Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:

Recognized text:
ΟΟΣΑ: Κινητήριος δύναμη για την ανάπτυξη ο τουρισμός
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου ΕλλάδοςΟΕΣΙΑΛΟΝΙΚΗ tapporo 07102017
Email:pan1983@otenet.gr
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -T.4: 1.00 E- Ετος: 25ο-Αρ Φύλλου:
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Πρακτόρων
χρονια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΝ
Αναβολή εφαρμογήςτης IDD ζητεί ο ΣΕΜΑ
Βορείου Ελλάδος
Η σχεΤΙκή διαδικασία να εκΤελεστεί ορθά
ΠΙΤσιλή
Το «καμπανάκι» για Τη δόση Των 800 εκα Τ
Με συνοπτικές διαδικασίες
οι επιστροφές
Μαρ τητη Αρχη Δημοσίων Εσόδω κναδιαδικασιες επιχειρει η Ανέ
pφορων
κτώ γερμανικες εται
ειεςενδιαφέρονται για
συνερ ασιεςσδιαχει .
ξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να εππαχύνει τις επιστροφές
φόρου σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, προκειμένου να εΠΙΤαχύνει τις επιστροφές, διευκολύνοντας έτσι τις Προσπάθειες του υπουργείου Οικονομικών
στην αύξηση των πληρωμών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσε ν'
σηαπο τών
ΦΟΡΟΙ
ΕΠιστροφή του Δ. Φραγγέτη στην Προεδρία
Της ΕΠΙΤΟΠής Εκκαθαρίσεων
καθοριστική όσο ερημα ο ωής
για τη χωρίς
Προβλήματα εκταμίευση της δόσης
τών 800 εκατ. ευρώ έως το τέλος
Οκτωβρίου (αν χαθεί η προθεσμία,
θα απαιτηθεί νέα έγκριση από τους
υπουργούς Οικονομικών της ευρ.
ωζώνης και τον ESM), αλλά και την
ενισχυση των ρυθμων αναπτυξης
της ελληνικής οικονομίας μέσω της
Τονωσης της ρευστοτητας στην
ΣΤο θώκο Του Προέδρου της ΕΠΙΤροπής της Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων κ
Εκκαθαρίσεων επιστρέφει, μετά από Ιωάννη Γαλανόπουλου και διόρισε στη
περίπου ένα χρόνο, ο κ. Δ. Φραγγέτης θέση του από την 1η Σεπτεμβρίου τον κ
μετά τη σχετική απόφαση της ΕκτελεσΤ- Δ. Φραγγέτη
κής Επιτροπής Της Τράπεζας της Ελλάδος.
«Μπλόκο» στην
αγορά
Σημειώνεται ΟΤΙ Ο Κ. Γαλανόπουλος υπέΕιδικότερα, η Εκτελεστική Επιτροπή απο- βαλε την παραίτησή του στις 2
δέχθηκε την παραίτηση του Προέδρου Αυγούστου.
για κινητα
και tablets
ΤΟΠΟιήθηκε
Την Πέμπτη 5 Οκτυβρίου 2017 ΠραγμαΤΟΠΟιήθηκε με εΛΙΤυχία η ηλεκτρονική
υποβολή 58 ΠροουΑ Θ Λ Η Τ Ι Κ Ω Ν
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ)».
Η Γενική Γραμματεία
Εμπορίου και Προστασίας ΚαταναλωΤη, ano
δημοσίευση και διενέργεια των ηλεκτpονικών διαγωνισμών,
σύμφωνα με σχετική
ανακοίνωση
γωνισμών αυτών
αυξάνεται με γεωμεΤρική Πρόοδο
των εμπλεκόμενων
φορέων, γεγονός
που εκσυγχρονίζει
Τις διαδικασίες avao
ΠαραΠάνω εσης των συμ
οικονομικων
κοινου με τη
ενισχυουν
σεων των Δημοσίων
φορέων, στο πλαίσιο Γενική Γραμματεία Επιπλέον είναι σε πεποίθηση ότι η Έργων σε όφελος
του Πρώτου ηλεκτρ- Υποδομών έχουν εξέλιξη 30 ηλεκτρο- μετάβαση στο νέο Της Εθνικής Οικοονικού διαγωνισμού δημιουργή
για Δημόσια Έργα στελεχώσει
του Δήμου Πεντέλης κατάλληλη υποδομή συνολικού ΠροϋΠο- ολοκληρωθεί με υγιούς ανταγωνι«ap. συστ. 63714 με για την εκπαίδευση λογισμού 41 εκατομ- επιτυχία χαρις Τις σμού μεταξύ των
Τίτλο (ΕΡΓΑΣΊΕΣ και υποστήριξη των μύρια στην ιστο- συντονισμένες Προ- εμπλεκόμενων
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ εργοληπτών καθώς σελίδα του συστήμα- σπάθειες και την εργοληπτικών επιχειΣ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ και Των φορέων του το, ενώ καθημερινά εποικοδομητική ρήσεων, αναφέρεται
ΚΤΙΡΙΩΝ
διαγωνισμοί σύστημα διενέργειας νομίας των Δημοτη Δημοσίων Έργων διαγωνισμών θα σιων Φορέων και του
Η Froneri ενήργησε
καταχρηστικα
και Παράνομα
ΚΑΙ Δημοσίου γιατη ο αριθμόςτων δια- συνεργασία όλων στην ανακοίνωση.