Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Website

Recognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 6.00 π.μ.

20oC, 12.00

20oC, 6.00 μ.μ.

16oC - Υγρασία 85%-45% - Άνεμοι: ΒΔ 7 - B 4 μπ. - Ανατολή ηλίου: 07:26 π.μ. - Δύση ηλίου: 19:00

•

•

www.enimerosi.com Óáââáôïêýñéáêï 7-8 Ïêôùâñßïõ 2017 Áñ. Öýëëïõ 4505

ÌéêñÜ íçóéÜ:
¸íáò ãñßöïò
áíéóïìåôñßáò
ãéá ôï óýóôçìá
Ç áíôéìåôþðéóç ôçò
«áíôéêåéìåíéêÞò» áäéêßáò áðÝíáíôé
óôá ìéêñÜ íçóéÜ åßíáé Üóêçóç
ðïëéôéêÞò åõèýíçò Ýíáíôé ôùí
ïéêïíïìéêþí áõôïìáôéóìþí. Åí
ïëßãïéò, åßíáé ç êáôçãïñçìáôéêÞ
áðÜíôçóç óôï åñþôçìá «íá æåé
êáíåßò (ó’ áõôÜ) Þ íá ìçí æåé;». Áí
ôï óõíÝäñéï óôïõò Ïèùíïýò ìðïñåß
íá äþóåé áðáíôÞóåéò èá ôï ìÜèïõìå
áõôü ôï Óáââáôïêýñéáêï. 2&3 >>

ÑÜìá ×áñáíôéíÜé:
Ï ïäéêüò
÷Üñôçò ãéá
ôç ìåãÜëç
Áëâáíßá 6 >>
Ï Í. ÊïôæéÜò
áðü ôç
Èåóóáëïíßêç
ãéá ôéò ó÷Ýóåéò
ãåéôïíßáò óôá
ÂáëêÜíéá 7 >>

€1



Τελευταία νέα από την εφημερίδα