Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
TRENDY WATCH
μόνο με

ΔΕΥΤΕΡΑ
10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

9,90€

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9708
Ισχύει μέχρις
εξαντλήσεως
των αποθεμάτων.

1,30€

www.ethnos.gr

ΜΥΡΤΙΛΛΟ:
Μια νέα
καλλιέργεια
με σίγουρο
εισόδημα

€

ΔεΥΤεΡΑ Υ 2014
ΥΑΡΙΟ

κέs
επαγγελματι
10 ΦεΒΡΟ

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ:

ΚΟΛΩΝΑ
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
από 2.200
ψηλό εισόδημα
ευρώ ανά
μέχρι και 2.500
έρει το
στρέμμα προσφ
κτική
μύρτιλλο. Η εναλλα
όπως
του μπλούμπερι,
καλλιέργεια
του, διαδίδεται
η ξένη ονομασία
είναι
ενώ στις
στη χώρα μας,
σιγά σιγά και
σε ευρωπαϊκές
ά και
ΗΠΑ, στον Καναδ
θέση στον
έχει εδραιωμένη
χώρες
αγροτικό τομέα.
τα
το μύρτιλλο
Τα μυστικά για
τικές
στις «Επαγγελμα
αποκαλύπτει
νος – σύμβουλος
Ευκαιρίες» ο γεωπό νδρος Γάτσιν Κάσσα
επιχειρήσεω

Υ
ος.

136

νομοσ
επενδυτιΚοσ

«Μπόνους»
σε 100
επαγγέλματα
 Σελ. 2-3

0€ ανά
Κέρδη έως 2.50 ύρτιλλο
μ
στρέμμα από το

πολυάεπειδή έχουν
οι καρποί του
βιταμίς. Πλούσιος σε
ριθμες χρήσει
ο καρσυστατικά είναι
νες και άλλα
νος
μπερι. Ο γεωπό
πός του μπλού
ς του είναι ένας
λέει: «Ο καρπό
μάς
νεται για την ελακαρπός που διακρί τα σε σάκχαρα
τικότη
φρά του περιεκ
ιος σε
ες, ενώ είναι πλούσ
και θερμίδ
, είναι
αντιοξειδωτικά
φυτικές ίνες και
τικές
ικές οι διουρη
δε χαρακτηριστ

παραγωγής.
βρίσκεται ο ΚαΣτη δεύτερη θέση
σμιας
32% της παγκό
ναδάς με το
ια ακοενώ στη συνέχε
παραγωγής,
Ποαϊκές χώρες
λουθούν οι ευρωπ
νία», μας
δία και Ουκρα
λωνία, Ολλαν
ζει
ο οποίος συνεχί
ς,
λέει ο κ. Γάτσιο
μύρευδοκιμεί: «Το
για τον τόπο που
μια
που φύεται σε
τιλλο είναι φυτό
ων. Προτιμά
ία κλιμάτ
μεγάλη ποικιλ
όπως και τα υγρά,
την ημι-σκιά,
όμως
εδάφη.
γόνιμα και όξινα
σε
ή βρίσκεται μέσα
Στη Β. Αμερικ
δένδρων σε ξέφωδάση κωνοφόρων
σκιάσημεία που δεν
τα, δηλαδή σε
σε υγρά
βλάστηση, και
ζονται από τη

μέρη.
αυτά βρίσκονται
Συνήθως τα φυτά
αλλά και σε κοσε πλαγιές λόφων
1600
τρο μέχρι και
ρυφές με υψόμε
τιείναι πολύ ανθεκ
μ. Το φυτό αυτό
ει σε
, μπορεί να επιζήσ
κό στο ψύχος
ακόμη
μέχρι -28οC και
θερμοκρασίες
».
χαμηλότερες

!

χεται στους
εισόδημα υπόσ
Υψηλό καθαρό
μύρτιλλου.
καλλιέργεια του διάρκεια
παραγωγούς η
ται η μέση
5 έτη υπολογίζε
Σε 30-3
μιας φυτείας
παραγωγικής ζωής
της

του ιδιότητες.
σε
είναι πλούσιοι
Οι καρποί του
κιτρικό
βιταμίνες, σε
υδροδιαλυτές
ανθοαλκαλοειδή,
και μηλικό οξύ,
ζίδια της δελφικυανοσίνες (γλυκο
όλης, της μαλβινόλης, της κυανιδ
υανιδίνης, της
δόλης, της ανθοκ
), σε
της πετυνιδόλης
πεονιδίνης και
τανίνες.
ς βάσεις και
πεντοζιδινικέ
πτικές,
έχουν αντιση
Οι ουσίες αυτές
ικές
και αντι-αιμορραγ
αντι-διαρροϊκές
ιδιότητες.
νονται για
διακρί
Οι καρποί του
ειδωτικές ουσίες
τις πλούσιες αντιοξ του τύπου των
νοειδή
τους. Τα φλαβο
υπεύθυνα
ν, που είναι
ανθοκυανιδώ
των
μπλε χρώμα
και για το βαθύ
οι κυεται ότι είναι
καρπών, πιστεύ
του
κευτικές ουσίες
ριότερες φαρμα
.
μπλούμπερι»
ζωπαραγωγικής
Η διάρκεια της
υπολος μπλούμπερι
ής μίας φυτεία
εγκαέτη. Το κόστος
γίζεται σε 30-35
λου
στρέμματος μύρτιλ
τάστασης ενός
ν
νοντας
1.000€. Λαμβά
Η γεύση των καρπώ
ανέρχεται σε
ζωπό επίχρισμα.
ώς γλυπαραγωγή η
πλήρη
είναι ελαφρ
υπόψη ότι σε
σε
του μπλούμπερι
ρτου ανέρχεται
ουν πολλές καλλιε
μέση παραγωγή
η μέση
κόξινη. Υπάρχ
λου,
στρέμμα, ενώ
ίες του μύρτιλ
1.000 κιλά το
γούμενες ποικιλ
4€ το κιλό, η
πρώιμες,
είναι
νονται σε
τιμή πώλησης
οι οποίες διακρί
του φυτού μπορεί
ώιμες και όψιμες
καλλιέργεια αυτού
ημιπρώιμες, μεσοπρ
ηλες για
ό εισόδημα 2.200
είναι κατάλλ
να δώσει καθαρ
ποικιλίες και
κλίτερα
α.
και για θερμό
2.500€ το στρέμμ
ψυχρά αλλά

στη
- 2,0 μ. επάνω
ματα.
του
λουν από 1,5
- 3,5 μ.
των καρπών
ά τα όσα
σεως και 2,4
Η συγκομιδή
κάνει γνωστ
Ο
και συγραμμή φυτεύ
Γάτσιος και
είναι σταδιακή
ών φυτεύσεως.
α και τις αποστά
μπλούμπερι
μεταξύ των γραμμ
ή με μηαφορούν το πότισμ
ως είναι
λόγω
ι με τα χέρια
φυτών συνήθ
«Το φυτό αυτό
νήθως γίνετα
αριθμός των
σεις φυτεύσεως:
α».
συστή200 φυτά/στρέμμ
του ριζικού του
χανικά μέσα.
δενπερίπου
της φύσεως
λετα φύλλα του
χαρακτηριστικό
αποτελείται από
ς για
Οι καρποί και
Οι καρποί έχουν
ματος, το οποίο
ές φορές
χρησιμοποιού
Το ιδανικό έδαφο
αλλά
λου
ό αμμώχρώμα (μερικ
ριζικά τριχίδια,
εδρώδους μύρτιλ
είναι το ελαφρ
μπλε σκούρο
), είναι
πτές ρίζες χωρίς
ειαπο, για διαφορ
δες μύρτιλλο
είναι
προς το μαύρο
μικρής και επιφαν ί
νται από τον άνθρω
δες έδαφος που
κοκκινωπό ή
Το μεγακαι λόγω της
υσμένοι
απαιτε
δες ή χαλικώ
ς το καθένα.
ημένοι, πεπλατ
των ριζών του
κή ύλη και το οποίο
ν
τικούς λόγου
στρογγυλοποι
κής ανάπτυξης
την ωρίνερού
πλούσιο σε οργανι
έρον παρουσιάζου
έχει
τους και κατά
σε μικρές δόσεις
λύτερο ενδιαφ
ά κλίση, αλλά
στην κορυφή
τη συχνή και
έχει μια ελαφρ
ν ένα λεπτό γκρι).
ρΗ (ρΗ 4,2-5,5
μανσή τους φέρου
άρδευση.
πολύ χαμηλό
φυτεύσεως ποικίλ
του μπλούμπερι
Οι αποστάσεις
«Η καλλιέργεια
ο κ.
», συνεχίζει
είναι αρδευόμενη

ιέργειας
Τεχνικές καλλ
το δενδρώ-

λεωφοροσ
τησ νικησ

Πριμ σε 100 επαγγέλματα
από τον επενδυτικό νόμο

22 ΑΛΛΑΓΕΣ
me παγιδεσ δήλωση
στη φετινή φορολογική

που
είναι ένα είδος
«Το μύρτιλλο
τον κόι σε ολόκληρο
καλλιεργείτα
την επιφυτό που έχει
σμο. Είναι το
σία Vaccinium
στημονική ονομα
έχει επίκαι το οποίο
corymbosum
σία μπλούμπεονομα
σης την κοινή
ή δενσε κορύμβους
ρι ή μύρτιλλο
με στοιλο. Σύμφωνα
δρώδες μύρτιλ
ρτο μύρτιλλο καλλιε
χεία του FAO,
νται
Οι ΗΠΑ βρίσκο
γείται σε 16 χώρες.
των παραγωγών
στην πρώτη θέση
σμιας
52% της παγκό
χωρών με το

παο - παοκ 2-1

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ »49-52

ώ
Πού θα απευθυνθ ς. Γεωπόνος

Γάτσιο
 Κάσσανδρος
α
ήσεων. Εταιρεί
- Σύμβουλος Επιχειρ
- Επιymagro.com
SYMAGRO, www.s
Πάρκο
Τεχνολογικό
στημονικό &
- 26510
6944846475
Ηπείρου. Τηλ.:
. [email protected]
26510 07674
07653. Fax:

ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ
ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
& ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΩΝ

symagro.com

Α

λλαγές στη φορολογία εισοδήματος για 5,5 εκατομμύρια
φορολογουμένους με 22 «παγίδες» περιέχει η φετινή φορολογική δήλωση που θα υποβληθεί από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο. Καταργούνται οι εκπτώσεις φόρου για τόκους στεγαστικών
δανείων, ενοίκια, δίδακτρα, ασφάλιστρα κ.ά., ενώ υπάρχουν προσθήκες και αλλαγές σε δεκάδες κωδικούς-κλειδιά που αφορούν,
μεταξύ άλλων, τους νέους άνω των 18 ετών και τους μισθωτούς
που αμείβονται με «μπλοκάκια». »40-41

  οροεκπτώσεις τέλος για τόκους στεγαστιΦ
κών, ενοίκια, δίδακτρα και ασφάλιστρα
  ποχρεωτική η δήλωση για 18άρηδες
Υ
με εισόδημα άνω των 3.000€
Κ
  ινδυνεύουν με επιπλέον φόρο οι μισθωτοί με «μπλοκάκια»

κατά ροτσιλντ

Η απεργία της
Liberation »38

ΤΑ ΠΟΣΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Παραδείγματα για το νέο εφάπαξ στο Δημόσιο »17

Νίκος Καζαντζάκης
KAΘΕ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΖΙ
ΜΕ ΤΟ

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ

Με σταυρό η εκλογή
των ευρωβουλευτών
Αλλάζει ο τρόπος εκλογής των ευρωβουλευτών μετά
την απόφαση Σαμαρά - Βενιζέλου. Θα εκλέγονται με
σταυρό προτίμησης και όχι με λίστα. »6-7

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Γιατί ρίχνει
το γάντι
στην τρόικα
Ορισμένοι «κύκλοι» αμφισβητούν το πλεόνασμα. »4-5

Αυτή την
Κυριακή:

Ο Βραχόκηπος