Πρωτοσέλιδο Kontra News:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
21-03-14 sel 01_Layout 1 20/3/2014 11:02 μμ Page 1

ΠΕΤΑΝΕ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΜΑΣ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ

Σε λίγο όλα τα ψάρια που θα τρώμε θα είναι μολυσμένα με ραδιενέργεια
ΕΞΕΔΟΘΗ ΔΙΕΘΝΕΣ
ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ
ΓΙΑ 2 ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ
ΠΟΥ ΞΕΠΛΕΝΑΝ
ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ
ΣΕΛ. 3

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 • Ετος 2ο • Φύλλο 113 • 0.50 € • e-mail: [email protected] • twitter: @kontra_news

Nα ακυρωθεί η πώληση του «Αστέρα» και η αγορά της πολυκατοικίας
στην Κωνσταντινούπολη, για να μην μας πιάσουν πάλι κορόιδα

ΤΑ ΕΔΩΣΕ ΟΛΑ
ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ
Ο ΤΟΥΡΚΟΛΙΑΣ!

ΣΚΑΝΔΑΛΟ: Δώσανε άδεια στους Τούρκους να φτιάξουν σε 40.000 τ.μ. πανάκριβες
βίλες στον Αστέρα Βουλιαγμένης, αντί των 8.600 τ.μ. που προέβλεπε ο νόμος
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ

Aφού πάμε καλά
κ. Σαμαρά ελάτε να…
αλλάξουμε θέσεις!
• Να­μπούμε­εμείς­–­ο­Λαός­–
στις­θέσεις­σας­και­να­έρθετε
εσείς­που­μας­μπλέξατε,­στη
δική­μας­θέση,­για­να­δούμε
πώς­θα­τα­βγάλετε­πέρα…
ΠΟΛΥ­θα­θέλαμε,­ο­Σαμαράς­να­είχε­μια
μικρή­βιοτεχνία,­ο­Βενιζέλος­ένα­συνοικιακό­μπακάλικο,­ο­Στουρνάρας­ένα­μαγαζί­ για­ παπούτσια­ στην­ αγορά.­ Οι
υπουργοί,­άλλος­να­είχε­χασάπικο,­άλλος
να­είχε­μανάβικο,­άλλος­ταβέρνα,­άλλος
ψαράδικο,­ άλλος­ τυροπιτάδικο,­ άλλος
καφέ­–­μπαρ,­άλλος­καφενέ­σε­κάποια
επαρχιακή­πόλη,­άλλος­να­ήταν­αγρότης,
άλλος­να­μάζευε­ελιές­και­πορτοκάλια!
Οι­βουλευτές­που­ψήφισαν­το­μνημόνιο
να­ ήταν…­ σκουπιδιαράδες­ οι­ μισοί­ να
είχαν­απολυθεί­από­τη­δουλειά­τους.
Οι­διάφοροι­τραπεζίτες­να­ήταν­φύλακες
σε­σχολεία,­ο­Διοικητής­του­ΟΤΕ­να­είχε
σουβλατζίδικο,­ο­Διοικητής­του­ΟΣΕ­να
νοίκιαζε­ μηχανάκια,­ ο­ Διοικητής­ του
ΤΕΒΕ­να­ήταν­νυκτοφύλακας,­ο­Δήμαρχος­ να­ ήταν­ σεκιουριτάς,­ ο­ Πρόεδρος
της­Βουλής,­καθηγητής­γυμναστικής­σε
νυκτερινό­ Γυμνάσιο­ και­ όλοι­ οι­ άλλοι
που­μας­κυβερνάνε­από­τις­μεγάλες­καρέκλες­να­ήταν­δημοσιοϋπαλληλάκια­με
3-4­παιδιά­ο­καθένας,­με­άνεργη­γυναίκα
και­χωρίς­σύνταξη­και­φάρμακα­τα­πεθερικά­τους,­για­να­βλέπαμε­αν­θα­τολμούσαν,­όλοι­αυτοί­οι­κύριοι­να­μας­λέγανε
τις­ ΠΑΡΛΑΠΙΠΕΣ­ που­ μας­ λένε­ τώρα,
ότι­τάχατες­πάμε­καλά­και­ότι­όπου­να
΄ναι­φθάνει­η…­ανάπτυξη­και­σε­λίγο­θα
τρώμε­όλοι­με­χρυσά­κουτάλια!!!

Η

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ Τουρκολιά
από­ τη­ διοίκηση­ της
Εθνικής­Τραπέζης­είναι
πλέον­μονόδρομος­μετά­τις­διαστάσεις,­πολιτικές­και­ποινικές
που­λαμβάνει­το­κορυφαίο­σκάνδαλο­με­την­αγορά­της­περιβόητης­
πολυκατοικίας­
στην
Κωνσταντινούπολη­ με­ το­ εξωφρενικό­τίμημα­των­τριακοσίων
εκατομμυρίων­ευρώ.
Η­διαχείριση­της­θυγατρικής­της
ΕΤΕ­Finansbank­από­τον­κ.­Τουρκολιά­συνιστά­έτσι­κι­αλλιώς­ένα
διαρκές­ τραπεζικό­ σκάνδαλο,
που­παραβιάζει­κάθε­έννοια­νομιμότητας­και­προκαλεί­στην­κυριολεξία­τους­Έλληνες­φορολογούμενους­ που­ βλέπουν­ το
μόχθο­ τους­ να­ επενδύεται­ σε
γυάλινες­ πολυκατοικίες­ μιας
χώρας­με­την­οποία­δεν­έχουμε
τις­καλλίτερες­σχέσεις­ενώ­προηγήθηκε­το­ξεπούλημα­σε­εξευτελιστική­ τιμή­ του­ Αστέρα
Βουλιαγμένης­που­θεωρείται­το
ακριβότερο­φιλέτο­της­Ευρώπης,
πάλι­σε­Τούρκο­επιχειρηματία.
Η­ αγορά­ του­ περιβόητου­ πύργου­ είναι­ ύποπτη­ και­ σκανδαλώδης­και­οι­εμπλεκόμενοι­στη
σκοτεινή­ αυτή­ συναλλαγή­ θα
πρέπει­ να­ λογοδοτήσουν­ στη Το ωραιότερο κομμάτι γης στον κόσμο, την χερσόνησο της Βουλιαγμένης, ο Πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας ξεΔικαιοσύνη. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 7 πούλησε στους Τούρκους έναντι εξευτελιστικού τιμήματος, προκαλώντας την οργή και την αγανάκτηση των Ελλήνων.

aΤροπολογία-« ρου­ ­
σφέτι»­ έκανε­ δεκτή­ ο
υπουργός­Εσωτερικών
ΣΕΛ. 5

Στο Ντουμπάι
για... video games
και εκπαίδευση
ο Γ. Παπανδρέου
ΣΕΛ. 8

Πρωτοφανείς
και περίεργες
μεθοδεύσεις στην
Κοινωνία της
Πληροφορίας Α.Ε.
ΣΕΛ. 5

Οι σπείρες των
τσιγγάνων που
γδύνουν τα πάντα
για το xαλκό
ΣΕΛ. 5

Νέο­τελεσίγραφο­των­δανειστών­που­επιβεβαιώνει­τις­αποκαλύψεις­της­«Kontranews»

Τρόικα: Βγάλτε τα σπίτια στο σφυρί για να σώσετε τις τράπεζες
a Mε ποιον τρόπο θα μας πάρουν και τις καταθέσεις

Ε

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 7

Και οι βιομήχανοι
παραδέχονται
πως γίναμε το
πειραματόζωο των
Βρυξελλών ΣΕΛ. 8

Απίστευτο:
Οι βουλευτές
αξιολογούν τους
υπαλλήλους τους

Αδιαφορούν προκλητικά
οι τροϊκανοί για τα εκατομμύρια
των Ελλήνων που κινδυνεύουν
να μείνουν στο δρόμο

ΝΤΟΛΗ στην­κυβέρνηση­να
προχωρήσει­άμεσα­τις­διαδικασίες­των­πλειστηριασμών,
δίνουν­τα­κοράκια­των­δανειστών,
αδιαφορώντας­για­τα­εκατομμύρια
των­Eλλήνων­που­κινδυνεύουν­να
μείνουν­άστεγοι­και­άφραγκοι­στο
δρόμο.­ Αυτό­ τουλάχιστον­ προκύπτει­ από­ τις­ ρητές­ αναφορές­ του
κοινού­ανακοινωθέντος­που­εξέδωσαν­ Κομισιόν,­ ΔΝΤ­ και­ ΕΚΤ.­ Οι
τροϊκανοί­ στην­ ανακοίνωσή­ τους,
αναφέρουν­ότι­υπάρχουν­ανοδικοί
κίνδυνοι­όσον­αφορά­στις­εκτιμήσεις­κεφαλαιακών­αναγκών,­ιδίως
αν­οι­ελληνικές­αρχές­και­οι­τράπε-

ζες­δεν­αντιμετωπίσουν­ταχέως­και
αποτελεσματικά­το­υψηλό­επίπεδο
των­μη­εξυπηρετούμενων­δανείων.
Όπως­ επισημαίνουν,­ η­ Τράπεζα
της­Ελλάδας,­πρέπει­να­παραμείνει
σε­ εγρήγορση­ όσον­ αφορά­ στην
εποπτεία­που­ασκεί­στο­τραπεζικό
σύστημα­και­να­απαιτήσει­σθεναρά
από­τις­τράπεζες­να­μετατρέψουν
γρήγορα­τα­μεγάλα­αποθέματα­των
προβληματικών­
περιουσιακών
τους­στοιχείων.­
Στην­πραγματικότητα,­η­βόμβα­των
τοκογλύφων­ επιβεβαιώνει­ σειρά
αποκαλύψεων­ της­ «Kontranews»,
για­ τις­ απαιτήσεις­ των­ δανειστών

σε­ότι­αφορά­τα­κόκκινα­δάνεια.­Η
εφημερίδα­μας­είχε­επισημάνει­εδώ
και­ καιρό­ τις­ διεργασίες­ στο­ μέτωπο­της­διαχείρισης­του­ιδιωτικού
χρέους­και­όλες­τις­σχετικές­επαφές­που­υπήρξαν­μεταξύ­κυβέρνησης­και­δανειστών.­
«Οι­ ελληνικές­ αρχές­ δεσμεύονται
επίσης­ να­ ενισχύσουν­ ιδιαίτερα­ το
πλαίσιο­διακανονισμού­του­χρέους,
του­ιδιωτικού­τομέα­και­να­διευκολύνουν­την­ομαλή­και­ταχεία­μετατροπή­ των­ απομειωμένων­ περιουσιακών­ στοιχείων­ που­ έχουν­ στην
κατοχή­τους­οι­τράπεζες»,­καταλήγει
η­ανακοίνωση. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 7

Γκάλφα ολκής...
από την Μέρκελ
μπροστά
στις κάμερες
ΣΕΛ. 8