Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Τα πιο trendy ρολόγια µόνο µε 9,90€

TRENDY WATCH
μόνο με

9,90€
Ισχύει μέχρις
εξαντλήσεως
των αποθεμάτων.

∆ΕΥΤΕΡΑ
13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9684

1,30€

Λεπτοµέρειες για την
προσφορά στη σελίδα 2

www.ethnos.gr

€

έs
επαγγελματικ

Υ ΚΟΛΩΝΑ
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟ
δημιουργία
υκαιρίες για τη
ήσεων ή τον
νέων επιχειρ
ό υφιστάεκσυγχρονισμ
επαρχία με
μενων στην
τα
και 50% δίνουν
επιδότηση έως
σε
μματα Leader
τοπικά προγρά
ς της χώρας.
επτά περιοχέ
τες σε ΑργοΔήμοι και κοινότη α, Αχαΐα,
α, Λακωνί
λίδα, Αρκαδί
ία
ία και Μεσσην
Κιλκίς, Μαγνησ
οδοτικές
χρηματ
υπάγονται στις
μμάτοπικών προγρα
δράσεις των
την επιστόχο έχουν
των που ως
ιδιμέσα από τα
χειρηματικότητα
κάθε
ριστικά της
αίτερα χαρακτη

Ε

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΜΕ ΤΟΝ
ΘΡΥΛΟ

«Μπόνους»
σε νέους
επιχειρηματίες
 Σελ. 2-3

50%
Ενισχύσεις έως χώρας
σε 7 νομούς της

περιοχής.
εκμπορούν να
Τις ενισχύσεις
ι
ακόμη και κάτοικο
μεταλλευτούν
να
που θέλουν
μεγάλων πόλεων στην περιφέύν
μετεγκατασταθο
ς
ρεια.
είναι ανοικτέ
Οι προθεσμίες
και
α, την Αρκαδία
για την Αργολίδ
αμέχρι τις 3 Φεβρου
τη Λακωνία
Ιαμέχρι τις 20
ρίου, στην Αχαΐα
ΜεσΚιλκίς και τη
νουαρίου, στο

0-0 ΜΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ

10.000 ΕΥΡΩ

ηση
την α' μεταποί
μικών υλών μετά
νωπών
ιία, παραγωγή
(π.χ. αρτοπο
πλαστικής, παραγω
ειδών ζαχαρο
προϊόντων, παραγή αλευροειδών
παραούχων ποτών,
γωγή αλκοολ
ων από
δών προϊόντ
γωγή ζαχαρω
ά κ.λπ.).
φρούτα και λαχανικ
παροχής υπηρε Επιχειρήσεις
, δρατήρια, κουρεία
σιών (κομμω
, καλφυσικής ευεξίας
στηριότητες
δημιλογοτεχνική
υλιτεχνική και
ία, επισκευή
ουργία και ερμηνε
ειδών,
& δερμάτινων
ποδημάτων
ών
οινοπνευματωδ
λιανικό εμπόριο
ωλεία
ποτών, παντοπ
και άλλων
κ.λπ.).
παροχής υπηρε Επιχειρήσεις
του τουεξυπηρέτηση
σιών για την
υ (εναλλακτικές
ρισμού της υπαίθρο
ού, ειδικές μορφές
μορφές τουρισμ

Πού θα
απευθυνθώ

Εταιρεία
 Αναπτυξιακή
Πλατεία
Κυκλάδων Α.Ε.,
Ερμούπολη –
Τσιροπινά –
τηλ. 22810
84100 Σύρος,
www.e88834 / 81011.
cyclades.gr
«Πάρνω Αναπτυξιακή
ιο Αρκαδίας,
νας», Λεωνίδ
τηλ.:
Τ.Κ. 22300,
www.
2757022807.
parnonas.gr

ΟΙ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ, ΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ »49-52

Επιταγή 10.000 ευρώ
σε νέους επιχειρηµατίες

ξιακή
 «Αχαΐα - Αναπτυ Α&
Α.Ε.», Αγ. Αλεξίου
, 250 01 Κα
σημ. Φωτήλα

∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΣ
στις φυλακές Κορυδαλλού
ΑΛΛΟΙ 3 ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

ΣΚΑΝ∆ΑΛΟ Τ.Τ.

Προφυλακίσεις µε
βαριές κατηγορίες

ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΟΛΑΝΤ

Πήρε φωτιά το
«χαρέµι» »20, 37

Ερχεται ο Φιλιππίδης,
ψάχνουν τον Γριβέα

ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ της διεύθυνσης και ένταξης σε εγκληµατική οργάνωση προφυλακίστηκαν οι βουλευτές Ηλιόπουλος,
Γερµενής, Μπούκουρας. »4-6

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΩΝ είναι η προσαγωγή του Αγγελου Φιλιππίδη
ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Εκκρεµούν τα εντάλµατα
για Γριβέα, Βάτσικα. »14-17

ΤΙ ΣΥΖΗΤΗΣΑΝ ΣΑΜΑΡΑΣ - ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ »7

ΓΙΑ ΧΡΕΗ

Τα καυτά
«e-mails»
της Εφορίας
Ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις σε περισσότερους από 1 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων
στέλνει η Εφορία. ∆εν έχουν εξοφλήσει
το τέλος ακινήτων για το 2012. Καλούνται
να τακτοποιήσουν την εκκρεµότητα
εντός του µηνός. »42

Νίκος Καζαντζάκης
KAΘΕ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ

ΚΡΙΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΝ.ΕΛ.

Ο Καµµένος σε
αναµµένα κάρβουνα
Σε τροχιά διάσπασης οι ΑΝ.ΕΛ. Απείχαν από
το Εθνικό Συµβούλιο έξι βουλευτές. »9

Αυτή την
Κυριακή

Ο τελευταίος
πειρασμός
ΤΟΜΟΣ Β΄