Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Website

Recognized text:
ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ
•Κ
ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3479O •∆ΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

∆ΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟ ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΝΤΕ ΕΚ. ΕΥΡΩ

Ολιστικός
σχεδιασµός

ΣHΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΕ∆Υ
ΝEΑΣ ΦΙΛΑ∆EΛΦΕΙΑΣ

∆ωρεάν
οδοντιατρική
εξέταση
>> ΣΕΛ. 2

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΚΟΙΝΗ
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

58.000 ευρώ από
τους ΚΑΠ για
το Πάρκο Τρίτση
>> ΣΕΛ. 7

«Να γίνει χώρος για
κοινωνικές δράσεις»

>>ΣΕΛI∆Α 7
Σε τροχιά δηµοπράτησης εισέρχεται η
µελέτη για την αντιµετώπιση των
πληµµυρικών φαινοµένων της ∆υτικής
Αθήνας µε πόρους του ΠΕΠ Αττικής
2014 – 2020. Είναι ίσως η πρώτη φορά
που επιχειρείται ένας ολιστικός σχεδιασµός για το κρίσιµο αυτό ζήτηµα, µακριά από τοπικές ή αποσπασµατικές
προσεγγίσεις, λαµβάνοντας υπόψη τις
ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής καθώς και την ανάγκη εφαρµογής σύγ-

χρονων µεθόδων που περιλαµβάνουν
παρεµβάσεις εντός και εκτός αστικού
ιστού, εντός των ορίων των λεκανών
απορροής.
Συγκεκριµένα, η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα ∆ούρου αποφάσισε την ένταξη της Πράξης «Μελέτη κατασκευής
δικτύων αποχέτευσης οµβρίων υδάτων
και διατάξεων ανάσχεσης της πληµµυρικής απορροής στους ∆ήµους Αγίων
Αναργύρων - Καµατερού, Ιλίου, Πε-

∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

Οι «Πολίτες
σε δράση»
για το
παλαιό
∆ηµαρχείο
Χα δαρίου

Προτεραιότητα η
ασφάλεια των παιδιών

Σεµινάρια
που σώζουν
ζωές
>>ΣΕΛ. 8

∆ηµοπρατείται η «Χωράφα»
Ο ∆ήµαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης
είχε συνάντηση µε τον Υφυπουργό Πολιτισµού
και Αθλητισµού Γιώργο Βασιλειάδη, κατά την
οποία υπέγραψαν προγραµµατική σύµβαση για
την εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο
γήπεδο ποδοσφαίρου "Χωράφας".

>>ΣΕΛ. 4

>> ΣΕΛ. 6

τρούπολης, Περιστερίου, Χα δαρίου, Αιγάλεω και Αγίας Βαρβάρας» στο Επιχειρησιακό «Αττική 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της
Προσαρµογής στην Κλιµατική Αλλαγή,
καθώς και της Πρόληψης και ∆ιαχείρισης Κινδύνων».
Πρόκειται για µελέτη συνολικού προπολογισµού 4.999.635,69 ευρώ που
συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπα κό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Νέοι δρόµοι
διαµορφώνονται στο
Ίλιον και µετά την
παράδοση σε κυκλοφορία
του νέου τµήµατος της Λ.
Θηβών, από την οδό
Αγίου Νικολάου έως τη Λ.
Φυλής, ο ∆ήµος
υλοποίησε άµεσα
παρεµβάσεις και δράσεις
για την προστασία των
µαθητών.

>>ΣΕΛ. 8



Τελευταία νέα από την εφημερίδα