Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
TRENDY WATCH
μόνο με

ΠΕΜΠΤΗ
23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

9,90€

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9693
Ισχύει μέχρις
εξαντλήσεως
των αποθεμάτων.

1,30€

www.ethnos.gr

ΠΕΜΠΤΗ

Συντάξεις
23 ιανουαριου 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 148

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ
ΝΑ ΒΓΟΥΝ
ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
2.000.000
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Νέες ρυθμίσεις-ανάσα
για τις οφειλές
σε ΟΑΕΕ και ΙΚΑ
ΤΗΣ ΚαΤΕριναΣ ΚοΚΚαΛιαρΗ

υ, «εντείνουμε τις προσπάΙΚΑ Κώστας Παπαθανασίο
τις οφειλές και θα εφαρμόθειες για να εισπράξουμε

δράσεις για να καλυφθεί
σουμε όλες τις απαιτούμενες
ανελέοφειλέτες -δηλαδή
Θα προχωρήσουμε σε
όνο ο ένας στους εννιά
το χρηματοδοτικό κενό.
σε ρύθμιση
ς εργασίας και παράλ75.000 άτομα- έχει προχωρήσει
ητο κυνηγητό της ανασφάλιστη
χρωστάτον ΟΑΕΕ. Τα Ταμεία
με να πείσουμε όσους
χρεών προς το ΙΚΑ και
ληλα θα προσπαθήσου
τους, διότι στην αντίθετη
ρυθμίσεις για όσους οφείλουν
νε να ρυθμίσουν τις οφειλές
καθιερώνουν ευνοϊκές
απειλούν με κατασχέσεις
κατασχέσεις και πλειστηριαπερίπτωση θα υπάρξουν
έως και 10.000 ευρώ, ωστόσο
ποχρωστούν μεγαλύτερα
σμοί».
και πλειστηριασμούς όσους
τις οφειλές τους.
σά και δεν τακτοποιούν
εγκύκλιος του ΟΑΕΕ, που
Χθες για το θέμα υπήρξε
όυπαγωγή στη ρύθμιση
καθιστά ευκολότερη την
5.000 έως 10.000 ευρώ.
σων οφείλουν ποσά από
έχει προχωρήσει και
Σε ανάλογες παρεμβάσεις
ι» τους οφειλέτες.
το ΙΚΑ για να «προσελκύσε
που έχει γίνει
Πάντως, παρά την πρόοδο
των
διάστημα, η προσέλευση
το τελευταίο
δεν μπορεί να χαραοφειλετών στα Ταμεία
. Σύμφωνα με τα
κτηριστεί ικανοποιητική
τελευταία στοιχεία:
μπει στη ρύθ Στο ΙΚΑ έχουν συνολικά
τρεις
σε σύνολο 300.000.
του ΟΑΕΕ προβλέπονται
μιση 35.000 οφειλέτες
Στο μεταξύ, σε εγκύκλιο
ένα τμήμα αυτών
έως 10.000 ευρώ:
Ωστόσο εκτιμάται πως
ρυθμίσεις για όσους χρωστούν
να εισπραχθεί,
υποβολής φορολογικής
των χρημάτων δεν μπορεί
Καταργείται η υποχρέωση
επιχειρήσεις που
ύ οφειλής ως προϋκαθώς πρόκειται για
ενημερότητας ή πιστοποιητικο
κλείσει κ.ά.
ρύθμιση «Νέα Αρχή».
έχουν πτωχεύσει, έχουν
πόθεση υπαγωγής στη
σε ρύθμε τις οποίες δεν υπά Στον ΟΑΕΕ έχουν υπαχθεί
Τροποποιούνται οι διατάξεις
όταν συνολιεκείνοι που «έχει
μιση 40.000 οφειλέτες,
σε ρύθμιση οι οφειλέτες
γονται
επιδίωξη». Στο εξής εξαιρούκά χρωστάνε 370.000 ελεύθεροι
ασκηθεί κατ’ αυτών ποινική
«που έγια ενεργές
σε ρύθμιση οφειλέτες
χειρηματίες (πρόκειται
νται και δεν υπάγονται
ι
φοροδιαφυγή».
επιχειρήσεις και δεν υπολογίζοντα
χουν καταδικαστεί για
λειτουραπαιτείται -μέχρι σήμεόσες έχουν διακόψει τη
Για οφειλές άνω των 5.000€
εξόφλησης της οφειγία τους).
ρα- η απόδειξη της αδυναμίας
της
ανταπόκρισης στο ύψος
Στην καταγραφή της πορείας
λής και της μη δυνατότητας
Για την
έχει προτης ρύθμισης οφειλών
υποβολή των στοιχείων.
μηνιαίας δόσης με την
πρέπει να
ρυθμίσεις
ένταξης στις
χωρήσει το ΙΚΑ, ενώ
απλούστευση των διαδικασιών
σε 10.000€. Από την
σημειωθεί πως για τα στοιχεία
το ποσό των 5.000€ αυξάνεται
και τα
ασφαλισμένοι που έχουν
αυτά ενημερώνονται
τροποποίηση αυτή εξαιρούνται
Από
δραστηριότητα, για
κλιμάκια των δανειστών.
την επαγγελματική τους
διακόψει
πως στη
παραμένει στα 5.000€.
τα στοιχεία προκύπτει
τους οποίους το όριο οφειλών
θα
δίνει
ρύθμιση «Νέα Αρχή» που
των εισπραττόμενων εσόδων
 Ποσοστό 2,5% επί
των
των εισφορών για το ετη δυνατότητα εξόφλησης
κρατά το ΙΚΑ για την είσπραξη
δόσεις έαποζημίωσης θα παρακραοφειλών έως και σε 48
πικουρικό (ΕΤΕΑ). Το ποσό
του
Στην
το ποσό οφειλής εισφορών
χουν υπαχθεί 23.307 άτομα.
τείται κάθε μήνα από
τις 17 Ιανουσε τραπεζικό λογαριασμό
«Πάγια ρύθμιση» μέχρι
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή θα κατατίθεται
οφειλέτες. Οπως
αρίου είχαν μπει 12.974
που θα καθοριστεί.
υποδιοικητής του
ο
τονίζει στο «Εθνος – Συντάξεις»

Μ
Ρύθμιση οφειλών
Νέα Αρχή

Πάγια ρύθμιση

Σύνολο οφειλής στην 244.280.158,36
ρύθμιση
Σύνολο οφειλής
559.733.573,69 Πάγια
στη Νέα Αρχή
σωρευτικά (εκατ. ευρώ)
σωρευτικά (εκατ. ευρώ)
Αριθμός οφειλετών
12.974
ρύθμιση
Αριθμός οφειλετών
22.307 στην Πάγια
στη Νέα Αρχή
σωρευτικά
σωρευτικά
Ποσό οφειλής που
Ποσό οφειλής που
εξοφλήθηκε εφάπαξ
3.280.274,01
τη διάρκεια της
εξοφλήθηκε εφάπαξ
16.863.199,23 κατά
κατά τη διάρκεια της
περιόδου σωρευτικά
περιόδου σωρευτικά
(εκατ. ευρώ)
(εκατ. ευρώ)
Ποσό οφειλής που
Ποσό οφειλής που
υπολείπεται να πληρωθεί
132.517.819,80
υπολείπεται να πληρωθεί122.092.364,93 έως το τέλος του
έως το τέλος του
χρόνου (εκατ. ευρώ)
χρόνου (εκατ. ευρώ)
Ιανουαρίου για το ΙΚΑ
* Στοιχεία μέχρι τις 17

Μόλις το 11% των οφειλετών έχει ρυθμίσει τα χρέη
του προς τα Ταμεία

1
2

3

ΜΙΛΟΥΝ ΟΙ «3» ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡ

Γιατί πήγαµε
στο Περιστέρι

Ευκαιρίες και παγίδες από
τη διαδοχική ασφάλιση
»57-60

ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΣΕ ΟΛΑτρόικα
απαιτεί η
Σ

Μήνυµα στην ηγεσία της ∆ΗΜΑΡ για στροφή στη συνεργασία
στέλνουν οι Ανδρέας Παπαδόπουλος, Σπύρος Λυκούδης και
Γρηγόρης Ψαριανός. »6-7

ΚΛΗΡΑΙΝΕΙ τη στάση της η τρόικα. ∆ιαµηνύει ότι δεν θα επιστρέψει στην Αθήνα αν
δεν υπάρξει συµφωνία στα εκκρεµή ζητήµατα.
∆ιαπιστώνει καθυστερήσεις στην προώθηση των
διαρθρωτικών αλλαγών. Απειλεί πως θα φέρει
στο προσκήνιο τις οµαδικές απολύσεις. »4-5

Οι καθυστερήσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές επαναφέρουν τις οµαδικές απολύσεις
Προϋπόθεση επιστροφής τα µέτρα
για το δηµοσιονοµικό κενό του 2014-2015

∆ιαµάχες
στον ΣΥΡΙΖΑ
για το χρέος

»9

ΑΚΙΝΗΤΑ

Μπλακ άουτ
στις
µεταβιβάσεις
Αδυναµία να προσδιορίσουν τον
φόρο υπεραξίας στα µεταβιβαζόµενα ακίνητα δηλώνουν οι
συµβολαιογράφοι. Καθυστερεί
η εγκύκλιος. Αλλεπάλληλες
συσκέψεις πραγµατοποιούνται
στο υπουργείο Οικονοµικών. »39

ΕΠΙΚΗΡΥΞΗ ΜΕ 4 ΕΚΑΤ.

ΖΕΥΓΟΣ ΓΡΙΒΕΑ

Ζήτηµα... τιµής για την
ΕΛ.ΑΣ η σύλληψη Ξηρού

«Ελεύθεροι»....
πολιορκηµένοι
στο Λονδίνο »14-16

Επικηρύχθηκαν οι Ξηρός, Μαζιώτης, Πόλα Ρούπα και οι
εκτελεστές των χρυσαυγιτών. »18-20

KAΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ

Νίκος Καζαντζάκης
ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ

Ο φτωχούλης του Θεού