Πρωτοσέλιδο Έθνος:Recognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9750

1,30€

www.ethnos.gr

ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΙΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ

Συντάξεις
3 απριλιου 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 158

Οι αλλαγές για εφάπαξ,
επικουρικές, μερίσματα
»49-52

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΟΚ 2-1

Πότε δικαιούνται
σύνταξη τα παιδιά
ασφαλισμένων

Στην Τούμπα θα
κριθεί η πρόκριση
για τον τελικό »25, 26

κοκκαλιαρη
ΡεποΡτάζ κατερινα
αδικαιούνται τα παιδιά των
ύνταξη υπό προϋποθέσεις
«ταχύτητες» ισχύουν
σφαλισμένων, ενώ διαφορετικές
στο Δημόσιο. Στα ασφαλιστικά
για τις άγαμες θυγατέρες
συνταξιούσε περίπτωση θανάτου του
ταμεία προβλέπεται πως
ολόκληρη τη
να πάρουν τμήμα ή και
χου τα παιδιά μπορούν
κριτήρια.
συγκεκριμένα ηλικιακά
σε
σύνταξη εφόσον πληρούν
-εφόσον ζει ο έτερος γονέαςΤο καταβαλλόμενο ποσό
σύνταξης. Σε
στο 25% με 30% της
γενικές γραμμές ανέρχεται
σύζυγος,
υπάρχει επιζών γονέας ή
ασθέπερίπτωση πάντως που δεν
λόγω θανάτου από κοινή
σύνολο της σύνταξης.
που απαιτούνται για σύνταξη
στα
τότε το τέκνο λαμβάνει το
τη «μεταφορά» της σύνταξης
τη συνεια.
Αναγκαία προϋπόθεση για
των 18
ισχύουν στο Δημόσιο για
παντρευτεί και να είναι κάτω
Διαφορετικές «ταχύτητες»
έτος πρότέκνα είναι να μην έχουν
θυγατέρων ανάλογα με το
του ορίου ηλικίας). Σε περίπτωση
νταξιοδότηση των άγαμων
μετά το
το 24ο
ετών (μέχρι τη συμπλήρωση
υ. Συγκεκριμένα για τους
η σύνταξη χορηγείται μέχρι
σληψης του ασφαλισμένο
που τα παιδιά σπουδάζουν
οι προϋποθέσεις για τη χορήγηνωρίτερα τις σπουδές).
1983 προσληφθέντες πατέρες
έτος (εκτός αν τελειώσουν
ανιίδιες:
πως σε περίπτωση
ση σύνταξης στα τέκνα είναι
Εδώ πρέπει να σημειωθεί
της ηλικίας
σύνταξη μέχρι το 18ο έτος
η σύνταξη συνεχίζεται και
ανί Τα τέκνα δικαιούνται
κανότητας των παιδιών
του εάν είναι άγαμα και
αν σπουδάζουν ή όχι
τους ή και μετά τη συμπλήρωσή και άνω.
μετά το 18ο έτος ανεξάρτητα
50%
από το ΚΕΠΑ).
σχοκανα για εργασία με ποσοστό
(χρειάζεται απόφαση αναπηρίας
σε ανώτερες ή ανώτατες
περίπτωση θανάτου
 Σε περίπτωση που σπουδάζουν για όσα χρόνια προβλέπεΜε βάση τη νομοθεσία στην
ή αναπηρίας στα τέκνα
λές η συνταξιοδότηση παρατείνεται η κατά ένα έτος εφόσον
συνταξιούχου λόγω γήρατος
προσαυξημέν
σύνταξης που αντιστοιχεί
του
ται για την κάθε σχολή
του απονέμεται ποσοστό
θανάτου του
πάντως όχι μετά τη συμπλήρωση
παροχή που ως την ημερομηνία
συνεχίζεται η φοίτηση και
στην
σύνταξη δικαιούνται τα
ση
24ου.
ελάμβανε. Επιπρόσθετα
σε δημόσιο ΙΕΚ η συνταξιοδότη έθανάτου ασφαλισμέ Σε περίπτωση φοίτησης
τέκνα και στην περίπτωση
του 22ου
:
μέχρι τη συμπλήρωση
παρατείνεται ανάλογα,
νου με τις παρακάτω προϋποθέσεις
ο θανών 4.500
 Εφόσον είχε συμπληρώσει
τους.
δεν έχουν δικαίωμα συνταξιοδόημέρες ασφάλισης
 Οι διαζευγμένες θυγατέρες
1.500 ημέΕφόσον είχε συμπληρώσει

τησης.
εφόσον
300 τουλάγια τις άγαμες θυγατέρες
ρες ασφάλισης από τις οποίες
Ειδικές διατάξεις ισχύουν
31 Δεκεμβρίου 1982 και
τον θάνατην τελευταία 5ετία πριν
τους είχε προσληφθεί μέχρι
χιστον
ο πατέρας
:
τό του
πληρούν τις εξής προϋποθέσεις
300 ημέτο 50ό έτος την 31η Δεκεμβρίου
 Εφόσον είχε συμπληρώσει
 Να έχουν συμπληρώσει
1960.
γεννηθεί μέχρι και το έτος
ρες ασφάλισης και δεν είχε
2010, δηλαδή να έχουν
ή τον ευρύΟι ηεισόδημα από το Δημόσιο
συμπληρώσει το 21ο έτος.
 Να μην έχουν μηνιαίο
120
από το κατώτατο όριο σύνταμέρες αυτές αυξάνονται κατά
τερο δημόσιο τομέα μεγαλύτερο ευρώ τον μήνα).
μέχρι
364,45
κάθε έτος μετά το 21ο και
άλξης του Δημοσίου (σήμερα
εισόδημα από οποιαδήποτε
τη συμπλήρωση 4.200 ημερών
 Να μην έχουν φορολογητέο
κατώτατο παραπάνω καθοριζόμενο
έτος. Προσοχή, οι 300
στο 54ο
λη πηγή μεγαλύτερο από
βάση.
ημέρες πρέπει να έχουν συμπλητο όριο αναγόμενο σε ετήσια
ασφαλιπριν τον θάσύνταξη και να μην έχουν
ρωθεί την τελευταία
 Να μη λαμβάνουν άλλη
οργανισμό για επαρκή χρόνατο 5ετία.
σθεί σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό συνταξιοδότησης.
δικαίωμα
Σε περίπτωση που ο θάνατος
ονο ώστε να θεμελιώνουν
σε ερτο διπλάσιο του κατώτατου
του ασφαλισμένου οφείλεται ή α Η σύνταξη να μην υπερβαίνει
ευρώ τον μήνα). Το δι(728,90
γατικό ατύχημα ή σε επαγγελματικ
κατά
ρίου σύνταξης του Δημοσίου
ί μόνο στην περίπτωση
σύνταξη, αρκεί
σθένεια τα τέκνα δικαιούνται
καίωμα μπορεί να ενεργοποιηθε
πριν το
προϋποθέσεις.
του πατέρα έχει συντελεστεί
απλή ασφάλιση χωρίς χρονικές εκτός εργατην οποία η πρόσληψη
του σχετικού
ατύχημα
κατά συνέπεια η γέννηση
1983 ενώ ο θάνατος και
Σε περίπτωση θανάτου από
του 2010.
σύνταξη εφόσον ο ασφαλιδικαιώματος μέχρι τον Ιούλιο
σίας τα τέκνα δικαιούνται
τις μισές ημέρες από αυτές
σμένος είχε συμπληρώσει

Σ

Διαφορετικές «ταχύτητες»
ισχύουν στο Δημόσιο
για τις άγαμες θυγατέρες

εξαλλοσ ο ΣΑΜΑΡΑσ - τον πεταξε εξω απο την κυβερνηση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Υποχρεωτικές
οι μετακινήσεις
στο Δημόσιο
Οι κενές θέσεις θα καλύπτονται με διαδικασία
εποπτευόμενη από το ΑΣΕΠ. »18

γαλλια

Η επιστροφή
της Σεγκολέν
Ανέλαβε υπουργός Οικολογίας και Ενέργειας στη
νέα κυβέρνηση. »22-23

ΜΑΥΡΗΜπαλτάκο
ΑΥΓΗ
για τον Τάκη
Μ

ε συνοπτικές διαδικασίες αποπέμφθηκε ο
γενικός γραμματέας του
Υπουργικού Συμβουλίου Τάκης Μπαλτάκος μετά τη δημοσιοποίηση εμπρηστικού
διαλόγου του με τον Ηλία
Κασιδιάρη. Εμφανίστηκε να
υποστηρίζει ότι δεν στοιχειοθετείται η ποινική δίωξη
στελεχών της Χρυσής Αυγής
και ότι πρόκειται για πλεκτάνη που αποσκοπεί στην εκλογική ενίσχυση της ΝΔ. Ανέμειξε υπουργούς και εισαγγελικό λειτουργό. »4-7

Οργή στο Μαξίμου
για το βρώμικο παιχνίδι
με τη Χρυσή Αυγή

Φόβος για νέα βίντεο Θλιβερό επεισόδιο και
με τον υιό Μπαλτάκου

Ο σκοτεινός ρόλος ενός μυστικοσυμβούλου
που φλέρταρε διαρκώς με την ακροδεξιά

Νίκος Καζαντζάκης
Aνάχωμα για τη
λήψη νέου δανείου
τα 11 δισ. του ΤΧΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΙΝΤΙΑΝΑ ΤΖΟΟΥΝΣ

Ο «φωτογράφος»
του Μ. Αλεξάνδρου
Μοναδικής αξίας νόμισμα με απεικόνιση του
Μεγάλου Αλεξάνδρου εντόπισε στο Αφγανιστάν ο Οσμουντ Μποπεράτσι. »38-39

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ

Μειώσεις φόρων φέρνει
το πλεόνασμα του 2014
Πλεόνασμα άνω των 2,7 δισ. ευρώ θα φέρει μείωση των φορολογικών συντελεστών. Ηδη βρίσκεται στο επίπεδο των 2 δισ. »8-9

KAΘΕ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΖΙ
ΜΕ ΤΟ

Αυτή την
Κυριακή:
Ο Νίκος
Καζαντζάκης
μεταφράζει
Μακιαβέλλι

Ο Ηγεμόνας