Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
TRENDY WATCH
μόνο με

ΔΕΥΤΕΡΑ
17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

9,90€

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9714
Ισχύει μέχρις
εξαντλήσεως
των αποθεμάτων.

1,30€

www.ethnos.gr

ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Υψηλά κέρδη
από το φρούτο
γκότζι μπέρι
»49-52

€
Του Κώστα

Δευτερα υ 2014
υαρΙο

κέs
επαγγελματι

ΝαΝου

17 ΦεΒρο

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ:

137

ΜΕΛΙ

Γλυκές...
επιδοτήσεις η
για μεταποίησ
 Σελ. 2-3

προοπτικές
Υψηλά κέρδη &
πέρι...
από το γκότζι μ

μούρο της
ο αποκαλούν
στην πράξη
ευτυχίας, αλλά
ι φρούτο της...
αποδεικνύετα
σεις που
επιτυχίας, με αποδό
ανά στρέμυν τις 2.000 ευρώ
φθάνο
πλέον
πρέπει
το γκότζι που
τους μήνες θα
μα. Ο λόγος για
ελληΟλους αυτούς
μία ή
τητο και στην
αι οι καρποί
έχει γίνει περιζή
να συγκομίζοντ
αγορά.
την εβδομάδα.
νική
και δύο φορές
στασης ανέρραίνονται σε
Το κόστος εγκατά
α, συΟι καρποί αποξη
οι καρευρώ το στρέμμ
Οι αποξηραμέν
χεται σε 800
μαξηραντήρια.
ομένου του συστή
ο αριθμό βιταμεγάλ
μπεριλαμβαν
ας ότι
ποί περιέχουν
έχουν
και υπολογίζοντ
κ.ά.). Επίσης
τος άρδευσης
ίμινών (C, E, B1
0 φυτά ανά στρέμανόργανων στοιχε
φυτεύονται 100-12 ωγή γύρω στα
μεγάλο αριθμό
ιο,
παραγ
φωσφόρο, σελήν
μα, ενώ με μία
καλων (ασβέστιο,
το στρέμμα, η
ργυρο κ.ά.).
800- 1.000 κιλά
μα
κάλιο, ψευδά
γκόένα καθαρό εισόδη
τα φύλλα του
λιέργεια δίνει
Ο καρπός και
το στρέμμα.
ν ως
ευρώ
να καταναλωθού
1.800-2.000
τον
τζι μπορούν
-σύμφωνα με
Οι ποικιλίες
που
εξής:
νδρο Γάτσιοσαλάφρούτο ή σε
γεωπόνο Κάσσα
καλά
 Νωπός ως
δώσει πολύ
σήμερα έχουν
είναι
τες.
α.
στη χώρα μας
ος όπως η σταφίδ
αποτελέσματα
 Αποξηραμέν
ές των
και οι κορυφ
οι εξής:
ποι Τα φύλλα
πράrry: Είναι μία
ύν να γίνουν
 Sweet lifebe
καρπούς με
βλαστών μπορο
γκότζι που δίνει
κιλία
που
σινη σαλάτα.
με
. Είναι ένα φυτό
ή με μείγματα
γλυκιά γεύση
ητα του
Χυμός, μόνος

υψηλή αλατότ
ς.
αντέχει στην
2,5
άλλους χυμού
φρούφθάνει σε ύψος
με διάφορα
εδάφους και
καρ Μαρμελάδα
ει μεγάλο αριθμό
ο
μέτρα. Παράγ
τα.
κόκκινο έως κόκκιν
στη μαγειρική.
πών με χρώμα
εκατο Συστατικό
.
με μέγεθος 1-1,5
ρα βότανα
πορτοκαλί
από
 Τσάι με διάφο
ές κρέί του ωριμάζουν
αντιγηραντικ
στό. Οι καρπο
ριο.
 Συστατικό σε
μέχρι τον Οκτώβ
τον Αύγουστο
αυτό φυμες.
rry: Είναι και
 Big lifebe
ν με
ώ:
ι σε ύψος 2 μέτρω
τό που φθάνε
με πλάΠού θα απευθυνθ ς. Γεωπόανάπτυξη και
Γάτσιο
κατακόρυφη
 Κάσσανδρος
κρέμονται προς
ων,
ύς που
λος Επιχειρήσε
γιους βλαστο
νος-Σύμβου
o.
ί του έχουν ωοειro, www.symagr
τα κάτω. Οι καρπο
και
Εταιρεία Symag
λογιπολύ μεγάλοι
μονικό & Τεχνο
δές σχήμα, είναι
τών.
com - Επιστη
ς 2-2,5 εκατοσ
ου. Τηλέφωνο:
έχουν μέγεθο
η ποικιλία.
κό Πάρκο Ηπείρ
07653
: Είναι μια πρώιμ
που συνήθως
- 26510
 Lhasa
μέθοδος
έχουν
6944846475
ματα είναι μία
ποικιλίας αυτής
ργεια του
Οι καρποί της
όζεται στην καλλιέ σης είεφαρμ
ς.
μεγάλο μέγεθο
άσεις φύτευ
έως
είναι κόκκινη
γκότζι. Οι αποστ
Ο καρπός του
φυτό από φυτό
τος ράγα, η οποία
ναι στο 1,5 μέτρο
άπορτοκαλί χρώμα
σειρά και οι αποστ
σχήμα με γεύση
πάνω σε κάθε
.
έχει μακρόστενο
σειρών είναι
σεις μεταξύ των
και ελαφρά έντονη
ευχάριστη αλλά
δηλαδή
ι από τον Αύγου
3,50 μέτρα,
0
Η ωρίμανση γίνετα
φυτεύονται 190-20
Οκτώβριο.
διάα.
στο μέχρι τον
ι πολύ καλά σε
ργείται για τους
φυτά ανά στρέμμ
Αναπτύσσετα
αρΤο γκότζι καλλιε
ες
δεν επιτων
, από πολύ βαριά,
Η συγκομιδή
βλαστήσεως
ύς του σε μεγάλ
φορα εδάφη
με ρΗ
διάρκεια της
τις
εδώδιμους καρπο
ι
την
έως αμμώδη,
ί. Οσον αφορά
καρπών γίνετα
Κίνα με σκοπό
γιλώδη εδάφη
ται
κρατούν παγετο
εκτάσεις στην
καλλιερΗ
, αναπτύσσον
ικής αγοράς αλις μπορεί να
με τα χέρια.
από 7,5-8. Βέβαια
ότερο
βροχοπτώσε
ύψους
ή
κάλυψη της εσωτερ
ή
εδάφη με χαμηλ
ές με χαμηλού
γή στη Β. Αμερικ
παρα γωγικ
ακόμη και σε
ρόγηθεί σε περιοχ
Για να
λά και για εξαγω
ικό έδαφος παίζει
ις (250 mm).
περίοδος αρχίαλία.
ρΗ. Το αλκαλ
βροχοπτώσε
τας και
και την Αυστρ
την ποιότητα
, όπως και
καλής ποιότη
ποσότητα ή
από τα μέχρόνια
ζει
λο στην
είναι
υπάρξει όμως
να
Τα τελευταία
έτσι
Το σημαντικό
ωγή πρέπει
της Ευρώπης,
σα Ιουνίου και
της παραγωγής.
ιστιποσότητας παραγ
ο.
ι
σε άλλες χώρες
έχει καλή στραγγ
τη βλαστική περίοδ
φθάνει μέχρι
α αρχίζει να βρίσκε
το έδαφος να
αρδεύεται κατά
στο
και στην Ελλάδ
διθερμοκρασιών
τον Οκτώβριο.
ση και η ζήτηση
κή ικανότητα.
ύΤο εύρος των
μεγάλη απήχη
είναι μεσμός με μοσχε
να επιβιώσει
Ο πολλαπλασια
ώνει.
οποίο μπορεί
αρκώς μεγαλ
μέχρι + 40°C.
μπορεί να καλλιγάλο, από –20°C
Το φυτό αυτό
κατά τη
ές που
εργηθεί σε περιοχ

Τ

ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Επιδοτήσεις έως 65%
για τους μελισσοκόμους

ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ 7 ΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 2009 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Συναγερμός
!

IΜΠΑΓΑΣΑ

ΜΑΕΣΤΡΟΣ
38 ΕΤΩΝ...

στρέμμα
2.000 ευρώ ανά
Εισόδημα έως και
γκότζι μπέρι,
ς παραγωγούς το
υπόσχεται στου ήτητο πλέον και στην ελλητο οποίο είναι περιζ το κόστος της εγκατάστασης
ό
νική αγορά. Μικρ

για τους φόρους στα ακίνητα
Π

ροβληματισμό στην κυβέρνηση
προκαλεί η αύξηση σε δυσθεώρητα ύψη
της φορολογίας ακινήτων. Θα μειωθεί μέχρι 38% έως το 2016. Φέτος τα 5,5 εκατ. των
ιδιοκτητών καλούνται να πληρώσουν κατά
μέσο όρο 715 ευρώ. »40-41

Σταδιακή μείωση
της φορολογίας
υπόσχεται τώρα
η κυβέρνηση

Ιδιοκτήτες δίνουν
τα ακίνητα χωρίς
ενοίκιο για να γλιτώσουν το χαράτσι

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ »14-15

ΠΟΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΕΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΗ
ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ

Εξαρση γρίπης
με 36 νεκρούς
»17

KAΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ

ΜΕΡΚΕΛ - ΟΛΙ ΡΕΝ

Μετά τις
εκλογές
η λύση για
το χρέος

Νίκος Καζαντζάκης

»4-5

δημοτικεσ

Νέος αντάρτης
από τη ΝΔ
στον Πειραιά
Σήκωσε άγκυρα ο αντιδήμαρχος
Γιάννης Μελάς. »6

ΡΕΚΟΡ - ΘΑΥΜΑ

Ο άνθρωπος
που νίκησε
τον Μπούμπκα
Ο επικοντιστής Ρενό Λαβιλενί
πέταξε στα 6,16 μέτρα. »56

Αυτή την Κυριακή:

Ταξιδεύοντας

Ιταλία - Αίγυπτος Σινά - Ιερουσαλήμ
- Κύπρος - Μοριάς