Επόμενη μέρα
Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:


Recognized text:
ÁËËÁÃÇ
«ÐÞãå íá óþóåé ôá óêõëéÜ ôïõ»
Óá÷ôïýñç 10 ÐÜôñá
Ôçë. & fax 2610 333.387
e-mail: alagi@hol.gr

ÁëëáãÞ - êáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

ÓÁÂÂÁÔÏ 18 - ÊÕÑÉÁÊÇ 19 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2017 - ÅÔÏÓ 43ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.426 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

Óõãêëïíßæåé ç ðåñéãñáöÞ óõããåíïýò ôïõ 70÷ñïíïõ êõíçãïý, ìå êáôáãùãÞ áðü ÓáíôáìÝñé Á÷áÀáò, ðïõ áãíïåßôáé óôç ÌÜíäñá,
ìåôÜ ôéò ðëçììýñåò ðïõ Ýðëçîáí ôçí ðåñéï÷Þ, óêïôþíïíôáò -Ýùò þñáò, êáèþò ïé áãíïïýìåíïé áíÝñ÷ïíôáé óå Ýîé- 16 Üôïìá
Ο Χρήστος Φωτόπουλος, αδερφός της συζύγου του
70χρονου αγνοούµενου, από το Σανταµέρι Αχαΐας,
αµέσως µετά τη φονική κακοκαιρία, στη Μάνδρα Αττικής, εξηγεί, ότι ο ηλικιωµένος κυνηγός γνώριζε άριστα τη συγκεκριµένη ζώνη. «Ήξερε πολύ καλά εκείνα
τα µέρη. Είχαν ξεκινήσει στις 4 το πρωί, όλοι µια πα-

ρέα από έξι άτοµα. Την ώρα που ο χείµαρρος τους
απείλησε, ανέβηκαν στα δέντρα για να σωθούν, αλλά
ο γαµπρός µου πήγε να σώσει τα σκυλιά του. Τα αγαπούσε πολύ! Ήταν η ζωή του», λέει χαρακτηριστικά. Ο
70χρονος ζούσε από µικρό παιδί στην Αθήνα. Ήταν
εργολάβος οικοδοµών παντρεµένος µε έναν γιο. Η

µεγάλη του όµως αγάπη ήταν το κυνήγι. Σοκαριστική
όµως ήταν και η εικόνα που βρέθηκε το αυτοκίνητό
του, καθώς, σύµφωνα µε τον κ. Φωτόπουλο, «είχε κοπεί στη µέση». Οι συγγενείς του 70χρονου αγνοούµενου που ζουν στην Πάτρα, αγωνιούν για την τύχη του
και ελπίζουν σύντοµα να έχουν ευχάριστα νέα.

Óôï íïóïêïìåßï
ôñåéò çëéêéùìÝíïé
áðü ôç äéáêïðÞ
ôïõ ñåýìáôïò...
Ôï âñÜäõ ôçò ÐÝìðôçò óôéò
Ðüñôåò êáé ôç ×áñáõãÞ
ôïõ ÄÞìïõ äõôéêÞò Á÷áÀáò

«Βροχή» µολότοφ χθες έξω από τα δικαστήρια της Πάτρας από οµάδα αντιεξουσιαστών που ακολουθούσε την πορεία που πραγµατοποιήθηκε για το Πολυτεχνείο. Οι αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν σε όχηµα της Κυνηγετικής Οµοσπονδίας και
του προξένησαν ζηµιές. Στη συνέχεια πέταξαν πέτρες σε κατάστηµα µε είδη για κατοικίδια στην Αθανασίου Διάκου και πέταξαν τρικάκια κατά της κακοποίησης των
ζώων. Τα επεισόδια συνεχίστηκαν στη συµβολή των οδών Κανακάρη και Ερµού µε
τους νεαρούς να πετάνε µολότοφ στα ΜΑΤ. Οι αστυνοµικοί πέταξαν κρότου λάµÓÅË.9
ψεις ώστε να τους απωθήσουν.

Tρεις ηλικιωµένοι είδαν τον
χάρο µε τα µάτια τους, στις
Πόρτες και τη Χαραυγή της
δυτικής Αχαΐας, το βράδυ της
Πέµπτης, από τη διακοπή ρεύµατος που σηµειώθηκε στα
ορεινά του δήµου, λόγω της
κακοκαιρίας. Όπως µεταφέρει
στην «Α» ο Αντιδήµαρχος Θανάσης Ραυτακόπουλος, δύο εκ
των τριών που είχαν µηχανική
υποστήριξη και δεν άντεξαν
άλλο χωρίς οξυγόνο και µεταφέρθηκε στο νοσοκοµείο.
Σε ό,τι αφορά την τρίτη περίπτωση, η κατάσταση είναι
σοβαρή. Ένας ηλικιωµένος,
στην προσπάθειά του να πάει
τουαλέτα, άναψε κερί για να
µπορεί να βλέπει, αλλά σκόνταψε, έπεσε και το σπίτι του
έπιασε φωτιά, µε αποτέλεσµα
να υποστεί σοβαρά εγκαύ-

µατα. Ο ηλικιωµένος Σ.Π. έχει
µεταφερθεί στο νοσοκοµείο
και σύµφωνα µε πληροφορίες η κατάσταση της υγείας
του είναι κρίσιµη. Στο µεταξύ
ο κ. Ραυτακόπουλος, είπε ότι
έχουν ήδη ξεκινήσει τα σοβαρά προβλήµατα από την κακοκαιρία. Και υπογραµµίζει: «Ο
Πείρος και η Σαρδηνή, έχουν
“φουσκώσει”. Τα πράγµατα είναι πολύ επικίνδυνα στα ποτάµια µας, αν συνεχίσει έτσι
θα έχουµε πληµµύρες και καταστάσεις επικίνδυνες. Εµείς
δεν µπορούµε να επέµβουµε
στο ποτάµι. Έχω ήδη ενηµερώσει τις αρµόδιες υπηρεσίες
της περιφέρειας, το είπα και
στο Συντονιστικό, αλλά προς
το παρόν δεν έχει γίνει κάτι
και εµείς κάνουµε τον Σταυρό
µας…».

ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏ

ÊÜëåóìá
óõììåôï÷Þò
óôéò åêëïãÝò
áðü Ð. Êñßêç
ÓÅË.6

ÊÔÅË

Îåêßíçóå
ç áðïæçìßùóç
åðéâáôþí ðïõ
êéíäýíåõóáí
ÓÅË.6

ÄÕÔ. Á×ÁÚÁ

Óôï íïóïêïìåßï äõï ãõíáßêåò
ìåôÜ áðü åðßèåóç ôïîéêïìáíþí

«ÖËÏÃÁ»

ÓÅË.4

300 ðáéäéÜ åôçóßùò
íïóïýí áðü êáñêßíï…
ÓÅË.8

Äéáìáñôõñßá êñáôïõìÝíùí
ÆçìéÝò áðü
ôùí öõëáêþí Áãßïõ ÓôåöÜíïõ ôï ÷áëÜæé
ÓÅË.7

Åìðïñéêüò: Øçöéïðïßçóç ôïõ
éóôïñéêïý áñ÷åßïõ ôïõ Óõëëüãïõ
ÓÅË.2

óå áñêåôÝò
êáëëéÝñãåéåò
ÓÅË.2