Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΕΥΤΕΡΑ
24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9720

1,30€

www.ethnos.gr

ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Περιζήτητο
στην Ευρώπη
το σμέουρο
»49-52

€
Του Κώστα

ΝαΝου

Δευτερα υ 2014
υαρΙο
24 ΦεΒρο
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ:

Επιδοτήσεις
έως 60%
σε 250 χωριά

138

 Σελ. 2-3

έλλον και
αλλιέργεια με μ
Κ
σμέουρο
υψηλά κέρδη το

του δάσους
νήκει στα φρούτα
αναπτυχθεί
και μπορεί να
υπαίθρου
ως καλλιέργεια
καλλιέργεια
αλλά και ως
ικανοποιηπίου για να δώσει
.
θερμοκ
στους παραγωγούς
ητικό εισόδημα
ρο, γνωστό
σμέου
Ο λόγος για το
που
ουάζ (rasberry)
και ως φραμπ
ία,
εμπορική επιτυχ
γνωρίζει μεγάλη
στις αγορές
τητο
καθώς είναι περιζή
ης.
της Ευρώπ
υν
Ευρώπης εισάγο
Οι χώρες της
ων
τες νωπών φρούτ
αρκετές ποσότη
τητα
παρά τη δυνατό
εκτός εποχής
γφθηνότερων κατεψυ ι
κατανάλωσης
αρχίσε
ων. Eτσι έχουν
μένων φρούτ
εκτός
ενδεχόμενο της
να ερευνούν το
ων σε πεωγής σμέουρ
εποχής παραγ
οι χώρες
χειμώνα όπως
ριοχές με ήπιο
της Μεσογείου.
ευκαλλιεργηθεί
Το σμέουρο είχε
πριν από
το βατόμουρο
ρέως όπως και
αλλά
στη χώρα μας,
αρκετά χρόνια
ωσης της παραγ
λόγω κακής οργάνω ς σχεδόν εξατης αγορά
γής αλλά και
θα μποΣήμερα όμως
φανίσθηκαν.
χθεί αυτή η καλλιρούσε να αναπτυ
ου
καλλιέργεια υπαίθρ
έργεια και σαν
θερμοκηκαλλιέργεια
αλλά και σαν
ειικανοποιητικό
πίου και να δώσει
ργηθεί
ν βέβαια καλλιε
σόδημα, εφόσο
βάωθεί σε σωστές
σωστά και οργαν
της.
α
σεις η εμπορί
ιο
φυτό με υπέργε
Είναι πολυετές
άνθη
ς διάρκειας. Τα
σύστημα διετού
πέτανιμα με λευκά
του είναι αυτογό
έχει λευτου μπορεί να
λα. Ο καρπός
μαύο, πορφυρό ή
κό, κίτρινο, κόκκιν
από πολλές
είται
ρο χρώμα. Αποτελ
δρύπες που περιέσαρκώδεις μικρές
ένα σπέρμα.
χει η καθεμία
ων.
ποικιλίες σμέουρ
Υπάρχουν δύο
σμέουρα
ή μονόφορα
Τα συμβατικά
σμέουή φθινοπωρινά
και τα δίφορα

Α

LEADER

κέs
επαγγελματι

ί
ργεια που διαρκε
είναι μία καλλιέ
συχρόνια. Η πρώτη
τουλάχιστον 10
τρίτο
τον δεύτερο με
γκομιδή ξεκινά
800απόδοση είναι
χρόνο. Η μέση
μιστρέμμα. Η συγκο
1.000 κιλά ανά
και είναι στατα χέρια
δή γίνεται με

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Επιδοτήσεις σε 250 χωριά
για μικρές επιχειρήσεις

διακή.
μίκαρπούς συγκο
Πέρα από τους
ρου
φύλλα του σμέου
ζονται και τα
αι και χρησιμοποιπου αποξηραίνοντ
ρο
μα. Το σμέου
ούνται σαν αφέψη
νωπός
λώνεται σαν
κυρίως κατανα
γμένος.
και σαν κατεψυ
καρπός, αλλά
αοποιείται στη βιομηχ
Επίσης χρησιμ
κευή μαρμελάδας,
νία για την παρασ
ως
, παγωτών, λικέρ,
ζελέδων, χυμών
και
τιών, κρασιών
προσθετικά γιαουρ
125
κή. Γενικά τα
στη ζαχαροπλαστι
το
ων καλύπτουν
γραμμάρια σμέουρ
του ανσιας ανάγκης
50% της ημερή
των
νη C, το 10%
θρώπου σε βιταμί
και ταυτόχρονα
αναγκών σε σίδηρο
τες σε πηι σημαντικές ποσότη έχει μόπαρέχε
ανα άλατα ενώ
κτίνες, ανόργ
η περιεθερμίδες και
νο περίπου 70
είναι χαμηλή.
κτικότητα σε νάτριο
γή σμέουρων
Η παγκόσμια παραγω τόνους από
414.000
ανέρχεται στους
πας οι 342.000 τόνοι
τους οποίου
χώρες της Ευρώράγονται από

ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΑΝΕΙ 1,7 ΔΙΣ. ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΣΙΓΑΡΑ

ΕΝΑ... ΧΑΡΑΤΣΙ
!

ς παραγωγούς
εισόδημα στου
ίζει
Ικανοποιητικό
υρο, το οποίο γνωρ
υπόσχεται το σμέο
ς είναι
επιτυχία, καθώ
μεγάλη εμπορική ές της Ευρώπης
ο στις αγορ
περιζήτητ

ται τακτιρο πρέπει να αρδεύε
πολύ
ρο σύστημα
λιπάσματα. Σε
κά. Το καλύτε
ως με οργανικά
γίνεται
η άρθα πρέπει να
σμέουρα ο βιολοαρδεύσεως είναι
ς
όξινα εδάφη
Στα μονόφορα
ες.
και παρατίου. Σε γενικέ
του εναέριου
δευση με σταγόν
προσθήκη ασβεσ
ου
γικός κύκλος
είναι
στις
ργεια του σμέουρ
τος του φυτού
Το κλάδεμα
γραμμές η καλλιέ
γωγικού τμήμα
σα άζωτο, 3-4
ορες ποικιλίες
κιλά / στρέμμ
πρώτο έτος, αναπτύ
μονόφ
απαιτεί 4,5
διετής. Κατά το
το
α4-5 κιλά κάλιο.
βλαστάρια και
συνήθως συνίστ
κιλά φωσφόρο,
2,5
σονται τα ετήσια
ση
φυτεύσεως είναι
ίρι οι καρποί του.
ται στην αφαίρε
Οι αποστάσεις
και
επόμενο καλοκα
των γραμμών
ρα εξίσου είναι
των διετών βλα- 3,5 μέτρα μεταξύ
Τα δίφορα σμέου
ής.
καρεπί της γραμμ
ερη διαφορά τους
στών που ήδη
0,3 - 0,8 μέτρα
διετή, αλλά η κυριότ
ουν
Στις
στο σμέουρο είναι
είναι ότι παράγ
ποφόρησαν.
Η υποστύλωση
από
με τα μονόφορα
έχει ανάγκη
έτος της αναποικιλίες
το πρώτο
δίφορες
αναγκαία επειδή
λυνθεί
καρπούς από
εθεί το
και για να διευκο
μπορεί να αφαιρ
καλό αερισμό
ουν
πτύξεώς τους.
ηλα
τίδας που καρκαρπών. Υπάρχ
είναι κατάλλ
τμήμα της κλημα
η συγκομιδή των
Τα εδάφη που
.
ιση
υποστύλωσης
ά με καλή στράγγ
ποφόρησε.
πολλοί τρόποι
διείναι τα ελαφρ
και
του σμέουρου
ανάγκη από
οργανικές ουσίες
Η καλλιέργεια
Το σμέουρο έχει
σμέουκαι πλούσια σε
στο έδαφος. Το
αρκή υγρασία
ρΗ= 6,5.
ι κυρίνα γίνετα
Η λίπανση πρέπει

ρα.

η ελλαδα στο euro 2016

ΚΛΗΡΩΣΗ
ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ

πης.

μέση τιμή
Στη Γαλλία, η
σμέουρου
πωλήσεως του
ευρώ το
έχει από 5,5-8
νοντας
κιλό. Λαμβά
παυπόψη μία μέση
000
ραγωγή 800-1.
το στρέμμα,
κιλών
αυτή
η καλλιέργεια
μπορεί να δώσει
μα της τάξης
εισόδη
ανά
των 2.000 ευρώ
στρέμμα.

θα απευθυνθώ

Πού
νος.
Γάτσιος, γεωπό
 Κάσσανδρος
&
ro - Επιστημονικό
Εταιρεία Symag
υ. Τηλ.
Πάρκο Ηπείρο
Τεχνολογικό
- 26510 07653
6944846475

τα κέρδη των λαθρεμπόρων
Α

κριβά πληρώνει ο Ελληνας πολίτης το λαθρεμπόριο. Τα διαφυγόντα έσοδα του Δημοσίου καλύπτονται με τους πρόσθετους φόρους και
τις διαδοχικές μειώσεις στις συντάξεις. Τα ετήσια
κέρδη των κυκλωμάτων υπολογίζονται σε ποσό
που αντιστοιχεί στα έσοδα του Δημοσίου από το
χαράτσι της ΔΕΗ και τον ΦΑΠ ή στον περιορισμό
της κρατικής δαπάνης που επιτυγχάνεται με τις
διαδοχικές περικοπές των συντάξεων. »14-15

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΑΠΟ ΤΣΙΓΑΡΑ - ΚΑΥΣΙΜΑ

1,7δισ.

ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
+ ΦΑΠ

1,8δισ.

ΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

1,7δισ.

ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΕΦΑΠΑΞ »41

ΤΡΟΪΚΑ προσ κυβερνηση

Τελειώστε με τις
εκκρεμότητες

ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ

Μέχρι τις 7 Μαρτίου στη Βουλή
ο εφαρμοστικός νόμος. »4-5

Νίκος Καζαντζάκης
κυριαρχη Η ΤΙΜΟΣΕΝΚΟ,
ΑΦΑΝΤΟΣ Ο ΓΙΑΝΟΥΚΟΒΙΤΣ

«ΣΧΕΔΙΑ» ΓΙΑ ΑΣΤΕΓΟΥΣ

Η φωτεινή
πλευρά των ΜΚΟ
Κοινωνικό έργο χωρίς κρατική
οικονομική ενίσχυση. »18-19

Ο εφιάλτης της
διχοτόμησης
πάνω από
την Ουκρανία
Aυτό το Σάββατο:

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης και πρώην πρωθυπουργός, Γιούλια Τιμοσένκο, μιλά στην
πλατεία Ανεξαρτησίας του Κιέβου, περιστοιχισμένη από το επιτελείο της. »20, 37-39

Τόντα - Ράμπα