Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Τα πιο trendy ρολόγια µόνο µε 9,90€

TRENDY WATCH
μόνο με

9,90€
Ισχύει μέχρις
εξαντλήσεως
των αποθεμάτων.

ΠΕΜΠΤΗ
9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9681

Λεπτοµέρειες
για την προσφορά
στη σελίδα 2

1,30€

www.ethnos.gr
ΠΕΜΠΤΗ

9 ιανουαριου 2014

Συντάξεις
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 146

ΟΙ ∆ΕΚΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - ΚΛΕΙ∆ΙΑ

Με 20 χρόνια στη σύνταξη

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Τα παράθυρα για
έξοδο με λιγότερα
από 20 χρόνια
Δ

»49-52

έκα διατάξεις επιτρέπουν
την
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι
έξοδο στη σύνταξη σε χιλιάδες
πως οι διατάξεις
του ΙΚΑ για τις μητέρες
ασφαλισμένους που έχουν
μπορούν να
λιγό- εφαρμοστούν και
τερα από 20 έτη στην αγορά
σε όσες ασφαλισμένες
εργασίας. Το των ΔΕΚΟ
όριο ηλικίας είναι σε άμεση
και των τραπεζών το επιθυσυνάρτηση με μούν.
Οσον αφορά στο Δημόσιο
το Ταμείο αλλά και το έτος
ιδιαίτερα
θεμελίωσης
ευνοϊκές ρυθμίσεις ισχύουν
δικαιώματος, με κερδισμένο
για έγγαμες
υς όσους γυναίκες και
για μητέρες που πρόλαβαν
είχαν τις απαιτούμενες
προϋποθένα ασφαλιστούν πριν από
σεις μέχρι το τέλος του
το 1983.
2012.
Εδώ πρέπει να αναφερθεί
Οι διατάξεις αυτές δίνουν
πως ειδικό κατη δυναθεστώς ισχύει για τη συνταξιοδό
τότητα εξόδου στη σύνταξη
τηση των
και σε
εργαζομένων στα βαρέα
ασφαλισμένους που λόγω
και ανθυγιεινά
ανεργίας
δεν μπόρεσαν να συμπληρώ
σουν
πάνω από 20 έτη ασφάλισης
. Στην
κατηγορία αυτή ανήκει
ένα μεγάλο
μέρος των εργαζομένων
στον ιδιωτικό τομέα, καθώς στον
δημόσιο και
στον ευρύτερο δημόσιο
τομέα συνήθως η «έξοδος» γίνεται
με
25ετία.
Σημειώνεται πως για τη
συντριπτική
πλειονότητα των εργαζομέν
ων το
δικαίωμα «κλειδώνει» με
την ταυτόχρονη ύπαρξη των ετών
ασφάλισης και του κατά περίπτωση
ορίου
ηλικίας. Για παράδειγμα
οι άντρες
με 4.500 ημέρες ασφάλισης
επαγγέλματα. Η πόρτα εξόδου
(15ετία) πρέπει ταυτόχρον
μπορεί να
α να
ανοίξει με 4.500 ημέρες
έχουν και το 65ο έτος για
ασφάλισης, εκ
να κλειτων οποίων οι 3.600 στο
δώσουν δικαίωμα μέχρι
ειδικό αυτό καθετο τέλος
στώς και το κατά περίπτωση
του 2012.
όριο ηλικίας.
Πάντως όσοι εργαζόμεν
Εξαίρεση αποτελούν οι
οι δεν πρόλαβαν
μητέμέχρι το τέλος του 2012
ρες ανηλίκων, καθώς δεν
να θεμελιώσουν
χρει- δικαίωμα βρίσκονται
άζεται να έχουν το όριο
αντιμέτωποι με την
ηλικίας αύξηση του ορίου
για να θεμελιώσουν δικαίωμα.
ηλικίας. Από το
Το συντακαι μετά για τη μεγάλη πλειονότητ2013
ξιοδοτικό δικαίωμα κλειδώνει
α των
μόνο με τα
ασφαλισμένων (εξαιρούντ
απαιτούμενα έτη ασφάλισης
αι συγκεκριμέκαι την
νες ομάδες όπως τα βαρέα)
ύπαρξη ανήλικου τέκνου
πλήρης σύκαι στη συνένταξη καταβάλλεται στα
χεια η «έξοδος» γίνεται
67, ενώ όπου
όποτε συμπληπροβλέπεται μειωμένη
ρωθεί το κατά περίπτωση
το όριο ηλικίας διόριο ηλικίας.
αμορφώνεται στο 62ο έτος.

ΕΓΚΩΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΑΡΟΖΟ ΣΤΗΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ
Στις περισσότερες
περιπτώσεις το δικαίωμα
«κλειδώνει» με την
ταυτόχρονη ύπαρξη
των ετών ασφάλισης
και του ορίου ηλικίας

∆ΙΠΛΟ ΜΗΝΥΜΑ
● Ρεπορτάζ σελ. 2-3

Μεταρρυθµίσεις & σταθερότητα

ΠΟΙΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝΤΑΙ

ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ
& ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟ Τ.Τ.
Ανοιξε ο κύκλος των συλλήψεων για το σκάνδαλο
του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου. Εκτελούνται
εισαγγελικά εντάλµατα. Πρόκειται για πρώην
στελέχη του πιστωτικού ιδρύµατος, µέλη δανειοδοτικών επιτροπών αλλά και επιχειρηµατίες. »9-11

ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ πολιτικής σταθερότητας επεσήµανε
ο πρόεδρος της Κοµισιόν, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο.
Στην εκδήλωση για την ανάληψη της Ελληνικής
Προεδρίας επέµεινε επίσης στην εφαρµογή του προγράµµατος δηµοσιονοµικής σταθερότητας. »4-8

Α. ΣΑΜΑΡΑΣ

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

«Ναι» ή «Οχι» στην
Ευρώπη το δίληµµα
των εκλογών

Βέλη για την
απουσία Τσίπρα
και Κουβέλη

ΑΠΟ∆ΡΑΣΗ ΞΗΡΟΥ

Συνωµοσία
των συγγενών
της... φωτιάς
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

Στις 27 Μαΐου οι
Πανελλαδικές »

20

Ατοµα από το συγγενικό περιβάλλον
βοήθησαν τον Χριστόδουλο Ξηρό να
εξαφανιστεί. Αυτό συµπεραίνει η ΕΛ.ΑΣ
από τις καταθέσεις και τις κλήσεις των
κινητών τους. »16-19

KAΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ

Νίκος Καζαντζάκης

ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ

Ο τελευταίος πειρασμός