ένδειξη ή/και

χρήσης της.
υ του
μής και Ελέγχο
Φορέας Απονο
λούχα ποτά ορίζεύ
Σήματος στα αλκοο
νση του Γενικο
ται η Γενική Διεύθυ (ΓΧΚ).
υς
Χημείου του Κράτο
τη χοπου επιθυμεί
Ο ποτοποιός
ος για συγκεκριμέρήγηση του Σήματ
λλει σχετική
του υποβά
νο/α προϊόντα
εις του
να με τις διατάξ
αίτηση σύμφω
2012 στη
του ν. 4072/
άρθρου 192
εύει το
σία που εποπτ
Χημική Υπηρε
ποπαράγεται το
ποτοποιείο, όπου
τό.

ει:
πρέπει να περιέχ
Η αίτησή του
ονομαά πρόσωπα, το
 Για τα φυσικ
τη διεύεπάγγελμα και
τεπώνυμο, το
τος. Για τα νομικά
θυνση του αιτούν
μία
μορφή, την επωνυ
πρόσωπα, τη
, καθώς
τικό τίτλο αυτών
και τον διακρι

και την έδρα.
έχει
οιού, η οποία
 Την άδεια ποτοπ

ΝΕΑ ΗΤΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΡΥΛΟ

Τοπιο στην
ομιχλη για
τον μιτσελ
Πέμπτη ήττα (2-0 από τον ΠΑΣ
Γιάννινα) στα τελευταία εννέα ματς
για την ομάδα του Ισπανού τεχνικού.
ΓΑΛΛΟΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ

Μανιφέστο
κατά της
λιτότητας

Ειδικές επιδοτήσεις
σε ομάδες αγροτών

!

ποτά που παρά
ίνα, λικέρ και άλλα α ελληνικότητας
, ρακή, κρασί, ρετσ
το σήμ
Τσίπουρο, ούζο
να αποκτήσουν
α μας μπορούν
γονται στη χώρ παστα
και να γίνουν ανάρ

τρώο είναι:
πώλησης,
 η επωνυμία
ονομασία,
 η εμπορική
σηματικές ενδείξεις
 άλλες διακρι
ποτού,
ταυτότητα του
ντικές για την
,
αλκοολικός τίτλος
ο
ία του παραγωγού
 τα πλήρη στοιχε
φυσικού
τεπώνυμο
ποτοποιού (ονομα
ύ προεπωνυμία νομικο
προσώπου ή
υφίστατικός τίτλος, εάν
ία
σώπου, διακρι
νση και στοιχε
ται, πλήρης διεύθυ
ονι- τηλέφωνο, ηλεκτρ
επικοινωνίας
φαξ),
,
κή διεύθυνση,
ία της επιχείρησης
 τα πλήρη στοιχε
εται
της οποίας παράγ
για λογαριασμό
ποτό.
ύ
το αλκοολούχο
ληςτου Γενικο
Η Διεύθυνση Αλκοό
διυς χορηγεί στον
Χημείου του Κράτο
καταος βεβαίωση
καιούχο του Σήματ
ο Ελρονικό Μητρώ
χώρισης στο Ηλεκτ
τις
σύμφωνα με
ν Προϊόντων,
ληνικώ
του ν.
άρθρου 191
διατάξεις του
4072/2012.

Ανοίγει το βιβλίο προσφορών για ομόλογα
τουλάχιστον 2 δισ. €
Μέρκελ: Είμαι ευχαριστημένη που η Ελλάδα
παρέμεινε στο ευρώ,
είμαστε στο πλάι της

Ο

ρόσημο στην πορεία για τη σταδιακή αποδέσμευση από το Μνημόνιο
αποτελεί η επί θύραις έκδοση ομολόγου του ελληνικού Δημοσίου. Τερματίζεται ο τετραετής αποκλεισμός από τις διεθνείς χρηματαγορές. Στόχος είναι
να αντληθούν τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ. Εντονο ενδιαφέρον εκδηλώνεται από
τους μεγάλους επενδυτικούς οίκους. »4-9

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Επιχείρηση - έξοδος
από τον εφιάλτη
Μπαλτάκου
Οπλο αποτελούν οι επιτυχίες
στο οικονομικό μέτωπο.
ΕY. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Η Χρυσή Αυγή είναι
εγκληματική συμμορία εν λειτουργία...
Είχε εγκαίρως ειδοποιήσει για
τη στάση του Τ. Μπαλτάκου.

»20, 37

Νίκος Καζαντζάκης
KAΘΕ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΖΙ
ΜΕ ΤΟ

ΑΠΕΙΛΕΣ ΑΠΟ ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΕΣ
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

Ποιους υποψηφίους
κατεβάζει το Ποτάμι
Γιώργος Γραμματικάκης και Μίλτος
Κύρκος στο ευρωψηφοδέλτιο. »16

νεα φασιστικη επιθεση
κατα του κκε στο περαμα
Στο νεοναζιστικό παραλήρημά του ο υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Περικλής
Μουλιανάκης μίλησε για «λακέδες του ΠΑΜΕ» που «θα εξαφανιστούν». »10-11

Αυτή την
Κυριακή:
Ο Νίκος
Καζαντζάκης
μεταφράζει
Δάντη

Η Θεία Κωμωδία
ΤΟΜΟΣ Α'