Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
δευτερα
10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9730

1,30€

www.ethnos.gr

ΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
ΠΟΥ «ΤΡΕΧΟΥΝ»
ΓΙΑ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ
»49-52

€

ΔΕυτΕρα2014
ου

κέs
επαγγελματι

γΕώργου
Της Εφης Καρα

10 ΜαρτΙ

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ:

139

«Μπόνους» ή
για επιστροφ
στο χωριό...
 Σελ. 2-3

παραγωγή
Ενισχύσεις για ικών
ρ
τυριών και ζυμα

κά με «ονουριά και ζυμαρι
» φέρνουν
ματεπώνυμο
ωγούς,
κέρδη στους παραγ προούνται
οι οποίοι επιδοτ
υν σύγδημιουργήσο
κειμένου να
και
ες παρασκευής
χρονες μονάδ
να
ο δρόμος για
ρονα ανοίγει
ταυτόχ
προϊόντα
ά τα ελληνικά
γίνουν γνωστ
ικό.
και στο εξωτερ
αλλά και
ές επιχειρήσεις,
Ατομικ
κές
όπως και αγροτι
ΑΕ, ΟΕ, ΕΠΕ, ΕΕ,
μποές επιχειρήσεις
συνεταιριστικ
πρόηθούν από το
ρούν να επιδοτ
ατζής»
νδρος Μπαλτ
γραμμα «Αλέξα
εκσυγκαθώς και τον
για την ίδρυση
για
μείων, όπως και
χρονισμό τυροκο
ωγής ζυμαρικών.
εργαστήρια παραγ
της επιδότησης
Μάλιστα το ύψος το 65% για μοι και
μπορεί να φτάσε
ργηθούν για
που θα δημιου
νάδες
μικρά νησιά.
παράδειγμα σε
στις
προωθηθούν
Στόχος είναι να
τα
ς ελληνικά προϊόν
διεθνείς αγορέ
ποιοτικά
απολύτως τα
που πληρούν
.
ΠΓΕ της χώρας
κριτήρια ΠΟΠ,
επενδυοι υποψήφιοι
Ειδικότερα
μπορούν
γνωρίζουν ότι
τές πρέπει να
που
για δαπάνες
να επιδοτηθούν

Τ

ΣΕ ΝΕΟΥΣ

να
ήρα, να μπορεί
κληρωμένο χαρακτ γυότητα και η
φερεγ
καταδειχθεί η
ότητά τους, και
οικονομική βιωσιμ
τους
εί εις βάρος
 Να μην εκκρεμ
παραβάσεις
σης για
ανάκτηση ενίσχυ
ες.
δραστηριότητ
σε ομοειδείς
να σημειώσουμε
Τέλος θα πρέπει
της
αμμα «Αύξηση
ότι το νέο πρόγρ
των»
ικών προϊόν
αξίας των γεωργ
ύν οι διαπλουστευθο
στόχο έχει να
γησης, έτσι ώστε
αδικασίες αξιολό
φαιτωπισθούν ξανά
να μην αντιμε
ης των
τέρησης έγκρισ
νόμενα καθυσ
σεις των
χρηματοδοτή
αιτήσεων για
τών.
υποψήφιων επενδυ

ΑΡΧΙΖΕΙ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ

Επιδοτήσεις έως 20.000€
σε χιλιάδες νέους αγρότες

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΕΩΣ 4 ΧΡΟΝΙΑ

ΛΙΣΤΑ ΥΠΟΜΟΝΗΣ
για 375.000 συνταξιούχους

αφορούν:
ση ακιευή ή τη βελτίω
 Την κατασκ
φωση του
και τη διαμόρ
νήτων, όπως
ς χώρου.
περιβάλλοντο
σταση
θεια και εγκατά
 Την προμή
ού εξοπλισμού
νέου μηχανολογικ
του λοανομένου και
συμπεριλαμβ
εξοφορικής και του
γισμικού πληρο
στο βαθεργαστηρίων
πλισμού των
ργία της
ετεί τη λειτου
μό που εξυπηρ

την έννοια
χειρήσεις, κατά
κατευθυτων κοινοτικών
ών, όσον
ντήριων γραμμ
μονάδας.
ές ενισχύσεις
ργιων οχημάτων
αφορά κρατικ
 Την αγορά καινού , αναγκαίων
και αναδιάργια τη διάσωση
βυτίων
ών επιχει- ισοθερμικών
προβληματικ
γάλακτος προς
του
θρωση
για τη μεταφορά
ίηοίησης - μεταπο
ρήσεων.
τον χώρο τυποπ
ρβιβλία Β’
 Να τηρούν
την αγορά καινού
ιδέα του
σης, καθώς και
ρίας.
ν μόνο για
προωθεί την
ψυγείω
ή Γ’ κατηγο
πρόγραμμα
νει ότι
γιων οχημάτων
ότι
επισήμανση).
ού, που σημαί
 Να δεσμευτούν
(συσκευασία,
συνεταιρισμ
του Αιγαίου.
παραόντος
πιστοτα νησιά
τους
γασίας
ή περισσότεροι
την απόκτηση
τα επενδυτικά
στάσεις επεξερ
μπορούν δύο
 Δαπάνες για
ιους
 Τις εγκατα
δράέχουν
έσουν από κοινού
τας από αρμόδ
σχέδια δεν
ως μεμονωμένη
γωγοί να καταθ
ενός
ποιητικών ποιότη
αποβλήτων όχι
θα
κ.λπ.).
ικής
δημιουργία π.χ.
(ISO, HACCP
υποβληθεί, ούτε
τμήμα της συνολ
πρόταση για τη
ορίζει
οργανισμούς
ση αλλά ως
για
Το πρόγραμμα
κατασκευή γεώτρη
υποβ ληθο ύν
τυροκομείου.
ν
 Εξοδα για την
να πληεπένδυσης.
πρόσυια που πρέπει
να εξυπηρετηθού
μέχρι 5% του
ένταξη σε άλλο
και τα κριτήρ
σης προκειμένου
το Τα γενικά έξοδα
οι επενδυτές,
ολογισμού, όπως
της μονάδας.
οι ενδιαφερόμεν
γραμμα που χρημα
ρούν
ησης
οι ανάγκες
ύν
ύς
νόλου του προϋπ
να τύχουν επιδότ
και συμβούλων,
έξοδα που αφορο
δοτείται από εθνικο
προκειμένου
ς μηχανικών,
 Και ακόμα
δίκτυα
αμοιβέ
ς,
ς πόδαεγκαταστάσει
των παραπάνω
ή κοινο τικού
και αυτά είναι:
δεν
τηλεφωνικές
οκαι άδειες πέραν
της ενίσχυσης
νίας, αγορά ηλεκτρ
ρους.
 Οι δικαιούχοι
ση,
ενδοεπικοινω
are
αυτόπανών.
νται υπό πτώχευ
ς σκοπιμότηγιστώ ν, softw
 Να υποβάλουν
πρέπει να βρίσκο
ες για μελέτε
διαχείνικών υπολο
ργικά
και συ Δαπάν
ργία ανααναγκαστική
s, φωτοτυπικά
νομα και λειτου
για τη δημιου
εκκαθάριση ή
telescripteur
ολοτας, δαπάνες
ας) του
των εγκαταστάτικά σχέδια με
είας
ος (ετικέτ
επενδυ
ριση.
ές επιστήματα ασφαλ
γνωρίσιμου σήματ
προβληματικ
ηση διπλωμάτων
 Να μην είναι
σεων.
ότι το
προϊόντος, απόκτ
ς για τη
σημειώσουμε
έρευνα αγορά
Θα πρέπει να
ευρεσιτεχνίας,
προϊτης εικόνας του
διαμόρφωση

2-1 τον ολυμπιακο

Ανατροπη
από παοκ
και κακο

!

ίδρυση τυροκαι 65% για την
ς ζυμαριΕπιδοτήσεις έως
στηρίων παραγωγή πτει το πρόκομείων και εργα
καλύ
οι δαπάνες που
κών. Ποιες είναι
δικαιούχους
ποθέσεις για τους
γραμμα. Οι προϋ

Σ

τα 3 δισ. ευρώ υπολογίζεται το συνολικό ποσό
που θα έπρεπε να καταβάλουν τα ασφαλιστικά
ταμεία, αν διεκπεραιώνονταν αμέσως οι εκκρεμείς
αιτήσεις για έκδοση συντάξεων και καταβολή εφάπαξ. Ενστάσεις διατυπώνει η τρόικα. »14-15

ΣΕ ΟΥΡΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
190.000
130.000 55.000

για κύριες συντάξεις

για επικουρικές

για εφάπαξ

239 ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΙ

ο πολεμοσ της κριμαιασ »39, 40

Η Ρωσία προχωρά
στην προσάρτηση
Οι ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ Οι ΑΠΟΝΤΕΣ

ΦΥΤΕΨΑΝ ΤΗΝ ΕΛΙΑ
ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΙ

η τραγωδία

στη μαλαισια
Τέσσερα σενάρια για το
μοιραίο Μπόινγκ - Φόβοι και
για τρομοκρατία »20, 37, 38

Β. Βενιζέλος: Προσκλητήριο συστράτευσης προς όλους. Είναι πολλοί
αυτοί που θέλουν τη διάλυσή μας. Είμαι εδώ για να τους εμποδίσω
Προτροπή για συσπείρωση όλων των δυνάμεων της Κεντροαριστεράς απηύθυνε ο Β. Βενιζέλος από το βήμα της ιδρυτικής
συνδιάσκεψης της «Ελιάς». Ιδιαίτερη μνεία έκανε στον Φ.
Κουβέλη εν όψει της συνάντησής του με τον Μάρτιν Σουλτς.
Παρών στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ήταν ο Κ. Σημίτης, σε
αντίθεση με τον Γ. Παπανδρέου. »4-6

Νίκος Καζαντζάκης
KAΘΕ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΖΙ
ΜΕ ΤΟ

Αυτή την
Κυριακή

Μέγαs Αλέξανδροs