Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
δευτερα
31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9747

1,30€

www.ethnos.gr

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Ερχεται «κούρεμα» στα κόκκινα
δάνεια των
επιχειρήσεων
»49-52

€

ΔΕυτΕρα2014
Ιου

κέs
επαγγελματι
31 Μαρτ

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ:

γΕώργου
Της Εφης Καρα

«Κ

καούρεμα» στα
θυστ ερού μενα
δάνεια των επιχει
υν
ρήσεων φέρνο
α Δεοσεις του Κώδικ
οι νέες ρυθμί
ζών - δανειοληντολογίας τραπε

142

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Αρωμα...
κέρδους
από 4 φυτά
 Σελ. 2-3

μα» στα
Ερχεται «κούρε ήσεων
ειρ
δάνεια των επιχ

ς
πτών.
μία από τις λύσει
Συγκεκριμένα
προέτησης που
οριστικής διευθ
ίας
κας Δεοντολογ
τείνει ο Κώδι
ιού
ατάσταση παλα
είναι η αντικ
τερου υποου με νέο, μικρό
δανεί
λοίπου.
λόγια σημαίνει
Αυτό με απλά
ώστε ο
της οφειλής,
«κούρεμα»
να απονα μπορέσει
δανειολήπτης
.
υπόλοιπο ποσό
πληρώσει το
ζικά στελέχη
Μάλιστα τα τραπε
«ακραίες
πως σε
παραδέχονται
ολήπτης
όπου ο δανει
περιπτώσεις,
περιουσία,
άλλη ακίνητη
δεν έχει
σηέχει απολέσει
και παράλληλα
ειτου διαθέσιμου
μαντικό μέρος
(μείωση του τζίρου
σοδήματός του»
χει το ενδεχόμενο
του κ.λπ.), υπάρ
οφειλής. Πληέματος» της
«κουρ
εί
έρουν ότι μπορ
ροφορίες αναφ
εμα»
εις το «κούρ
υπό προϋποθέσ
το 25% της οφεινα φτάσει μέχρι
νεθα περιλαμβά
λής. Και σ΄ αυτό
των
λαιοποίηση
ται και η κεφα
ν τόκων.
καθυστερούμενω σημειώσουμε
να
Θα πρέπει εδώ
των
ος ο αριθμός
πως είναι μεγάλ
τιών
επιχειρημα
μικρομεσαίων
κ.
χνες, αγρότες
(έμποροι, βιοτέ
ου να
ι προκειμέν
λπ.), οι οποίο
ν υποθήν έβαλα
χρηματοδοτηθού
επίσης
τους, τα οποία
κη τα σπίτια
δάνειο.
αποκτήσει με
είχαν
ικής διευθέτηΣτις λύσεις οριστ
εξής
ται ακόμα οι
σης προβλέπον

(και
καθυστέρηση
βρίσκεται σε
όμεεμπεριέχει ενδεχ
αυτή η λύση
οφεις» μέρους της
νο «κουρέματο
λής).
ςή
Πληρωμής δόση
 Αναβολή

ΝΕΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Τα αρωματικά φυτά
φέρνουν καλά κέρδη

δόσεων.
σεοίηση καθυστερή
 Κεφαλαιοπ
ων.
λέπεται:
Και ακόμα προβ
ή
η του επιτοκίου
 Μόνιμη μείωσ
. Σήύ περιθωρίου
του συμβατικο
ια
ιρηματικά δάνε
μερα τα επιχε
τάξης του 8%.
επιτόκια της
έχουν
μπορεί
η το επιτόκιο
Με τη μείωσ
δα
ει π.χ. στα επίπε
να υποχωρήσ
έτσι
5%, μειώνοντας
του 4,5% με
.
τη μηνιαία δόση
επιτοκίου (για
 Αλλαγή τύπου
νο σε
από κυμαινόμε
παράδειγμα
αντίστροφο).
σταθερό ή το
αποτης διάρκειας
 Παράταση
πληρωμής.
από τον
εξασφάλιση
 Πρόσθετη
μιας
στο πλαίσιο
δανειολήπτη,
σης. Δηλας ρύθμι
ευρύτερης λύση
άλλα περιουσιδή να προσφέρει
εγγύηση.
στοιχεία ως
ακά
ση επιή αναδιάρθρω
 Λειτουργικ

ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΡΙΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟ ΚΑΙ ΤΣΙΠΡΑ

ΤΟ ΛΑΘΟΣ

χείρησης.
α για
ιρηματικά δάνει
Αφορά επιχε
κληιρηματίας θα
τα οποία ο επιχε
ει σε περικοπές
θεί να προχωρήσ
ργίας
κόστους λειτου
δαπανών και
ς του.
της επιχείρησή
ει η επιχείρηση
 Να ανταλλάξ
ζας
είσοδο της τράπε
χρέος με την
μετορώνει
ποσοστό του
ι και να ενημε
σε αντίστοιχο
που συνεργάζετα
λαίου.
ρυθμίσεις:
με την τράπεζα
σε άλτου
ι
χικού της κεφα
ή επικοινωνία
του δανείου
οικονομικών
ολήπτης πρέπε
βρίσκεται σε συνεχ
 Μεταβίβαση
του
καλύτερο- των
Γι' αυτό ο δανει
ς θα πρέπει να
ινωδή μεταφορά
ο είτε προς το
Ο δανειολήπτη
τράπεζα. Δηλα
το δυσμενέστερ
σε συνεχή επικο
λη
προς
να βρίσκεται
γάτράπεζα, με νέους για τυχόν μεταβολές -είτε
κατά τη
ζα που συνερ
δανείου σε άλλη
μόνο τόκων
κιο, η
νία με την τράπε
 Πληρωμή
είναι το επιτό
ρώνει για τυχόν
όρους όπως
γπρόθεσμης περιό
ζεται και να ενημε
μής, η εμπρά
ενέδιάρκεια βραχυ
ληρω
της διπρος το δυσμ
διάρκεια αποπ
κό διάστημα
μεταβολές -είτε
των
.
δου. Το χρονι
μεταξύ
το καλύτεροματη εξασφάλιση
συμφωνείται
δανείου
στερο είτε προς
ευκόλυνσης
ζας,
αση παλαιού
του.
 Αντικατάστ
τη και της τράπε
οίπου
οικονομικών
του δανειολήπ
τερου υπολ
εί να
ι ανακριβή στοιμε νέο, μικρό
έτης να μπορ
έμαΕπίσης αν δώσε
ύψος
όμενο «κουρ
ώστε ο οφειλ
του.
ζα, π.χ. για το
(δηλαδή το ενδεχ
μηνιαία δόση
έραμε
χεία στην τράπε
εξυπηρετεί τη
έσεων,
ής που αναφ
ρεοτου καταθ
τος» της οφειλ
καταβολή τοκοχ
των τραπεζικών
 Μειωμένη
εια
ζα να
εί να προχωρήσει
παραπάνω).
στο
ς κατά τη διάρκ
με την τράπε
η τράπεζα μπορ
τραλυτικής δόση
σε εκκαθάριση
συνεννόηση
ρυθμίσεποσού από τον
εξαπεριόδου.
 Διαχείριση
διαδικασε μία σειρά
σε κατάσχεση
ρευστοποίησης
βραχυπρόθεσμης
πτωχευτικής
προχωρήσει
τεί
ες πέραν της
ριασμό.
πλαίσιο της
χάριτος.
ο του να κατασ
πεζικό του λογα
 Περίοδος
που
ων ώστε το δάνει
ς αυσφαλίσεων.
σίας.
ων
η του υπολοίπου
τις λύσεις
ρο. Στις λύσει
 Τακτοποίησ
ση Εξασφαλίσε
σο, πριν από
και πάλι ενήμε
Ωστό
εξής:
ο Ρευστοποίη
νονται και τα
έτησης, ο δανει
η της απαίτησης
τές περιλαμβά
οριστικής διευθ
την ικανοποίησ
εί σε
για
ιρηματίας μπορ
Και τέλος
λήπτης- επιχε
του ιδρύματος.
εικαι νομικές Ενέργ
 Δικαστικές

!

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΟΚ

ΝΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ
ΜΥΑΛΟ ΣΤΟ
ΚΥΠΕΛΛΟ
Τον μεθαυριανό πρώτο ημιτελικό
στο Καραϊσκάκη σκέφτονταν οι
«ερυθρόλευκοι» και ο «Δικέφαλος».
Β. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

Πρόταση
για δήμαρχος
του Πειραιά

ν» δανείων με
η των «κόκκινω
Η αντικατάστασ
μία από τις λύυπολοίπου είναι
είνει ο νέος
νέα, μικρότερου
θέτησης που προτ ιοληπτών
σεις οριστικής διευ
τραπεζών - δανε
ικας Δεοντολογίας
Κώδ

Στο κενό η διπλή πρόταση
δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή
ΧΘΕΣ ΤΗ ΝΥΧΤΑ

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ
ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ

Υπονομεύει την
αξιοπιστία της
χώρας ο ΣΥΡΙΖΑ

ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑΣ

Ο Στουρνάρας βάζει
την οικονομία πιο
βαθιά στον τάφο

ΕΥ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Απαράδεκτη και
αντισυνταγματική
η πρόταση μομφής

ΜΕ ΑΠΡΟΟΠΤΑ ΤΟ
ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Η πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εναντίον του υπουργού Οικονομικών συσπείρωσε την πλειοψηφία. Χωρίς
απήχηση έμεινε και η πρόταση μομφής στον πρόεδρο της Βουλής. »4-9

Αιφνίδιο θερμό επεισόδιο με τον Γ. Παπανδρέου. Σκληρή
αποδοκιμασία από το ΠΑΣΟΚ  Διαγραφή Νικήτα από ΝΔ

Νίκος Καζαντζάκης
KAΘΕ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΖΙ
ΜΕ ΤΟ

δημοτικεσ
εκλογεσ

ΕΡΕΥΝΑ

Τα λιμάνια
της αγωνίας
Χρονίζουσες ελλείψεις αναδύονται
με το ατύχημα του «Louis Olympia».

»17

Σαρωτική
νίκη
Ερντογάν
Ενισχυμένος βγαίνει από τις κάλπες ο Ταγίπ Ερντογάν. Η άνευ προηγουμένου αντιπαράθεση σφραγίστηκε με 8 νεκρούς σε ένοπλες οδομαχίες. »20, 37

ΓΑΛΛΙΑ

Καλπάζει
η Λεπέν
Επικρατούν οι υποψήφιοί της σε τουλάχιστον 10 δήμους.

»38-39

Αυτή την
Κυριακή

Ο Ηγεμόνας