Επόμενη μέρα
Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Website

Recognized text:
Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Π Ρ Ω Ι Ν Η Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
ΣΑΒΒΑΤΟ

12

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
02
9

ΕΤΟΣ: 47ο
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 13450

772529

029169

1,5€

Τ: 210 38 17 700 - 210 38 17 716 - 210 38 17 737 F: 210 38 17 331 - 210 38 17 281 E: iho@otenet.gr W: www.ihodimoprasion.gr

Φωτογραφία: Βάκφαρη Μαριάνθη