Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
TRENDY WATCH
μόνο με

ΔΕΥΤΕΡΑ
3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

9,90€

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9702
Ισχύει μέχρις
εξαντλήσεως
των αποθεμάτων.

1,30€

www.ethnos.gr

€

ΔεΥΤεΡΑ
ΑΡΙΟΥ 2014

ατα
δυο προγραμμ

έs
επαγγελματικ
3 ΦεΒΡΟΥ
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ:

Υ ΚΟΛΩΝΑ
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟ
αλιείς, καθώς
νισχύσεις σε
υς που ακαι σε κατοίκο
ετικό επάγσκούν διαφορ
μένουν στα
γελμα αλλά
του
δυτικής ακτής
παράλια της
φέρνει τοπικό
Θερμαϊκού κόλπου ού ύψους 3,1
πρόγραμμα συνολικ

Ε

εκατ. ευρώ.
το Leader ΑλιείΠρόκειται για
οπει τη χρηματ
ας, όπου προβλέ
ό ακόμη και 65%
δότηση σε ποσοστ
ριν για νέες δραστη
των δαπανώ
εκσυγκαι για τον
ότητες, αλλά
ήυσών επιχειρ
χρονισμό υπαρχο

«Πριμ» για
επενδύσεις από
κτηνοτρόφους

135

 Σελ. 2-3

ατ. €
Ενισχύσεις 3,1 εκ μαϊκού
ερ
σε αλιείς του Θ
ιότηκατά προτερα
γορία και είναι
ν παρέμτων περιοχώ
τα κάτοικοι
βασης.

Αλλες επενδύσεις

εγούνται και
Επίσης, επιχορη
ν σε
οποίες αφορού
πενδύσεις οι
και την
μεταποίηση
μέτρα για τη
και
ών προϊόντων
όεμπορία αλιευτικ
αλλιέργειας,
προϊόντων υδατοκ
ονισμός
και ο εκσυχρ
πως η ίδρυση
παραγωγής μεταποι
επιχειρήσεων
ων
αλιευτικών προϊόντ
ημένων ή μη
ς εμπορίας προκαθώς και εταιρείε
αλλιέργειας.
ϊόντων υδατοκ
που χρημαμία κατηγορία
Αλλη
ποιη πιστοποίηση
τοδοτείται είναι
δηβανομένης της
ότητας, περιλαμ
ν και της πιστομιουργίας σημάτω
ται
ων που αλιεύον
ποίησης προϊόντ
παραμε μεθόδους
ή εκτρέφονται
προς το περιβάλ
γωγής φιλικές

σεων.
οδοτήσεις αφοΕτσι οι χρηματ
ση
η ή την ανανέω
ρούν τη σύστασ
και
για συντήρηση
επιχείρησης
εών σκαφών,
επισκευή αλιευτικ αλλά και για
ξοπλισμού αλιείας
ής,
ς και αναψυχ
χώρους εστίαση
γής ειδών
παραγω
επιχειρήσεις
παραδοκατασκευής
διατροφής,
τέχνη κ.λπ.
σιακών ειδών

βασης
Περιοχές παρέμ ασης αποτε-

Η περιοχή παρέμβ
Δυτιπεριοχή της
,
λείται από την
Θερμαϊκού κόλπου
:
κής Ακτής του
αι σε τρεις νομούς
η οποία εκτείνετ
ΠιεΗμαθίας και
Θεσσαλονίκης,
παρέμρα η περιοχή
ρίας. Ειδικότε
ές
βάνει τις Δημοτικ
βασης περιλαμ
ν, Νέων ΜαλΚοινότητες Κυμίνω Σίνδου και
ρίου,
γάρων, Καλοχω
Δέλτα στον
ρας του Δήμου
Χαλάστ
Τοπική
ονίκης, την
Νομό Θεσσαλ
Αυ του Δήμου
ς
Κοινότητα Κλειδίο
στον Νομό Ημαθία
λεξάνδρειας
Κοιές και Τοπικές
και τις Δημοτικ
Κατεύ του Δήμου
ς,
νότητες Κορινο
ιάλου, Μεθώνη
ρίνης και Μακρυγ
πολης και Πύδνας
Νέας Αγαθού
ού
Πύδνας - Κολινδρ
του Δήμου
.
Νομό Πιερίας
στον
«τρέχει» η «ΑΤο πρόγραμμα
ονίΕταιρεία Θεσσαλ
ναπτυξιακή
μία υποβολής
κης» και η προθεσ
μέχρι τις 14 Μαρπροτάσεων είναι

Ποιες είναι οι
δράσεις που
ενισχύονται

που ενιΟι δραστηριότητες
σχύονται είναι:
παροχής υ Επιχειρήσεις
την εξυπηρέπηρεσιών για
ρισμού,
τηση του οικοτου
τουρισμού,
του αλιευτικού
και καταδυτου θαλάσσιου
ού και γενικότικού τουρισμ
ού της υτερα του τουρισμ
παίθρου.
παροχής υ Επιχειρήσεις
συνδέονται
πηρεσιών που
ση και την εμε τη συντήρη
ών σκαπισκευή αλιευτικ
ν και γενικόφών, μηχανώ
,
μού αλιείας
τερα εξοπλισ
ειδών ατομιτην επισκευή
λον.
ς χρήσης,
ατομικές επικής και οικιακή
Δικαιούχοι είναι
τροφοδοσίας,
Πρόσωπα Ιδιτις υπηρεσίες
ις ή Νομικά
χειρήσε
ΕΕ,
φωτογραφι(ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ,
τις υπηρεσίες
ωτικού Δικαίου
και την
ς του εμποριτεχνών, καθώς
εταιρείε
κών
προσωπικές
ικών υπηές/ Αλιευτικές
παροχή προσωπ
κού νόμου, Αγροτικ
κάθε
αυτές που συνΟργανώσεις
ρεσιών όπως
Συνεταιριστικές
φύλαξη και
ριστικές Επιχειδέονται με τη
βαθμίδας, Συνεται Επιχειρήσεις),
παιδιών,
ές
την απασχόληση
ρήσεις, Δημοτικ
κουρείων,
ύνται στον τοτη λειτουργία
που δραστηριοποιο και της εμποκ.λπ.
ίησης
κομμωτηρίων
μέα της μεταπο
και οι
ίδρυσης, εών προϊόντων
 Επιχειρήσεις
ρίας αλιευτικ
να με
εκσυγχρονιγούν σύμφω
πέκτασης και
οποίες λειτουρ
φος και
εμπορικής και
χώρων εστίαση
της
σμού
τις διατάξεις
σίας, που έχουν
αναψυχής.
ρολογικής νομοθε σης και τελικά
δραστηριοτήΕπιχειρήσεις
την ευθύνη υλοποίη κόστος της
- χειροτεμε το
των οικοτεχνίας
επιβαρύνονται
λόίας για την
ης του υποβαλ
χνίας ή βιοτεχν
πραγματοποίησ
παραδοη επενδυτικού
παραγωγή ειδών
μενου προς ενίσχυσ
και λοιπές
σιακής τέχνης
σχεδίου
ιότητες,
βιοτεχνικές δραστηρ
αλιείας.
υνθώ
εκτός του τομέα
Πού θα απευθ
Δ/
παραγωγής
- ΑΝΕΘ Α.Ε.,
 Επιχειρήσεις
 Ο.Τ.Δ. Αλιείας
νος 27,
ειδών διαονίκη, Πλούτω
παραδοσιακών
νση: Θεσσαλ
Τηλ.:
την πρώτη με. Τ.Κ. 54655.
τροφής μετά
ες
3ος όροφος
κατά τις εργάσιμ
ταποίηση.
2310801070
έως
(από Δευτέρα
ημέρες και ώρες
9:00-16:00)
Παρασκευή,

ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ »49-52

Επιδοτήσεις σε κτηνοτρόφους
για παραγωγή και μεταποίηση

Η ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ

2-1 τον παναιτωλικο

ανατροπη
με ολαϊταν
και καμπελ

ΔΥΟ ΣΧΕΔΙΑ
για τα ειδικά μισθολόγια
τίου.
κατά κύριο εΔικαιούχοι είναι
οι οποίοι δραπάγγελμα αλιείς,
ι επαγγελματικά
στηριοποιούντα
Συμπεπαρέμβασης.
στην περιοχή
κασυνεταιρισμοί
ριλαμβάνονται
πρόσωάλλο νομικό
θώς και κάθε
εται αποκλειστικά
πο που απαρτίζ
από αλιείς.
χοι είναι φυσικά
Επίσης δικαιού
οποία δεν
α τα
ή νομικά πρόσωπ
παραπάνω κατηεμπίπτουν στην

!

δραστηριόέως 65% για νέες
Χρηματοδοτήσεις ουσες επιχειρήσεις
τητες αλλά και υπάρχ αμμα Leader Αλιείας.
πρόγρ
προβλέπει το νέο η προθεσμία για τις αιτήσεις
ίου
Εως τις 14 Μαρτ

Ο

ι δικαστικές αποφάσεις για τα ειδικά μισθολόγια προκαλούν ισχυρό πονοκέφαλο στο
οικονομικό επιτελείο, το οποίο εξετάζει αυτή την
περίοδο δύο προτάσεις για την κάλυψη των ποσών που θα πρέπει να επιστραφούν. »4-5

ΛΥΣΗ 1η
Π
 ερικοπές με νέα νομοθετική ρύθμιση αν
τα ποσά είναι μεγάλα

ΛΥΣΗ 2η
Ε
 πιστροφή των
αναδρομικών σε
ορίζοντα δεκαετίας

WALL STREET JOURNAL

Επιβεβαίωση
για το ‘κούρεμα’

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Δικαίωση για το δημοσίευμα
του «Εθνους». »6

Πακέτο μεταρρυθμίσεων
ετοιμάζει ο Σόιμπλε »7

ΚΕ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

ΕΝΤΑΣΗ &
ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
ΚΑΙ συμμαχιεσ

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ
ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ 13
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
»8-9, 56

Νίκος Καζαντζάκης
KAΘΕ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΖΙ
ΜΕ ΤΟ

Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ

Με συνταγή Τσίπρα για
τον Δήμο της Αθήνας
Ο 34χρονος οικονομολόγος Γαβριήλ Σακελλαρίδης
από τη νέα γενιά του ΣΥΡΙΖΑ στη μάχη της Αθήνας.

Αυτή την
Κυριακή:

Ταξιδεύοντας

Ιαπωνία - Κίνα