Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9717

1,30€

www.ethnos.gr
ΠΕΜΠΤΗ

Συντάξεις
20 ΦΕΒΡΟΥαΡιΟ

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ

: 152

Υ 2014

Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ
ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ
Σ
ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Εμφύλιος
με νεκρούς
στο εσωτερικό,
ψυχρός πόλεμος
στο εξωτερικό

Το χρονοδιά
για την έξοδ γραμμα
ο
των εκπαιδευ
τικών
Ν

έες προθεσμίε
ς ισχύουν
υποβολή των
φέτος για
την τότητ
παραιτήσε
α παραίτηση
ων από τους
παιδευτικο
ύς που θέλου
ς εντός
εκ- νο εφόσ
σύνταξη. Συγκ
ν να βγου
ον προηγουμ του σχολικού έτους
εκριμένα με
μόένως του
το «παράθυρο»
τον νόμο 4186 ν στη σχετική άδεια
χορηγήσει
των
το ΚΥΣΠΕ
/2012 κούς
τη
θε Ιούλιο μεταφ παραιτήσεων που
/ ΚΥΣΔΕ
λόγους (όπως
άνοιγε κάέρθηκε στο
για παράδειγμ για εξαιρετιας, σοβαροί
τελευταίο
του Απριλ
α λόγοι υγεί10ήμερο
οικογενεια
ίου.
κοί λόγοι,
κησης στο
λόγοι μετοί
εξωτερικό
Επομένως
κ.λπ.).
όσοι εκπαι
Να σημειώσου
δευτικοί επιθυμούν να
με εδώ ότι
ανοίξουν
ση δεν υποβ
σε αυτή την
την πόρτα
άλλει ο ενδια
ξόδου πρέπε
περίπτωε- νταξιο
φερόμενος
ι να
δότησης αλλά
αίτηση συοριστικές αποφ έχουν πάρει τις
αίτηση ώστε
πεί να εξέλθ
άσεις μέχρι
να του επιτρ
ει της υπηρ
Απριλίου.
τις 20
αεσίας εντός
Η αίτησ
του σχολικού
τούμενα δικαιο η και τα απαιλογητικά πρέπε
να υποβληθο
ι
ύν από τις
20 έως
τις 30 Απριλ
ίου,
χεια και μέχρι ενώ στη συνέδακτικού έτους τη λήξη του διθα παραμένει ο εκπαιδευτικός
κανονικά
υπηρεσία.
στην
Με το πέρας
της ημερομηνία
λήξης του
ς
διδακτικού
έτους η
παραίτηση
θα γίνεται
αυτοδίκαια αποδ
εκτή και με
τον τρόπο
αυτό θα λύετα
ι η υπαλληλικ
σχέση και
ή
θα ενεργοποιε
διαδικασία
ίται η
της συντα
ξιοδότησης με την
έτους και εκτός
προώθηση
του
κέλου στο
του «παρα
θύρου» παρα
Γενικό Λογισ φα- Στις περισσότερ
ιτήσεων.
του Κράτο
ες από τις
τήριο δους
υς.
αιτήσεις αυτού
ο εκπαιδευτι
του είΑπό τον επόμε
κός θα πρέπε
άν έχει θεμελ
ι να αναφ
νο μήνα δεν
ιώσει συντα
καταβάλλο
έρει εθα τα όσα
νται στον εκπαι
ξιοδοτικό
ορίζονται
δικαίωμα
κό οι αποδ
στον Κώδικ
με
οχές του αλλά δευτι- Στρα τιωτι
α Πολιτικών
κών Συντ
του βασικού
το 50%
και
άξεω ν και
3865/2010
μισθού του
.
ου 2011 (το
Οκτωβρίτον ν.
60%
Η συνταξιοδο
ως προσωρινή για τους τρίτεκνους)
γιστήριο εκδίδ τική απόφαση από
το Γενικό Λομε τις διατά σύνταξη σύμφωνα
εται σε περίπ
ξεις τους
Oσον αφορ
ου 9 μήνες
4153/2012
ά στον τρόπο
.
νόμο υ
.
νταξης δεν
Προσοχή,
υπάρχει αλλα υπολογισμού της σύκαθώς σε
νουν δικαί
γή για όσου
περίπτωση
δεν ακολο
ωμα μέχρι
ς θεμελιώυθηθ
που νιάς.
το τέλος της
ραίτησης εντός εί η διαδικασία της
Το
πα- κή και νέο σύστημα υπολογισμ φετινής χροτου τελευταίου
του Απριλ
την αναλογική
ού -με τη βασι10ημέρου
ίου ο εκπαι
σύνταξη- έχει
δευτικός έχει
για όσους
κλειδώνου
τη δυναν το δικαίωμα εφαρμογή
Ιανουαρίου
μετά την 1η
2015.

ΠΟΤΕ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΝ
Οσοι ασφαλι
σμέ
επιθυμούν να νοι
βγουν στη
σύνταξη πρέ
πει να έχουν
πάρει τις ορι
στικές αποφάσεις μέχρι τις
20 Απριλίου

Οι νέες
προθεσμίες για
συνταξιοδότηση
εκπαιδευτικών
»
53-56

ΣΤΟ ΦΩΣ ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Παράθυρο Σόιμπλε
για «κούρεμα» του
ελληνικού χρέους

Θύμα του ολοκαυτώματος της Ουκρανίας μια γυναίκα, ξεψυχά χτυπημένη από τις ριπές των πυροβόλων όπλων.

Πυροβολισμοί «στο ψαχνό», μακελειό με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες
 Με κυρώσεις απειλούν ΕΕ και ΗΠΑ τον Γιανουκόβιτς  Απόπειρα πραξικοπήματος καταγγέλλει η Ρωσία  Συμφωνία τη νύχτα για ανακωχή.

Στη γερμανική Βουλή έχει κατατεθεί η
«φόρμουλα Σόιμπλε» για την ελάφρυνση
του ελληνικού χρέους. »4-5
ΕΝΘΕΤΟ ΥΓΕΙΑ

8 προϊόντα
που ρυθμιζουν
το σακχαρο »57-61

ΠΕΜΠΤΗ

»26-28, 37

KAΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ

ου 2014

20 φεβρουαρι

Υγεία

φονικη γριπη
μακραίνεί ο
καταλογος απο
ο ίο
τον επίθετίκ
α (Η1ν1)

διαβήτη
Ασπίδα στον νη διατροφή
η ισορροπημέ
διαβήτη είναι
έλεγχο κάθε τύπου
με τους
βάση γιά τον
διατροφή. σύμφωνα
ποσότητα
η ισορροπημένη
τροφές, σωστή
ειδικούς, υγιεινές ανά τακτά χρονικά
γευμάτων
ριες γραμμές που να
φαγητού και λήψη
τις κατευθυντή
διαστήματα συνιστούν διαβητικός ασθενής προκειμένου
ο
το σάκχαρό
πρέπει να ακολουθεί του βάρος και να ρυθμίσει Κέντρου
μειώσει το σωματικό γιατροί του Διαβητολογικού οποία
οι
η
του. Οπως εξηγούν Τζάνειο Νοσοκομείο, η δίαιτα,
στο
με σακχαρώδη
που λειτουργεί
διαγιγνώσκονται
όσους
αγαπημένων
συχνά τρομάζει
ι στέρηση των
μέτρο
ένα γλυκά. Το
διαβήτη, δεν συνεπάγετα
που
από τα συμπυκνωμ
το διαιτολόγιο
τροφών, εκτός
αρχές της
της επιτυχίας. άλλωστε,
διέπεται από τις όλους.
είναι το κλειδί
τους διαβητικούς
σήμερα για
προτείνεται για
που συνιστάται
την
μεσογειακής διατροφής ικού Κέντρου συνιστούν έχουν
Διαβητολογ
σε όσους
Οι γιατροί του
-μέσω της διατροφήςεπίτευξη έξι στόχων
σακχαρώδη διαβήτη:
υψηλά επίπεδα
γεύμα.
τροφών σε κάθε τροφές από όλες
Την ποικιλία
ονται
να περιλαμβάν
συγκεκριμένα,
κρέατα, ψωμί και
αι
γαλακτοκομικά,
άυτό επιτυγχάνετ
τις ομάδες, δηλαδή
φρούτα, λιπαρά.
της μεσογειακής
δημητριακά, λαχανικά,
της πυραμίδας
κατανάλωση
με την εφαρμογή
προβλέπει μεγάλη και
διατροφής που
ν, λαχανικών
οσπρίων, δημητριακώ και
φρούτων. Το ελαιόλαδο
ονται
το κρασί περιλαμβάν
στο καθημερινό
διαιτολόγιο.

Η

1

σωματικού βάρους.
του σωστού
του
της ποσότητας
Τη διατήρηση
αι με τη μείωση
το φαγητό σας
άυτό επιτυγχάνετ
ται. σερβίρετε
τροφές
τις παχυντικές
φαγητού που καταναλώνε
φρούτου, αποφύγετε
Εντατική
στο πιάτο του
δραστηριότητα.
σωματική σας
του φαγητού
και αυξήστε τη
της ποσότητας
είναι,
τύπου ιι οι οποίοι
προσπάθεια περιορισμού
τους διαβητικούς
απαιτείται από
.
συνήθως, παχύσαρκοι
ιδιαίτερα
φτωχή σε λίπος,
λη.
Μια διατροφή νο λίπος, και χοληστερό
ζωικό κεκορεσμέ
στε μόνο ελαιόλαδο
αυτό, χρησιμοποιή
Διαλέξτε άπαχα
για να επιτευχθεί
την
μαργαρίνη ή σπορέλαια.
αντί για βούτυρο, κοτόπουλο ή γαλοπούλα χωρίς
και
όπως
τα λιπαρά τυριά
λευκά κρέατα,
τα αλλαντικά,
-γάλα ή
πέτσα. άποφύγετε
γαλακτοκομικά
Καταναλώστε
τε, επίσης, τη
τα θαλασσινά.
λιπαρά. Τροποποιήσ
τα ψητά
γιαούρτι - με χαμηλά ς: Προτιμήστε τα βραστά και
από το
μέθοδο μαγειρέματο
βγάλτε τα τηγανητά
ή στη σχάρα και
στον φούρνο
διαιτολόγιό σας.
,
πλούσια σε χορταρικά
Μια διατροφή και δημητριακά. Προσθέστε
λαχανικά, στο
φρούτα, όσπρια
κυρίως από πράσινα εβδομαδιαίως.
καθημερινά σαλάτες,
δύο φορές
Οσπρια μία με
αλέσεως.
διαιτολόγιό σας.
ή δημητριακά ολικής
για
φρούτων αντί
Μαύρο ψωμί, φρυγανιές
κατανάλωση ολόκληρων
Προτιμήστε την

2

Νίκος Καζαντζάκης

3

4

χυμούς.

από το
ό της ζάχαρης
Τον εξοβελισμ δεν μπορείτε να απαλλαγείτε
Εάν
χρησιμοποιήστε
διαιτολόγιο.
συνήθεια της ζάχαρης,
και τρόφιμα
από τη γλυκιά
όπως την ασπαρτάμη τεί με τέτοια
υποκατάστατα,
που έχουν παρασκευασ
-όπως παγωτάυποκατάστατα.
αλατιού και
κατανάλωση
Τη με μέτρο
ποτών.
οινοπνευματωδών

5

6

6 στοχουσ
να

που πρεπει
για
επιτευχθουν υψΗλα
οσουσ εχουν
ου
επιπεδα σακχαρ
γιατροι
θετουν οι ολογικου
του διαβΗτ τζανειου
κεντρου του

ΠΩΣ «ΕΣΤΗΣΑΝ» ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ

Φούχτελ οι ΜΚΟ

Οι «νονοί»,
οι κρατικοί
υπάλληλοι και
οι συνδικαλιστές

Ακριβές χορηγίες απέσπασε ο «πυροσβέστης» Νίκος Σαχινίδης και από τον απεσταλμένο της Μέρκελ. »20-21

Βάφτιζαν το ναυτιλιακό πετρέλαιο, θέρμανσης. Εισέπρατταν εκατομμύρια. Συνελήφθη και ο Γ. Σπανός της ΕΤΕΚΑ. »14-17

ΛΕΡΝΑΙΑ ΥΔΡΑ

«Δάγκωσαν» και τον

Αυτή την Κυριακή:

Ταξιδεύοντας

Ιταλία - Αίγυπτος
Σινά - Ιερουσαλήμ
Κύπρος - Μοριάς