Πρωτοσέλιδο Χτύπος:Recognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ 14.12.2013
ΕΤΟΣ 18ο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 829
ΤΙΜΗ: 1,00*

ÅÂÄÏÌÁÄÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ
ÔÏÐÉÊÇÓ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇÓ

www.xtypos.gr

ΠΩΣ AΛΛΑΖΟΥΝ ΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΣΟΚ ΤΟΥ ΙΚΑ

• Θύελλα αντιδράσεων έπειτα από ερµηνευτική
εγκύκλιο του ΙΚΑ για τις αλλαγές στη διαδοχική
ασφάλιση που αυξάνουν τα όρια ηλικίας για χιλιάδες ασφαλισµένους.
• Ποιες κατηγορίες πολιτών αφορούν οι αλλαγές. Πότε θα πάρουν συντάξεις µε το νέο καθεστώς. Αναλυτικά παραδείγµατα.

• Ποιοι είναι οι τυχεροί που θα πάρουν σύνταξη
νωρίτερα. Τι ισχύει µε τα πλασµατικά χρόνια. > ΣΕΛ. 15

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ∆ΕΝ ΘΑ
ΚΟΒΕΤΑΙ ΤΟ ΡΕΥΜΑ
• ∆ράση για επανασύνδεση ηλεκτρικού σε
φτωχά νοικοκυριά αναλαµβάνουν δήµοι και
εκκλησίες. ∆έσµη µέτρων για τις ευπαθείς
κοινωνικά οµάδες.
• Ποιοι µπορούν να ενταχθούν στο Κοινωνικό Οικιακό Τιµολόγιο της ∆ΕΗ.
Τι ισχύει µε τους ∆ιακανονισµούς.
> ΣΕΛ. 13 Πότε θα είναι δωρεάν το ρεύµα.

ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ
ΣΥΡΡΙΚΝΩΝΕΤΑΙ

ΟΧΙ ΑΛΛΗ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
ΣΤΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ

Πόσοι θα είναι οι δηµόσιοι υπάλληλοι µέχρι το τέλος του 2015

14 12

> ΣΕΛI∆Α 3

Καταδίκη
∆ηµάρχου για
διαφηµιστική
πινακίδα

Καµπάνα από
το Εφετείο
για το
θάνατο
νεαρού σε
τροχαίο

> ΣΕΛ.7

EΡΧΟΝΤΑΙ
ΣΑΡΩΤΙΚΕΣ
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
•Ποια είναι τα σχέδια του
Υπουργείου Εσωτερικών.
•Τι θα γίνει µε τις δηµοτικές
επιχειρήσεις και την χρηµατοδότηση των δήµων.

> ΣΕΛI∆Α 5

> ΣΕΛI∆Α 5

Μέθοδος
βελτίωσης της
γονιµότητας
των γυναικών

“ΑΡΙΣΤΕΙΟ” ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ
> ΣΕΛ. 17

> ΣΕΛI∆Α 21

Το Πνεύµα των
Χριστουγέννων είναι εδώ
> ΣΕΛI∆ΕΣ 2, 16

Παιχνίδια, τραγούδια, παζάρια και µελωδίες από δήµους και συλλόγους.

4000 ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ
ΝΕΟΥΣ
> ΣΕΛI∆Α 4