Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Website

Recognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
tMpvr4c . Nu daoS Kap 0άνος 1951-197414ea crtPH-Blérpuu Zrnpibe. LZrularvi
ΑΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 1
piolo5B (1974).
Ap 9 iao 6880-11 482 0.50 €
Ο συμπολίτης μας
οικογενειακός ιατρός,
κ. Χρυσόστομος Αστεριάδης
a101η,yia.lai Δράμα.."
ng Την πατάτα Κ. Νευροκόπιου
χρυσό μετάλλιο
ια Τσακίρη
Ειδήσεις από
ελέΥΧων στη διακίνηση
μιλάει στον «Τ.Τ.»
Ερχεται χαράτσι Αρχίζουν οι am σεις για τους δικαιούχους από 9 έως 27 Οκτωβρίου κέντρο Ημέρας "Πολ δεύ η9e
500 ευρώ σε όσους Ολοένα και αυξάνονται Εκδήλωση για
τος noon muto ovo oo uaran i-1 ! Ημερου φυχικης Υγεια
οι δικαιούχοι του Κοινωνικού
Παντοπωλείου Δράμας
10η Οκτωβρίου, η onoia txa οριστεί ως
πολιτείας να περάσει η χώρα σε ένα op
δοχοροης, ώστε να
πονωμένο θοντέλο διαχ0%oruv ooreval
μόλις 15,81 κλα ανά κάτοχο όταν ο ευpurak0ς μέοος όρος civa 110K!!
Στα 4.200 ευρώ το όριο για το ετήσιο εισόδημα
rivo ται δεκτοί όλοι
Αοκατάστασης Ασθενών-Ε.4LYKA".
οι δικαιούχοι χωρίς κληρώσεις
10 Οκτωβρίου, στις 10.00-13.00
μμ, στην Πλατεία Ελευθερίας της Δρά.
Του οόση Πολυμένη
βρίου. ο ατήσεις για όσους έχουν τα
on Ερυτικού υλικού καθώς και σελιδο.
τατεθεί σήμερα στη Βουλη προβλεη Κωνσταηνίδου,-η άσκηση
την επιβολή προστίμου από 20 tux; 500 KOrno κής nour κής Υα το
στους δημότες. nou δον συυετέ. Δήμο Δράμας. noruci
χουν στα Προγράμματα ανακύκλο σης! rportpadrman'autO και
τίστοιχα το tpyo τους (n-X βάζοντος! δράσεις, δομές και προγράμματο. τα onoia στόχο
Ταπρόσημα σε όσους δήμους οντη, bour να σ ηρίξουν Dudu.
τητος σε θέματα nou αφορούν στην 4U.
OTfyματος και την άρση Τυν anheuv
yopoo ano την w0κή νοοο.
uytia, την
στη δημοσιότητα η κα. Kuv
σταντινίδου-na το 2017, ο
avepgo ται στους 825 και ο. ωφελού.
μοι ntpinou στα 2200 άτομο. Μέχρι
otepa, ΟΔήμος Δράμος opra.
κτική διαχείροη και δεν un°βαλλουν! Τέτοια δομή chai και το κα.
moa tx8οση διαχείρισης &μοτικών|τάστημα Κονυνκής Αλλη.
anoBA rtuv 0a κυμαίνονται από 1.000|λεγγύης του Δήμου Δράμας
r υν τους tv,
διαφερόμενους
τα από τη Δευτέρα 9
στα Ypopeia 130 κα 131, oro obyeio
μία τον cepleevo Δεοέμβριο, στους
un pored a
έως 10.000 eupu.
Or pic Kaut pin 27tptono
η άλλα τόοδοντα ορά nonon Aio. TO 000 Aero pe an
κίνητρα για να αυξήσουν την ανακο-Ίο 2012, με οκοπό να καλύψα τις βο| Στις δομές της, φλοξοούνται άτομα
με νοηηκή υστέρηση και ψυχ κές διατα.
oorto την νομμάτυ ση τους στην κονω.
στην Ε E cio no de ητο κ του
Με νέα ερώτηση στη Βουλή προς το Υπουργείο Παιδείας
ωρις Το αναγκαιο εκπαι ευΤΙΚΟ map ho ydeypsvona 121046330
προσωπικό το ΤΕΙ Οινολογίας Ολοκλήρωση επέκτασης
nee senuww : KT
δι e ona noon a ono own opmo
20 Το ηκα η τες πλ u e Kal l εχνολογιας 1 10τών Δραμας κατοικίες του Αγίου Σάββα
στον αρα acroe op na o o non pro enro
Η ορθολογική κατανομή των 11 καθηνητών στο ΤΕΙ ΑΜΘ
του φωτισμού στις εργατικές κατοκίες
vea του Ερώτηση προς τον υπουργό
Toetua είχε στη Βουλήσης τες θέοως μονίμου
29 Μαρτίου αλλά και αργότερα σης προουηκού Ε.n. στο
27Ιουνίου 2017, καθώς μέχρι τότε δεν Τ.Ε.Ι. ΑΜΑ. πορά
υπήρξε σχετική αηάντηση, twoto ταύτα και mal δο
oppa και τώρα με ερώτηση προκύπτει va ben λη
φθεί μέρυΝα για την
(ntpoph Αγίου Σάββα), ολοκληρωνεται.
της Αμφίπολης στο ΕΣΠΑ
Ηηρόταση για την ένταξη του tpyou
ς στο ΕΣΠΑ. avautverai va
κ00e σημείο της Δράμας
twin τις κο.
υποβληθεί στα τέλη Ο tu piou. nuo naioa της Ολη0ης του sowo ou.
Μακεδο| λατιού trmou anoreti neov μ6To o ovac norav
Δράμας. Ενώ, δηλαδή,
της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ANE,
Oroo ipooun1όκαθώς δον υπηρο.
προουηκό και την ουονουα και
χώς, η διοίκηση του Τ.Ε.Ι. AM.Θ. Bei. Ynngeouin. κ. rinnou nanobonou ου, Τον
evel on groei Τς ανάγκες του! Πρόεδρο της Δήμοκής Κονότητας Δρό.
nou 000ολείτα με το ΕΣΠΑ, στη διαχ
ruotuv npoep oANr
σεΑ.EL καί Τ.Ε.Ι. και οδκότερα σε
ότι αφορά την Εκ μέρους του ΤΕΙ,
οοο ονη και υψηλού cnnt ou nave.
momua ή μονάδα ηοποίουςατου
47 χρόνια
Παράδοση
στα σάντουιτς
"Καλαμιά"
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα