Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9727

1,30€

www.ethnos.gr

ΣΤΟ EUROGROUP ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ Ο Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Με σφραγίδα Ντράγκι
η συμφωνία για τιs τράπεζεs
Κοντά στις θέσεις της ΤτΕ για τις κεφαλαιακές ανάγκες η ΕΚΤ
»4-6

ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ

αγεφυρωτεσ οι διαφορεσ

Ψυχρό ραντεβού
Λαβρόφ - Κέρι
για την Ουκρανία
Σε διπλωματικό θρίλερ εξελίχθηκε η
συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών
ΗΠΑ και Ρωσίας στο Παρίσι. »22-24

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

που γλιτώνουν τις μειώσεις
Σ

ημαντικός αριθμός συνταξιούχων απαλλάσσεται
από τις ειδικές εισφορές. Το ψαλίδισμα των αποδοχών αποφεύγουν όσοι εισπράττουν από τα Ταμεία παροχή κάτω των 1.000 ευρώ. Ανάλογο καθεστώς ισχύει
για εκείνους που συνταξιοδοτήθηκαν με λίγα χρόνια
εργασίας και τους μεγάλους σε ηλικία. »49-52

ΠΕΜΠΤΗ

Συντάξεις
6 μαρτιου 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 154

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Στο μικροσκόπιο
οι συνταξιούχοι
που εργάζονται
Ποιους περιορισμούς
επιβάλει του ΙΚΑ και
πότε κινδυνεύει να υπάρξει
ής
αναστολή της καταβολ

κοκκαλιαρη
ΡεποΡτάζ κατερινα
ή ακόμα και την αναντιμέτωποι με την περικοπή τους βρίσκονται όσοι
στολή καταβολής της σύνταξής εργαστούν. Τα πενα
συνταξιούχοι αποφασίζουν ξεκινήσει «σαφάρι»,
ταμεία έχουν
εν
ρισσότερα ασφαλιστικά
συνταξιούχοι εργάζονται
καθώς εκτιμάται πως 100.000 τις περικοπές.
κρυπτώ για να αποφύγουν
σε
και ηλεκτρονικοί έλεγχοι
Πλέον γίνονται ακόμα
φορέων για να εντοπιστούν
μία σειρά ασφαλιστικών
πως
που... ξέχασαν να δηλώσουν στο
συνταξιούχοι,
έλεγχοι γίνονται
εργάζονται. Μεταξύ άλλων
διατάξεις περί διπλοσυνταξισε επικουρικούς φορείς
ΙΚΑ, στον ΟΑΕΕ αλλά και
να με τις εκάστοτε ισχύουσες
Επαγγελβάση τη νομοθεσία οι
Ασφάλισης Ελευθέρων
όπως είναι το ΕΤΕΑ. Με
ούχων). Στον Οργανισμό
Απασχοκάτω των 55 ετών και
Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα
συνταξιούχοι που είναι
ματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) και στο
βλέπουν τη σύσυνεχίζουν να εργάζονται
λούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) προβλέπεται: και επικουρικής σύνταμέχρι να πιάσουν
της κύριας
νταξη τους να αναστέλλεται
και
 Αναστολή καταβολής
Για όσους είναι
του 55ου έτους της ηλικίας
το συγκριμένο όριο ηλικίας.
ξης, μέχρι τη συμπλήρωση
διαφορεασφαλιστικών εισφορών.
άνω των 55 ετών προβλέπονται
καταβολή των προβλεπόμενων έτους της ηλικίας, το ποσό
με το ταμείο.
του 55ου
τικές ρυθμίσεις ανάλογα
 Μετά τη συμπλήρωση
συντάξεων που
οι συνταξιούχοι
ακαθάριστης κύριας ή κύριων εργάτη -δηλαδή
Στην περίπτωση του ΙΚΑ
της μηνιαίας
εργασία υπόανειδίκευτου
που αναλαμβάνουν μισθωτή
υπερβαίνει τα 60 ημερομίσθια
κεινται στους εξής περιορισμούς:
τα 1.570,8 ευρώ- αναστέλλεται.
το
και στην περίπτωση
σύνταξη,
συμπληρώσει
 Για όσους δεν έχουν
Οσον αφορά στην επικουρική κατά τον προσδιορισμό του
αναστέλλεται η
55ο έτος της ηλικίας τους,
αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη
και καταβάλλεται χωρίς
της σύνταξης ή των συντάξεων
εισοδηματικού κριτηρίου
καταβολή
ανωτέρω
(κύριων και επικουρικών).
περικοπή.
γήρατος που αυτοαπασχοτου 55ου έτους,
 Μετά τη συμπλήρωση
 Παράλληλα οι συνταξιούχοι του 55ου έτους της ηλικίας
κύριας σύνταξης
το ποσό της ακαθάριστης
από
λούνται- μετά τη συμπλήρωση
ακαθάριστων κύκαταβάλουν τις προβλεπόμενες
ή του αθροίσματος των
τους- υποχρεούνται να
τα τριπροσαυξημένες κατά 50%.
ριων συντάξεων, που υπερβαίνει
τις οικείες διατάξεις εισφορές
εργάτη,
λόγω γήρατος από το
άντα ημερομίσθια ανειδίκευτου
υπά Σε περίπτωση που συνταξιούχος
κατά 70%. Δηεπάγγελμα για το οποίο
καταβάλλεται μειωμένο
ΤΕΒΕ το ΤΑΕ ή το ΤΣΑ ασκήσει ΟΑΕΕ προβλέπεται η αναστοτης σύνταξης
του
λαδή περικόπτεται το ποσό
ανεγεται ξανά στην ασφάλιση
ευρώ.
στη σύνταξη επιβάλλεται
που υπερβαίνει τα 785
λή της σύνταξης. Η αναστολή
ανήλικο ή
ηλικίας.
Για κάθε τέκνο που είναι
ξαρτήτως
λόγω γήρατος του ΟΑΕΕ
ή ανώτατες σχοσπουδάζει (σε ανώτερες
 Σε περίπτωση που συνταξιούχος υπαγόμενο στην ασφάτου 24ου
επάγγελμα
λές και έως τη συμπλήρωση βιοποριάνω των 55 ετών ασκήσει
του ποσού της μηνιαναστολή
για κάθε
έτους) ή είναι ανίκανο
λιση του ΕΤΑΑ, προβλέπεται
αυτών,
των ανωτέρω
σύνταξης ή του αθροίσματος
στική εργασία, ο αριθμός
αίας ακαθάριστης κύριας
κατά έξι ημεευρώ. Το όριο αυτό προσαυξάημερομισθίων προσαυξάνεται
που υπερβαίνει τα 1.570,8 τέκνο του συνταξιούχου που
κάθε
εργάτη. Δηλαδή κατά
νεται κατά 157 ευρώ για
ρομίσθια ανειδίκευτου
βιοποή είναι ανίκανο για κάθε
όριο της περικοπής.
είναι ανήλικο ή σπουδάζει
157 ευρώ αυξάνεται το
καταβολής περισσότερων
λόγω
ριστική εργασία.
Προσοχή, καθώς σε περίπτωση
η μείωση
για τους συνταξιούχους
διαφορετικά δικαιώματα,
ανα Ειδικές ρυθμίσεις ισχύουν
κύριων συντάξεων από
περίπτωση που ο συνταξιούχος την
κύριας σύνταξης. Η επιαναπηρίας του ΟΑΕΕ. Σε
εάν από
γίνεται στο ποσό της μεγαλύτερηςυπόψη κατά τον προσδιη σύνταξη διακόπτεται
λάβει μισθωτή εργασία,
κουρική σύνταξη δεν λαμβάνεται
περικομε τον βαθμό της αναπηρίαςκαι καταβάλλεται χωρίς
απασχόλησή κερδίζει -ανάλογα υγιής απασχολούμενος. Σε
ορισμό του ανωτέρω ποσού
περισσότερα από όσα κερδίζει
στην ασφάπή.
επάγγελμα υπαγόμενο
απασχολούμενου συνταξιούχου
περίπτωση που ασκήσει
Ο χρόνος ασφάλισης του
του είτε
η διακοπή της σύνταξης.
προσαύξηση της σύνταξής
λιση του ΟΑΕΕ, προβλέπεται
αξιοποιείται είτε για την
δικαιώματος (σύμφωγια θεμελίωση νέου συνταξιοδοτικού

Α

«Σαφάρι» για συνταξιούχους που συνεχίζουν
να εργάζονται. Πότε
αναστέλλεται η σύνταξη

Α’ Λυκείου

Πώς θα γίνουν οι
φετινές εξετάσεις
»16

ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ - ΓΚΑΟΥΚ »18-19

Κατακραυγή
για το

φάντασμα
της 17Ν
ΕΛΛΑΔΑ - Ν. ΚΟΡΕΑ 0-2

Σκόνταψε στα
δοκάρια η Εθνική
»25

Θυελλώδεις αντιδράσεις προκάλεσε το βιβλίο του Δ. Κουφοντίνα «Γεννήθηκα 17 Νοέμβρη».
Σφοδρή ήταν και η αντιπαράθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και
ΣΥΡΙΖΑ εξαιτίας του προλόγου
που υπογράφει ο Ν. Γιαννόπουλος. »14-15

Μετωπική ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ
για τον πρόλογο
του Ν. Γιαννόπουλου
Η σύνθεση του εξωφύλλου
με το ΕΑΜ από τον γιο του
Δ. Κουφοντίνα, Εκτορα

Η συγνώμη της Γερμανίας

Νίκος Καζαντζάκης
KAΘΕ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΖΙ
ΜΕ ΤΟ

Αυτή την
Κυριακή

Σπασμένες ψυχές